LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічна підготовка менеджерів у вищих технічних навчальних закладах

функцій. Професійна підготовка менеджера визначається, з одного боку, структурою його професійної діяльності (послідовністю виконуваних управлінських функцій), а з іншого – професійно-педагогічними функціями, в яких ця діяльність реалізується.

Основними професійно-педагогічними функціями в професійній діяльності менеджера є: мотиваційна – формування інтересу до роботи і цілеспрямованість у членів колективу; управлінська – організація взаємодії цілого колективу чи його складових (окремих груп); аналітична – аналіз педагогічних ситуацій, прийняття оптимальних рішень і втілення їх в практику; комунікативна – розвиток комунікативних умінь; виховна – становлення і розвиток колективу організації; контрольна – педагогічно-корективний контроль діяльності колективу організації чи її підсистеми. Професійно-педагогічні функції менеджера визначають основні компоненти його професійної діяльності.

В процесі аналізу навчального процесу у вищих технічних навчальних закладах нами виявлено, що для сучасного педагогічної підготовки менеджерів все ще залишається нерозв’язаним завдання забезпечення відповідності змісту і способів навчальної діяльності студентів тим особливостям професійної діяльності, які характерні для сучасних соціально-економічних умов.

Зміст педагогічної підготовки менеджера повинен будуватися адекватно його професійній діяльності. Основними чинниками, що визначають професійну спрямованість педагогічної підготовки менеджерів є: зміст фахової діяльності і конкретних дій менеджера; повнота предметної області фахової підготовки спеціаліста; предметна структура педагогічних наукових знань; інваріантно-особистісний чинник; диференціація змісту педагогічної підготовки фахівця.

Проведене дослідження дало можливість визначити основні педагогічні умови реалізації змісту педагогічної підготовки менеджерів. Основними із них є: виявлення можливостей профілювання змісту професійної педагогіки, адекватної професійній діяльності менеджера; визначення місця педагогічної дисципліни в структурі навчального плану як важливої умови забезпечення зв’язку курсу “Основи педагогіки” з дисциплінами гуманітарного циклу; удосконалення логічних схем побудови педагогічної дисципліни з урахуванням необхідності розвитку найважливіших понять у процесі професійної підготовки менеджерів; застосування навчальних завдань для активізації пізнавально-педагогічної діяльності студентів.

Для формування змісту педагогічної підготовки менеджерів важливу роль відіграє визначення вимог до його відбору. Ці вимоги повинні забезпечувати точність, достовірність відтворення, доказовість, логічну структуру навчального матеріалу з педагогічної підготовки фахівців. Результати дослідження показали, що такими основними вимогами є: системний підхід до відбору і побудови змісту педагогічної підготовки; ретельне врахування базових педагогічних знань, отриманих менеджером до початку професійного навчання; відповідність змісту меті і завданням педагогічної підготовки спеціаліста, її професійній спрямованості; відповідність педагогічного навчального матеріалу тенденціям розвитку професійної діяльності менеджера; раціональне співвідношення базової та професійної частин змісту педагогічної підготовки фахівця.

Результати дослідження свідчать, що включення до змісту педагогічної підготовки навчального матеріалу, спрямованого на поглиблене вивчення професійно значущих теорій та понять, не порушує загальної логіки навчальної дисципліни і є ефективним засобом здійснення професійної спрямованості педагогічної підготовки менеджера.

Однією з педагогічних умов реалізації змісту педагогічної підготовки є підбір професійно значущого навчального матеріалу. Особливе значення в реалізації навчального матеріалу має розв’язування педагогічних творчих завдань із професійним змістом, в умові яких “прихована” наукова закономірність, виражена через фактичний матеріал, що має професійний характер. Серед вимог до таких завдань ми виділили дві найважливіші: педагогічне завдання повинно мати навчальну цінність, тобто відповідати певній темі педагогічної підготовки; об’єктивно відображати зміст професійної діяльності.

В результаті проведеного теоретичного дослідження нами визначеноосновні педагогічні цілі, що віддзеркалюють професійну спрямованість педагогічної підготовки майбутніх менеджерів. Основними є такі: формування основ науково-педагогічного світогляду; забезпечення належного рівня педагогічної підготовки, що відповідає професії; формування професійно-педагогічна мобільність менеджера; розвиток логічного і творчого педагогічного мислення; виховання творчої активності і професійної стійкості.

Отже, зростаюча роль людського фактора в професійній діяльності менеджера, якісні зміни, які відбуваються в характері і змісті управління колективом, зумовлюють необхідність розробки нового змісту професійно спрямованої педагогічної підготовки, застосування методів і засобів навчання, адекватних цьому змістові.

Удругомурозділі “Основні шляхи та умови реалізації педагогічної підготовки менеджерів” – представлено зміст і структуру педагогічної підготовки, що має професійну спрямованість; обґрунтовано психолого-педагогічні основи навчання менеджерів; охарактеризовано особливості застосування методів і засобів навчання, адекватних змісту професійної підготовки менеджерів; виявлено напрямки реалізації професійно-педагогічна спрямованість процесу навчання і розвитку логічного та творчого мислення у студентів.

Для обґрунтування змісту педагогічної підготовки здійснено його дидактичний аналіз. У процесі аналізу виділено і структуровано систему основних педагогічних понять, визначено їх логічну послідовність у навчальній програмі, взаємозв’язок з відповідними професійними знаннями менеджерів.

Система педагогічних понять і знань включає підсистему наукових знань про педагогічні основи мотивації (професійний інтерес); підсистему наукових знань про педагогічні основи управління і взаємодії в колективі; підсистему наукових знань про педагогічний аналіз інформації, її оцінку і прийняття рішень; підсистему наукових знань про комунікаційний процес; підсистему наукових знань про розвиток і контроль колективу організації.

Зміст педагогічної підготовки спрямований на формування системи узагальнених професійно-педагогічних знань; вироблення професійно-педагогічних умінь і навичок; розвиток логічного і творчого мислення.

У навчальній програмі “Основи психології та педагогіки” відображено зміст педагогічної підготовки студентів, . який ґрунтується на функціональному принципі. Останній віддзеркалює вплив професійних функцій на структуру і зміст педагогічної підготовки.

В дисертаційній роботі обґрунтовано психолого-педагогічні основи професійної підготовки менеджерів, проаналізовано методи і засоби навчання, визначено сукупність їх прийомів, характерних для професійної діяльності, що пов’язана з процесом управління в сучасних соціально-економічних умовах. При цьому ми виходили з того, що метод навчання повинен бути обумовлений характером змісту навчального матеріалу (форми вираження закономірностей і зв'язків, логіка побудови тощо). Він повинен забезпечувати досягнення