LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство

19


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса Шевченка


Рожкова Тетяна Станіславівна


УДК 339.923ПАРТНЕРСТВО З ЄВРОСОЮЗОМ ЯК УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВОСпеціальність - 08.05.01 - Світове господарство та міжнародні економічні відносиниАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
КИЇВ – 2002

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Кредісов Анатолій Іванович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри управління зовнішньоекономічною діяль-ністю Інституту міжнародних відносин

Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор

Андрійчук Віктор Григорович,

Українська академія зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, завідувач кафедри міжнародної економіки

– кандидат економічних наук, доцент

Дідківський Микола Іванович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри міжнародної економіки економічного факультету

Провідна установа – Київський національний економічний університет, кафедра міжнародної економікиЗахист відбудеться 25.11.2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02 в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, ауд.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10.


Автореферат розісланий 23.10.2002 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Луцишин З.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


Актуальність теми. Важливою умовою інтеграції України в європейський економічний простір, динамічного зростання її національної економіки, ринкового реформування є всебічний розвиток партнерства з Євросоюзом та використання потенціалу цього партнерства з метою поліпшення умов економічного життя в країні.

Відносини України з ЄС офіційно та цілком обґрунтовано проголошувалися як зовнішньоекономічний пріоритет України. Європейський Союз у ряді своїх офіційних документів, а також в двосторонніх угодах з Україною визнавав нашу державу важливим суб'єктом міжнародних економічних відносин та своїм стратегічним партнером. Важливим теоретико-практичним завданням є наповнення укладених угод у рамках проголошеного стратегічного партнерства конкретним змістом.

Розвивається багатостороннє співробітництво з ЄС у сферах торгівлі, інвестицій, валютно-фінансових відносин. Воно вповні відповідає сучасним геоекономічним пріоритетам України і постає важливим чинником процесів трансформації в країні, розвитку експортного потенціалу та структурної оптимізації національного господарства.

Міжнародний досвід багатьох країн, зокрема держав Центральної та Східної Європи, свідчить, що ті з них, які спромоглися ефективно розв'язати завдання геоекономічного змісту, найбільш успішно вирішують проблеми економічного розвитку та ринкової реформи. Теоретичне обґрунтування критеріїв оптимізації міжнародного, регіонального економічного співробітництва з участю України та практичне втілення останнього може відіграти важливу стабілізаційну роль, стати прискорювачем зростання.

Ці положення й обумовлюють актуальність, а також практичну значущість обраної теми дисертаційного дослідження. Вона пов'язана з концептуальним обґрунтуванням важливості розвитку партнерських зв'язків України з ЄС, визначенням основних цілей співробітництва України з ЄС з окремих напрямів торговельної, інвестиційної, інноваційної взаємодії.

Проблематиці партнерства з Євросоюзом було приділено чимало уваги в публікаціях вітчизняних учених та спеціалістів. Так, багато питань геоекономічного та прикладного змісту знайшли відображення в працях В.Андрійчука, О.Білоруса, В.Будкіна, І.Бураковського, В.Вергуна, А.Гальчинського, Г.Климка, В.Клочка, А.Кредісова, Д.Лук'яненка, В.Новицького, Ю.Пахомова, О.Плотнікова, А.Поручника, А.Румянцева, В.Степаненка, А.Філіпенка, О.Шниркова та інших вітчизняних авторів. Слід також відзначити роботи російських та інших зарубіжних авторів, зокрема В.Виноградова, Б.Гурне, М.Делягіна, С.Караганова, Д.Кауфмана, Я.Корнаї, Дж.Стігліца, Е.Сіскоса, А.Фролова, в яких розглядаються як практичні умови міжнародної економічної інтеграції транзитивних країн, зокрема України до ЄС, так і загальні питання сучасної глобалізації в господарській сфері, її співвідношення з тенденціями регіоналізації.

Разом з тим недостатній рівень наукової розробки ряду важливих аспектів проблематики партнерства України з ЄС, ряду ключових питань макроекономічного регулювання вітчизняної відкритої економіки є причиною гальмування процесу співробітництва, його недостатньої ефективності.

Незважаючи на безумовну значущість проведених досліджень, все ще потребують вивчення ряд важливих питань організаційного, інституційного, інструментального забезпечення взаємодії України з ЄС з низки важливих напрямів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до наукового проекту комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Розбудова державності” і теми наукового дослідження кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин “Механізми взаємодії економіки України зі світовим господарством в умовах глобалізації“ (номер державної реєстрації Т.З. НДР№01БФ048–01), а також відповідає планам і роботі відділу міжнародних валютно–фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України у дослідженні теми “Валютно–фінансові аспекти глобалізації світової економіки” (номер державної реєстрації П.93/03.01).

Мета і завдання полягають у дослідженні теоретичних і практичних аспектів партнерства України з ЄС, спрямованого на поглиблення економічної співпраці,