LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство

лазерна техніка, космічні технології, технології порошкової металургії, напилення, нові матеріали та ін.), який міг би значно прислужитися при ініціації її проєвропейського інтеграційного механізму. Існують відповідні напрями налагодження галузевого співробітництва шляхом участі в спеціальних програмах коопераційного партнерства, за допомогою якого можна залучити Україну до передових технологій та реалізувати потенціал вітчизняних промислових, передусім високотехнологічних виробництв, зокрема в електронно-обчислювальній, аерокосмічній, військово-технічній галузях, у сфері розроблення і впровадження нових матеріалів тощо.

5. Однією з умов розв'язання завдання створення зони вільної торгівлі та успішного подальшого інтеграційного процесу є широке узгодження нормативно-правової системи України із відповідними європейськими нормами та стандартами. Україні слід негайно прискорити процес “проєвропейської ревізії” тих законів та підзаконних актів, які гальмують інтеграційний процес, ускладнюють розв'язання технічних завдань стимулювання економічного співробітництва з Євросоюзом. Особливо важливим є вжиття заходів щодо гармонізації екологічного законодавства, законодавства про об’єднання підприємств, антимонопольного законодавства тощо. Доведено необхідність розвитку в Україні нових засобів комунікації та зв'язку, що є умовою соціально-економічної уніфікації з країнами ЄС. Важливу роль відіграють завдання уніфікації стандартів та якомога більш прискореного переходу на європейські технологічні нормативи. Інтеграція українських та європейських сфер кадрової політики та системи навчання наукових кадрів, висококваліфікованих інженерів матиме важливий оптимізуючий вплив на процеси партнерства.

6. Реалізація тактичних і стратегічних напрямів розвитку партнерства України з ЄС, поглиблення їх економічного співробітництва сприятиме вирішенню низки комплексних проблем, що мають загальнонаціональний соціально економічний і політико-стратегічний характер:

 • якнайскорішому виходу України із соціально-економічної кризи та забезпеченню умов для її економічного зростання;

 • підвищенню зрілості ринкової економіки в Україні, досягненню окремими атрибутивними елементами стану, що є адекватним тому, який має місце в країнах із розвинутою ринковою системою;

 • створенню умов для органічної інтеграції України у світогосподарські відносини, включаючи вироблення державою відповідних напрямів такої інтеграції.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Рожкова Т. Інтеграція країн Євросоюзу в контексті сучасних реалій економічного розвитку // Збірник наукових праць. – Вип. 26. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2000. – С. 216 – 223.

 • Рожкова Т. Актуальні проблеми подальшого економічного співробітництва України з ЄС // Збірник наукових праць. – Вип. 27. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2000. – С. 98 – 102.

 • Рожкова Т. Актуальні проблеми адаптації нормативно-правової системи України до загальноєвропейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 27. – Ч. ІІІ. – К.: Київський університет, 2001. – С. 192 – 202.

 • Рожкова Т. Реструктуризація економіки України в умовах трансформаційних процесів сучасного світу // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. Вип. 19. – К.: Київський університет, 2001. – С. 40 – 44.

 • Рожкова Т. Інституційна адаптація України до європейських стандартів: актуальні завдання // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. Вип. 21 – 24. – К.: Київський університет, 2002. – С. 238 – 242.

 • Рожкова Т. Геоекономічні пріоритети у контексті національної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ. – 2001. - №26. – С.58 – 60.

 • Рожкова Т. Актуальні проблеми формування відкритої економіки України в контексті Європейської інтеграції // Економіка України: реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. – Запорізький державний технічний університет. Запорізька обласна державна адміністрація – Київ. – 2000. – т.20. – С. 86 – 90.

 • Рожкова Т. Вплив європейської інтеграції на економічний розвиток України // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Київ. – 2001. - №29, ч. 4. – С. 52 – 54.  АНОТАЦІЯ


  Рожкова Т.С. Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2002 рік.

  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів розвитку партнерства України з ЄС, спрямованого на поглиблення їх економічного співробітництва. Процеси регіоналізації на європейському континенті на сучасному етапі вивчаються у зв'язку з тенденціями глобалізації, проводиться аналіз специфіки реструктуризації економіки України, що відбувається в контексті трансформаційних процесів сучасного світу.

  На основі аналізу співвідношення регіоналізму з глобалістськими тенденціями в сучасних міжнародних економічних відносинах визначаються національні геоекономічні пріоритети у системі сучасних інтеграційних механізмів, загальні умови підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності України.

  Проводиться компаративний аналіз трансформаційних умов розвитку України та інших країн Центральної та Східної Європи, формулюються практичні рекомендації щодо геоекономічної політики України стосовно Євросоюзу, зокрема визначається місце України в системі програм науково-технологічного та промислового розвитку ЄС, визначаються інституційні та функціональні передумови співробітництва країн Євросоюзу з Україною.

  Ключові слова: партнерство, глобалізація, регіоналізація, європейська інтеграція, економічна трансформація, підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності, геоекономічні пріоритети.

  АННОТАЦИЯ


  Рожкова Т.С. Партнерство с Евросоюзом как условие интеграции Украины в мировое хозяйство. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.05.01 – мировое хозяйство и международные экономические отношения. – Институт международных отношений Киевского национального университета


 •