LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство

вивчення з урахуванням тенденцій глобалізації проблем регіонального співробітництва, формуванні відповідних практичних рекомендацій щодо геоекономічної політики України стосовно Євросоюзу.

Для досягнення мети роботи передбачалося розв'язати такі завдання:

 • визначити сутність процесів регіоналізації в Європі на сучасному етапі та здійснити аналіз особливостей реструктуризації економіки України, що відбувається в контексті трансформаційних процесів сучасного світу;

 • проаналізувати співвідношення регіоналізму з глобалістськими тенденціями в сучасних міжнародних економічних відносинах та сформулювати національні геоекономічні пріоритети у системі сучасних інтеграційних механізмів;

 • охарактеризувати загальні умови підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності України в процесі проведення компаративного аналізу трансформаційних умов розвитку України та інших країн Центральної та Східної Європи;

 • проаналізувати українські перспективи у контексті розширення Євросоюзу на Схід та визначити місце України в системі програм науково-технологічного та промислового розвитку ЄС;

 • визначити інституційні та функціональні передумови співробітництва країн Євросоюзу з Україною та сформулювати реальні завдання, які необхідно розв'язати задля формування зони вільної торгівлі з Євросоюзом, окреслити відповідні практичні механізми; визначити умови та критерії адаптації нормативно-правової системи України до загальноєвропейських стандартів;

 • запропонувати напрями подальшого розвитку економічних відносин України з Євросоюзом.

Об'єктом дослідження є партнерство України з Євросоюзом як система їх економічного співробітництва в комплексі можливих форм та рівнів останнього.

Предметом дослідження виступають механізми економічної інтеграції України до ЄС та світового господарства, а також практичні інструменти регулювання відповідних процесів.

Методи дослідження. У дисертації використано комплексний і системний аналіз досліджуваних інтеграційних явищ (перший та другий розділи), діалектичний та історичний методи пізнання (перший розділ), критичний підхід до теоретичних та експертних оцінок, які лежать в основі наявних регулятивних підходів та інтеграційних механізмів (другий та третій розділи), а також у роботі використано принцип науково - економічного пізнання (творчо – критичний 1.1,1.2, описово – аналітичний 1.3,2.1, статистичний 2.1, 2.3, 3.1 методи пізнання).

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у теоретичному аналізі процесу інтеграції України в світове господарство та розкритті сутнісних відносин, що виникають між суб'єктами даного процесу, в науково-практичній оцінці стану та шляхів поглиблення партнерства України з ЄС. У процесі дослідження автором були отримані результати, які не тільки розкривають його особистий теоретичний внесок, а й конкретизують новизну роботи:

 • виявлені ключові тенденції регіоналізації сучасної економічної інтеграції у співвідношенні з тенденціями загальної лібералізації торговельних, інвестиційних, валютно–фінансових відносин у світі;

 • визначені напрями та ефективні форми розвитку партнерських відносин України з Євросоюзом на сучасному етапі: забезпечення умов для економічного зростання України; підвищення зрілості ринкової економіки України та досягнення окремими атрибутивними елементами стану, адекватного країнам з розвинутою ринковою системою; створення умов для органічної інтеграції України у світогосподарські відносини.

 • доведено, що прискорення реальних реформаторських заходів в Україні не тільки сприятиме поліпшенню макроекономічної ситуації, а й створюватиме базу для кращого співробітництва з ЄС через досягнення однопорядковості економічних структур та оптимізацію експортного потенціалу країни;

 • здійснено теоретичне обґрунтування значущості поліпшення в Україні умов енергозаощадження, переходу на використання нових поновлюваних джерел енергії, необхідності розвитку нових засобів комунікації та зв'язку, що є умовою соціально економічної уніфікації з країнами ЄС; обґрунтована також важливість оптимізуючого впливу на процеси партнерства уніфікації стандартів та якомога більш прискореного переходу на європейські технологічні нормативи;

 • запропоновані напрями налагодження галузевого співробітництва через участь у спеціальних програмах коопераційного партнерства, за допомогою якого можна залучити Україну до передових технологій та реалізувати потенціал вітчизняних промислових, передусім високотехнологічних виробництв, зокрема в електронно обчислювальній, аерокосмічній, військово технічній галузях, у сфері розроблення і впровадження нових матеріалів, у медичній промисловості (розвиток робототехніки на базі наявних в Україні розробок, з акцентом на підключення вітчизняного виробництва до виробничої та елементної бази ЄС; розвиток лазерної техніки; підключення до європейських досліджень у сфері генної та клітинної інженерії; розвиток енергозаощаджувальних технологій, як за допомогою фінансових механізмів ЄБРР, так і в рамках програм “Еврика”; стикування національної програми розвитку космічних технологій та ракетоносіїв з європейською програмою “Аріан”; поширення та всебічне удосконалення систем комунікацій та зв'язку; поширення передових технологій з виготовлення обчислювальної техніки та мікроелектроніки);

 • дістали подальшого розвитку погляди про удосконалення інтеграційних механізмів, що пов'язані з налагодженням системи участі у прикордонному та прибережному співробітництві окремих регіонів України, передусім тих, які розташовані поблизу західного кордону держави та на узбережжі Чорного моря (як в контексті співробітництва з південними регіонами ЄС, так і в рамках ОЧЕС).

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення, які сформульовані у роботі, дають можливість врахувати у процесі проведення інтеграційної політики в Україні сучасні особливості торгівлі, міжнароднокоопераційної взаємодії.

Практичні рекомендації наукового дослідження враховуються в діяльності Департаменту міжнародного торговельно–економічного співробітництва Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України ( Довідка №28–27/676 від 27.06.02).

Матеріали дисертації були використані в роботі відділу зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України під час підготовки планової теми “Порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку України та Росії в контексті їх входження до світової економіки”, номер державної