LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство

реєстрації Н.93/01.2000 ( Довідка №7/41 від 27.08.02).

Положення і висновки дисертаційного дослідження можуть використовуватись у процесі викладання нормативних навчальних курсів та спецкурсів з міжнародних економічних відносин, міжнародної геоекономічної політики, євроінтеграції.

Апробація результатів дослідження.

Головні положення і висновки, що містять наукову новизну, апробовані у виступах на наукових конференціях, зокрема на Четвертій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Вдосконалення механізму управління великим бізнесом в умовах реформування економіки України” (16-17 листопада 2000 р.). – Запоріжжя, 2000; VIII міжнародній науково-теоретичній конференції “Економічна безпека в стратегії реформ (приклад України)” (26-27 жовтня 2000 р.). – К., 2000; Науково-практичній конференції студентів та молодих учених “Міжнародний бізнес в Україні: становлення та розвиток в умовах ринкової трансформації суспільства” (1-2 листопада, 2001 р.). – К.: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2001. Тези виступів опубліковані.

Крім того, основні положення дисертаційного дослідження обговорювались на методологічних семінарах та засіданнях кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження було викладено в наукових публікаціях автора, зокрема у восьми статтях у фахових наукових журналах та збірниках наукових праць, а також в опублікованих тезах виступів на трьох наукових конференціях. Загальний обсяг публікацій становить 3,1 д.а.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 125 найменувань на 10 сторінках та 10 додатків на 10 сторінках. Основний текст дисертації викладено на 179 сторінках, що містять 12 аналітичних таблиць та 1 рисунок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі розкривається актуальність теми дисертаційного дослідження, його мета і завдання, визначається наукова новизна, теоретичне та практичне значення одержаних результатів, їх апробація.

У розділі 1 “Ринкова трансформація України в контексті глобалізації сучасних світогосподарських відносин” йдеться про методологічні аспекти роботи, сутність та особливості партнерства України з ЄС, інтеграцію економічної системи нашої країни до світогосподарських відносин, конкретні кроки прискорення цієї інтеграції на сучасному етапі.

Сучасний світ передбачає вплив на процеси глобалізації динаміки економічного зростання провідних країн. Крім цього, значний вплив на розвиток глобалізаційних процесів у світі мають події 11 вересня 2001 р. та весь комплекс чинників, що випливають з цього. За розрахунками журналу The Economist на початок 2002 р., якщо реальне зростання ВВП у країнах світу досягло показника 4,7% у 2000 р., то у 2001 р. воно знизилось до 2,2% і почало поступово зростати (за прогнозами - до 4,2% у 2006 р.). Відповідно, по країнах ОЕСР: 2000 р. – 3,8%, 2001 р. – 1,0%, 2006 р. – 2,7%, а по країнах – не членах ОЕСР: 2000 р. – 6,0%, 2001 р. – 4,3%, 2006 р. – 6,1%. Хоча, враховуючи те, що багато інституцій, зокрема Світовий банк, постійно переглядають свої прогнози економічного розвитку в кращий бік, можливий навіть більш оптимістичний перебіг подій.

Поточна економічна ситуація в Україні не дає підстав для оптимізму щодо швидкого розвитку інтеграційних процесів з ЄС. Разом з тим, Україна має відповідні перспективи. Держава володіє значним потенціалом розвитку виробництва, його спеціалізації завдяки існуванню ряду передових розробок та виробництв. Через близьке розташування до європейських ринків українська економіка має цілком реальні можливості для забезпечення за допомогою зовнішніх факторів (передусім пов'язаних зі спеціалізацією та кооперуванням виробництва, а також інвестиціями) стабільного економічного зростання упродовж тривалого періоду. Водночас, неадекватна економічна політика, пасивність при реалізації геоекономічної стратегії, розмитість інтеграційних пріоритетів заважали Україні реалізувати цей потенціал протягом останніх років.

Реструктуризація економіки України виступає необхідною умовою залучення держави та окремих її економічних суб'єктів до механізму світогосподарських відносин, а також досягнення відповідних цілей у зовнішньополітичній та зовнішньоекономічній сферах. Процеси інтеграції України до системи світогоподарських відносин мають на меті досягнення такого рівня розвитку національної економіки держави, який би був адекватний макро- та мікроекономічним параметрам країн зі сталою ринковою економікою. При цьому саме в межах досягнення адекватності та у можливостях підвищення зрілості ринкової економіки України містяться резерви для подальшого руху не лише в інтеграційному напряму до ЄС, й в забезпеченні кращих умов інтеграції національної економіки до світогоподарських відносин взагалі.

Негативні позиції України на ринках найбільш постраждалої від рецесії економіки США своєрідним чином “захистили” нашу державу від кризових втрат 2001–2002 р.р. Разом з тим, означений “позитив” досягнуто на вкрай низькому загальноекономічному рівні. Про це свідчать дані Табл.1.

Таблиця 1.

Основні показники макроекономічного розвитку України та світової економіки


2001

2002 (прогноз)

2003 (прогноз)

2004 (прогноз)

Економічна діяльність

ВВП, млрд. грвн.

204,1

228,2

260,0

289,4

ВВП, реальний, рвз*

9,0

4,5

5,5

5,0

Промислове виробництво, реальне, рвз

14,2

6,0

9,0

8,0

Сільгоспвиробництво, реальне, рвз

10,0

7,0

6,8

5,8

Прямі інвестиції, млн. дол.