LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Параметри транспортно-заготівельної інфраструктури молокопереробного підприємства

інфраструктури централізованої заготівлі молока // Механізація сільськогосподарського в-ва: Зб. Наук. праць НАУ. – Т. XIV. Київ: НАУ. - 2003. – С.226-230. (автором розроблено метод визначення відповідності між чинниками транспортного процесу).

 • Сидорчук О., Боярчук В., Тригуба А. Правила вибору раціональних маршрутів за централізованої заготівлі молока // Еколого-економічні проблеми розвитку АПК: Матер. Міжн. Наук. - прак. конф. ЛДАУ. – Львів: Львів ДАУ, 2002. – С.280-285. (автором викладено аналіз стану питання та обґрунтовано правила визначення раціональних маршрутів).

 • Сидорчук О., Боярчук В., Тригуба А., Вербицький А. Дослідження потреби переробного підприємства в спеціалізованих автомобілях для транспортування молока // Науково-практичні аспекти кормовиробництва та ефективного використання кормів: Матер. Міжн. Наук. - прак. конф. ЛДАУ. – Львів: Львів. ДАУ. - 2003. – С.420-425. (автором обґрунтовано параметри ТІ МПП).

 • Сидорчук О., Боярчук В., Тригуба А. Параметри автотранспорту для звезення молока від пунктів заготівлі до переробного підприємства // Тези доп. 6-го Міжн. симпоз. Українських інж.-мех. у Львові. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2003. – С.180-181. (автором проведено моделювання транспортних процесів на узагальненому рівні).  АНОТАЦІЯ

  Тригуба А.М. Параметри транспортно-заготівельної інфраструктури молокопереробного підприємства. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва. – Львівський державний аграрний університет, Львів, 2003.

  Розглядаються питання узгодження взаємодії між пунктами заготівлі молока та переробним підприємством на підставі обґрунтування раціональних маршрутів звезення молока та визначення оптимального парку спеціалізованих автомобілів. Розроблені нові методи та моделі розкриття сукупної дії на ефективність транспортного процесу централізованого звезення заготовленого на пунктах молока предметно-технологічних, природно-виробничих, технічних та організаційних чинників. Розроблено машинну програму для імітаційного моделювання процесу звезення молока по маршрутах і визначення їх раціонального змісту та кількості. Отримані, проаналізовані та узагальнені результати виробничих і машинних експериментів. Оптимізовано параметри ТІ для умов Бродівського ЗСЗМ.

  Ключові слова: молоко, автомобіль, параметри, транспортування, маршрути, моделювання, ефективність.


  SUMMARY

  Тryhuba А.М. Parameters of transport and purveyance infrastructure of milk processing enterprise. Manuscript.

  Dissertation of scientific candidate degree of technical sciences for speciality 05.13.22 - projects management and production development. Lviv State Agrarian University, Lviv, 2003.

  The questions of interaction concordance between milk purveyance points and processing enterprise on base of rational grounding of milk bring together itineraries and effective park of specialized auto-transport have been considered. New methods and models are developed which give possibility to dissect the aggregate action on transport process (centralized bring together of milk purveyed at milk points) effectiveness of object and technological, natural and production, technical and organizational factors. Computer program for imitation modeling of milk brings together process on itineraries and determination of their rational maintenance and amount has been developed. The results of production and computer experiments are obtained, analyzed and generalized. The parameters of transport and purveyance infrastructurefor conditions of Brody plant of dry defatted milk have been optimized.

  Key words: milk, car, parameters, transporting, route, simulating, effectiveness.  АННОТАЦИЯ

  Тригуба А.М. Параметры транспортно-заготовительной инфраструктуры молокоперерабатывающего предприятия. Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук за специальностью 05.13.22 - управления проектами и развитие производства. Львовский государственный аграрный университет, Львов, 2003.

  Диссертация посвящена исследованию транспортных процессов централизованной заготовки молока перерабатывающими предприятиями. В ней разработаны новые научно-методические основы транспортного процесса, которые дают возможность раскрыть совокупное влияние на этот процесс предметно-технологических, природно-производственных, технических и организационных факторов.

  Выполнен анализ состояния молокоперерабатывающей отрасли в Украине, а также действующих методов обоснования рациональных маршрутов и параметров автомобильного парка. Изложены основные недостатки теории и практики централизованной заготовки молока.

  Разработаны научно-методические основы определения рациональных маршрутов централизованной транспортировки молока и параметров транспортной инфраструктуры молокоперерабатывающегопредприятия. В частности, на основании системного подхода рассмотрена транспортная инфраструктура как производственная система, которая дает возможность осуществить системное исследование транспортной инфраструктуры; системно обосновано этапы определения рациональных маршрутов; разработано модель процесса централизованного транспортирования молока по маршрутах; системно обосновано этапы расчета оптимальных параметров транспортной инфраструктуры.

  Изложены программа и методика производственных и машинных экспериментов по определению влияния на показатели транспортных процессов организационных, технических, предметно-технологических и природно-производственных факторов.

  Выполнены производственные эксперименты и наблюдения, в результате которых обосновано: наличие пунктов заготовки и расстояния между ними; суточное поступление молока на заготовительные пункты в течении года; продолжительности погрузки и разгрузки транспортных средств; скорость их движения.

  Изложены и обобщены результаты машинных экспериментов по имитационному моделированию транспортных процессов, на основании которых выявлены закономерности изменения показателей их эффективности. Экспериментально обоснованы зависимости основных показателей транспортных процессов (пройденного пути, грузопотока, приведенных затрат средств) от суточного поступления молока на пункты заготовки и грузоподъемности транспортных средств.

  Оптимизированы параметры транспортной инфраструктуры для Бродовского завода сухого обезжиренного молока. Выполнен расчет экономической эффективности за счет совершенствования организации централизованной транспортировки молока по рациональным маршрутам.

  Изложены общие выводы и рекомендации производству.

  Ключевые слова: молоко, автомобиль, параметры, транспортирование, маршруты, моделирование, эффективность. •