LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічна підготовка менеджерів у вищих технічних навчальних закладах

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Гнатюка

Капітанець Олександр Миколайович
УДК 371.3+378.147


ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ

У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукТернопіль - 2001

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Вінницькому державному технічному університеті.


Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Шкодін Михайло Михайлович, Вінницький державний технічний університет, кафедра педагогіки, соціології та політології, завідувач кафедри.


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Гуревич Роман Семенович, Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, м. Вінниця, педагогічно-індустріальний факультет, декан;


кандидат педагогічних наук, доцент Васильєв Володимир Васильович, Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ, кафедра роботи і кадрового менеджменту, завідувач кафедри.


Провідна установа: Львівський науково-практичний центр інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, м. Львів.

Захист відбудеться “ 28 ” вересня 2001 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.01. в Тернопільському державному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.


Автореферат розісланий “ 27 ” серпня 2001 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.М.ЧайкаЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Для підготовки нової генерації управлінців-менеджерів, здатних виконати складні завдання розвитку соціально-економічної трансформації українського суспільства та побудови в Україні демократичної, соціальної, правової держави, особливої актуальності набуває проблема єдності професіоналізму і гуманізації освіти. Гуманітарна освіта відіграє важливу роль у підготовці управлінців якісно нового рівня, від яких значною мірою залежить поступ України у ХХІ століття: як швидко і якою ціною ми здолаємо негаразди перехідного періоду і побудуємо соціальну, правову, демократичну державу і громадське суспільство. Оновлення змісту освіти становить основу стратегічних завдань, визначених Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”).

Підготовка менеджерів до підприємницької діяльності зумовлює низку актуальних педагогічних завдань, які потребують наукового обґрунтування. Проблема дослідження випливає із суперечностей між практикою і теорією підприємницької діяльності. Істотно змінюються функції керівників виробництва і установ невиробничої сфери. Сьогодні важливим є не тільки впровадження новітніх технологій, а й наявність творчого вміння розв’язувати проблеми управління персоналом, досягнення порозуміння з працівниками, забезпечення високої ефективності організації праці. Суттєво розширює сферу діяльності нижчого управлінського персоналу, який в умовах жорсткості конкуренції відіграє важливу роль у зниженні собівартості і збільшенні обсягів випуску високоякісної продукції.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з теми дослідження свідчить, що окремі її аспекти вивчалися вченими: питання педагогіка професійної освіти (С.Я.Батишев, А.П.Бєляєва, Р.С.Гуревич, М.І.Махмутов, Н.Г.Ничкало і ін.); основи наступності в системі професійної освіти (В.С.Ледньов, В.І.Бондар, О.М.Бєляєв, С.У.Гончаренко, А.І.Дьомін, В.С.Заслуженюк, В.М.Мадзігон, Н.Г.Ничкало і ін.); структурування знань у змісті освіти (Л.Я.Зоріна, В.С.Ледньов, М.М.Скаткін, А.М.Сохор, П.Херст і ін.); професійна спрямованість навчання (Л.П.Вороніна, О.С.Дубинчук, І.Д.Зверєв, Н.А.Лошкарьова, В.Н.Максимова, В.І.Паламарчук, Л.В.Савельєва, Н.В.Федорова, Л.Д.Хромова, М.Ф.Борисенко і ін.).

Підґрунтям для нашого дослідження послужили наукові положення теорій менеджменту і управління: М.Мескон, Б.А.Гаєвський, М.С.Дороніна, В.П.Казміренко, О.В.Киричук, В.С.Лозниця, І.Д.Ладанов, С.В.Платонов, Н.В.Туленко, О.В.Шегеда, Г.В.Щокін і ін..

Разом з тим, аналіз наукових праць показав, що поза увагою дослідників залишилися питання теоретичних та методичних основ педагогічної підготовки менеджерів. Не була предметом системного дослідження структура і зміст. Це стосується і питання основних чинників, шляхів і педагогічних умов реалізації педагогічної підготовки менеджерів у вищих технічних закладах освіти.

Таким чином, соціальна значущість цілеспрямованої педагогічної підготовки менеджерів з урахуванням специфіки їх професійної діяльності, недостатній рівень дослідженості цієї проблеми у педагогічній науці обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: “Педагогічна підготовка менеджерів у вищих технічних навчальних закладах”.

Зв’язок теми роботи з науковими напрямами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідницьких робіт Вінницького державного технічного університету при розробці теми: “Стратегія пошуку оптимального співвідношення лабораторного практикуму та наукових досліджень в навчальному процесі інженерних спеціальностей” (№ держреєстрації 0101 U 000022).

Об’єкт дослідження – педагогічна підготовка менеджерів.

Предмет дослідження – зміст та дидактичні умови реалізації педагогічної підготовки менеджерів у вищих технічних навчальних закладах.

Мета дослідження полягає в теоретичній розробці та експериментальній перевірці ефективності змісту та дидактичних умов реалізації педагогічної підготовки менеджерів в умовах вищого технічного навчального закладу.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що педагогічна підготовка менеджерів суттєво підвищить якість їх професійної підготовки загалом, якщо вона буде спрямована на реалізацію мотиваційної, організаційної, комунікативної функції менеджера, а її зміст представлятиме систему професійно спрямованих понять і уявлень про педагогічні основи управління колективом і міжособистісними стосунками у ньому, про комунікативну діяльність як основу спілкування і управління, виховний вплив менеджера на працівників.

Відповідно до мети та гіпотези визначено основні завдання дослідження:

  • Проаналізувати стан розробки проблеми підготовки менеджерів у психологічній і педагогічній літературі та її реалізації на практиці.

  • Розробити зміст і структуру


  •