LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічна підготовка менеджерів у вищих технічних навчальних закладах

педагогічної підготовки менеджерів.

 • Здійснити психолого-педагогічне обґрунтування вибору методів і засобів, адекватних змісту педагогічної підготовки менеджерів

 • Експериментально перевіряти ефективність змісту і дидактичних умов реалізації педагогічної підготовки менеджерів.

  Методологічною основою дослідження були наукові положення теорії пізнання й управління про взаємозв’язки професійного і гуманістичного розвитку особистості, її активну роль в процесі оволодіння професійними знаннями, вміннями та навичками; про діяльність як усвідомлену форму творчого ставлення до професії.

  Для розв’язування поставлених завдань було використано комплекс методів дослідження:

  аналіз наукової літератури з психології, педагогіки та менеджменту; методи порівняння та систематизації теоретичних і експериментальних даних теоретичного моделювання;

  спостереження, опитування, експертні оцінки, педагогічний експеримент та методи математичної статистики;

  Для визначення змісту педагогічної підготовки менеджера аналізувались педагогічні функції його професійної діяльності. З цією метою використовувався комплекс взаємопов’язаних соціологічних та педагогічних методів дослідження (розділ І, 1.2); дидактичний аналіз і синтез змісту навчального матеріалу, поняттєво-аналітичний метод, змістовно-комунікативний метод (розділ І, 1.3).

  Дослідження проводилось протягом 1996-2001 р.р. та охоплювало декілька етапів.

  На першому етапі (1996-1997 р.р.) вивчався стан проблеми в науковій літературі та на практиці. Було уточнено основні напрямки дослідження, сформульовано гіпотезу і завдання дослідження, визначено програму та методику дослідження.

  На другому етапі (1997-2000 р.р.) проводився педагогічний експеримент, уточнювалсь зміст і дидактичні умови педагогічної підготовки менеджерів.

  На третьому етапі (2000-2001р.р.) здійснювалось теоретичне і науково-методичне узагальнення даних, одержаних під час експериментальної роботи, завершилось оформлення результатів дослідження.

  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: вперше розроблено зміст і структуру педагогічної підготовки менеджера, яка представляє собою систему професійно спрямованих понять і уявлень про основи діяльності колективу і міжособистісні стосунки у ньому, особливості комунікативної дії та її роль у спілкуванні з людьми, виховний вплив на інших працівників та споживачів – об’єктів професійної діяльності менеджера. Дістали подальшого розвитку концептуальні положення щодо професійної підготовки менеджерів, зокрема, визначено їх функції педагогічного спрямування: мотиваційна, управлінська, аналітична, комунікативна, виховна, контрольна; обґрунтовано дидактичні умови реалізації педагогічної підготовки менеджерів у вищих технічних навчальних закладах (забезпечення логічних міжпредметних зв’язків курсу “Основи педагогіки” з дисциплінами гуманітарного циклу, професійна спрямованість педагогічної підготовки, активізація пізнавально-педагогічної діяльності й ін.).

  Практичне значення дослідження полягає в тому, що в ньому представлено систему наукових педагогічних понять і знань, необхідних у професійній діяльності менеджерів, а також комплекс методів і засобів, адекватних її змісту. Розроблено навчальну програму “Основи педагогіки” та методичні прийоми і засоби розвитку логічного і творчого педагогічного мислення студентів. Опубліковано методичні рекомендації щодо професійної спрямованості педагогічної підготовки менеджерів.

  Навчальна програма з основ педагогіки та методичні рекомендації для її реалізації впроваджені у навчально-виховний процес Хмельницького інституту економіки та підприємництва і Вінницького державного технічного університету.

  Вірогідність отриманих результатів дослідження забезпечується опорою на новітні досягнення педагогічної та психологічної наук, застосуванням комплексу методів дослідження, адекватних його предмету, якісною та кількісною обробкою результатів дослідження.

  Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дисертації та результати досліджень доповідались і отримали схвалення на всеукраїнській науково-методичній конференції “Сучасні проблеми реформування економіки України” (Київ, 1998); міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми інвестиційного менеджменту” (Київ, 1999); всеукраїнській науково-практичній конференції “Гуманітарна освіта у контексті регіональних проблем: досвід і перспективи” (Херсон, 2000); міжнародній науковій конференції “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” (Вінниця, 2000); ХХХ науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу Вінницького державного технічного університету (Вінниця, 2001).

  Публікації: За темою дисертації опубліковано 6 одноосібних статей у фахових виданнях, тези, методичні рекомендації.

  Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить вступ, три розділи, список використаних джерел. Робота має загальний обсяг 190 сторінок, з яких – 8 рисунків, 10 таблиць, список використаних джерел із 251 найменування.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

  У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, розкрито її актуальність, визначені об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження, сформульовано наукову новизну і практичне значення дослідження, обґрунтовано вірогідність його результатів.

  У першому розділі“Професійна спрямованість педагогічної підготовки менеджерів як педагогічна проблема” – проаналізовано стан підготовки менеджерів у теорії і практиці, педагогічні функції професійної діяльності менеджера, визначено її цілі і завдання, обґрунтовано методи і чинники, які визначають педагогічну підготовку менеджерів.

  В процесі дослідження констатовано, щоменеджмент є загальносвітовим явищем і визначає перспективу розвитку суспільства, науки і техніки. Характерною передумовою такого розвитку є підготовка нової генерації управлінців-менеджерів. Базовими теоріями менеджменту є концепції Ф.Тейлера, А.Файоля, Г.Емерсона, Д.Мак-Грегора, Л.Урвика, Ф.Герцберга, Е.Мейо, А.Маслоу, Дж.Гелбрейта, Р.Лайкерта, Р. Блейка, Дж. Мутона, П. Дракера, Л.Алена, Г.Хікса, Р. Джулета, Е.Дейла й ін.

  Вивчення стану підготовки менеджерів показало, що сьогодні в Україні інтенсивно формуються нові виробничі відносини на основі принципів соціальної ринкової економіки, які докорінно змінюють характер, принципи та процес управління колективом кожної організації. Успіх ринкових перетворень багато в чому залежатиме від того, на яких засадах управління вони будуть базуватись.

  У працях українських учених-управлінців чітко простежується єдність поглядів на те, що потрібно формувати свою, українську модель менеджменту, не запозичувати механічно досвід закордонного менеджменту, а відбирати з нього ті елементи, які можуть ефективно використовуватися в Україні у теперішній перехідний період і в майбутньому.

  Аналіз професійної діяльності менеджера засвідчує, що в ній суттєво зростає роль людського фактора, відбуваються якісні зміни в характері і змісті управлінських


 •