LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Параметри транспортно-заготівельної інфраструктури молокопереробного підприємства

експериментальних досліджень, системного аналізу та синтезу, фотохронометрування, статистичного оцінення експериментальних даних; графоаналітичного аналізу. Синтез чинників транспортного процесу здійснюється за допомогою спеціальних методів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше розроблено метод синтезу предметно-технологічних, природно-виробничих, технічних та організаційних чинників транспортного процесу завдяки дослідженню його на трьох ієрархічних рівнях, що уможливлює визначення оптимальних параметрів ТІ МПП.

Вперше розроблено метод та алгоритм визначення відповідності між кількістю раціональних маршрутів і потрібним числом заданої вантажності спеціалізованих автомобілів та добовим обсягом заготовленого на пунктах молока на основі імітаційного моделювання часткових транспортних процесів за системно обґрунтованими етапами формування звізних маршрутів.

Вперше розроблено метод розрахунку змінних у часі поточних витрат коштів на централізоване звезення молока на підставі визначення за допомогою математичної моделі річного потоку молока початку та тривалості послідовних календарних періодів з незмінною кількістю раціональних маршрутів і технологічно потрібних спеціалізованих автомобілів.

Вперше для процесу централізованої заготівлі молока встановлено залежності кількості раціональних маршрутів і технологічно потрібних спеціалізованих автомобілів від добового обсягу заготовленого на пунктах молока та їх вантажності, а також закономірності зміни функціональних і вартісних показників ефективності від складу парку спеціалізованих автомобілів.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати дають змогу підвищити ефективність централізованої заготівлі молока завдяки вибору раціональних маршрутів транспортування його від пунктів заготівлі до переробного підприємства, а також створенню ТІ МПП з оптимальними параметрами, які забезпечують транспортування молока з мінімальнимии зведеними витратами коштів.

Розроблений алгоритм та програмне забезпечення є основою автоматизованої системи визначення раціональних маршрутів централізованої заготівлі молока, яка полегшує роботу та унеможливлює помилки диспетчера переробного підприємства під час щодобового оперативного планування маршрутів та потреби в спеціалізованих автомобілях.

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати за темою дисертаційної роботи отримані автором особисто. В працях, опублікованих у співавторстві, ним проаналізовано стан питання [8,12], обґрунтовано правила визначення раціональних маршрутів [5,12], на основі системного аналізу ТІ виокремлено головні чинники процесу заготівлі молока [3,4], розроблено метод визначення відповідності між організаційними, предметно-технологічними, технічними та природно-виробничими чинниками процесу [7,11], обґрунтовано методики та виконано виробничі експерименти [9,10], розроблено алгоритм, програмне забезпечення та виконано імітаційне моделювання часткових транспортних процесів [1,6], обґрунтовано метод та встановлено оптимальні параметри ТІ [2,9,13].

Апробація роботи. Основні положення роботи доповідались та отримали позитивну оцінку на: Міжнародній науково-технічній конференції ННЦ “ІМЕСГ” (ННЦ “ІМЕСГ”, Глеваха, 2002 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Еколого-економічні проблеми розвитку АПК” (ЛДАУ, Львів, 2002 р.); 6-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові (НУ “Львівська політехніка”, Львів, 2003 р.); II-й Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки”, присвяченої пам’яті академіка В.Я. Аніловича (ХДТУСГ, Харків, 2003 р.); науково-практичній конференції “Науково-практичні аспекти кормовиробництва та ефективного використання кормів” (ЛДАУ, Львів, 2003 р.); щорічних звітних науково-практичних конференціях викладачів і аспірантів Львівського ДАУ (ЛДАУ, Львів, 2001 – 2003 рр.).

Публікації. Основний зміст і результати дисертаційної роботи опубліковані в 14 друкованих працях, з них – 11 у фахових збірниках наукових праць та 3 у матеріалах конференцій і симпозіумів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п`яти розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел із 160 найменувань та 10 додатків. Основна частина викладена на 115 сторінках тексту, містить 15 таблиць і 22 рисунки. Повний обсяг роботи становить 210 сторінок.


Основний зміст роботи


У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та задачі дослідження, наукову новизну та практичну значимість роботи.

У першому розділі “Стан питання у практиці та теорії” проаналізовано сучасний стан молокопереробної галузі в Україні. Наведено дані про обсяги виробництва молока та його заготівлі від господарств усіх форм власності. Обґрунтовано доцільність удосконалення організації централізованої заготівлі молока, сучасний стан якої характеризується низькою ефективністю використання спеціалізованих автомобілів МПП.

Науково-методичні засади обґрунтування раціональних маршрутів започатковані в працях таких відомих у країнах СНД вчених як В.А. Житков, Б.Л.Геронімус, В.А.Бобарикін та інших. Вони мають важливе методичне значення щодо вибору раціональних маршрутів та їх впливу на структуру парку автомобілів, які необхідно залучити для перевезень. Аналіз методів та моделей обґрунтування параметрів транспортної інфраструктури підприємства, які розроблені такими вченими як Л.Л.Афанасьєв, Д.П.Веліканов, Л.Г.Заєнчик, С.А.Панов, П.Р.Левковець, М.С.Капланович, Ю.Н.Кузнєцов, В.Ніколов та ін. переконує у їх важливості для організації транспортних процесів. Проте, ними не враховується сукупна дія предметно-технологічних, природно-виробничих, технічних та організаційних чинників на зміст та кількість маршрутів, а відповідно і ефективність транспортних процесів, що унеможливлює об’єктивне обґрунтування параметрів транспортної інфраструктури підприємства.

Наведені аргументи свідчать про потребу розроблення нових науково-методичних засад для проектування ефективної структури парку спеціалізованих автомобілів МПП. Вирішенню цих питань присвячена дисертаційна робота.

У другому розділі “Науково-методичні підстави визначення параметрів транспортної інфраструктури для заготівлі молока переробного підприємства” розглядається транспортна інфраструктура як виробнича система, вхідними впливами для якої є потік молока на заготівельні пункти, а параметрами – число та марковий склад спеціалізованих автомобілів і причепів до них, кількість пунктів заготівлі зі встановленим холодильним обладнанням, а також віддалі між пунктами та переробним підприємством і пунктами . Характеристиками цієї системи є річний вантажопотік , показники використання автотранспортних засобів , поточні та капітальні витрати коштів на звезення річного обсягу молока. Для цієї системи існує залежність:

. (1)

де - відповідно -а характеристика системи, -й зовнішній вплив та і-й її параметр, - інтервал часу, діб.

Керованими змінними у цій системі розглядаються число та марковий склад