LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічна підготовка менеджерів у вищих технічних навчальних закладах

виконанні біжучих завдань (Е0) до кількості помилок, допущених студентом при виконанні контрольного завдання (Ек). Коефіцієнт “згасання” помилок визначався за формулою

Оцінку рівня сформованості умінь і навичок ми визначали відношенням числа, яке характеризує структуру складності графової моделі завдання (S) до часу розв’язання педагогічного завдання (t): Ксф = S/t

Для оперативного контролю якості навчання ми здійснювали передбачення можливих значень відносної частоти (W) засвоєних чи незасвоєних елементів знань студентів.

З цією метою ми будували надійний інтервал для відносної частоти, який відповідає надійному рівню .

Визначений комплекс критеріїв дозволив нам всебічно і глибоко проаналізувати результати експериментального дослідження.

При опрацюванні даних експериментального дослідження ми використали непараметричні методи перевірки гіпотез. Критерій узгодження використали для перевірки гіпотез відносно медіан і середніх значень. Медіанний критерій – для перевірки нульової гіпотези.

Дані про засвоєння елементів професійно вагомих педагогічних знань представлені в табл.1.

Таблиця 1

Результати виконання контрольних завдань студентами


Значення M

Експериментальна група

Контрольна група

Сума

> M = 7

91

48

139

< M = 7

37

83

120

Всього

128

131

259


Медіана ознаки контрольної групи M1= 6, а експериментальної – M2= 8 .

Проаналізуємо результати контролю залишкових професійно-педагогічних знань студентів (табл.2).

Таблиця 2

Результати контролю залишкових професійно-педагогічних знань студентів

Основні елементи професійно-педагогічних знань

Бінарна оцінка

Експериментальна група

Контрольна група

Сума балів

Професійно-педагогічне мислення

0

m1=10

m2=17

27


1

n1-m1=118

n2-m2=114

232

Оволодіння та оперування професійно-педагогічними поняттями

0

m1=13

m2=18

31


1

n1-m1=115

n2-m2=113

228

Відтворення педагогічних операцій аналізу і синтезу

0

m1=28

m2=39

67


1

n1-m1=100

n2-m2=92

192

Оцінка, розкриття смислу і значимості педагогічної ситуації

0

m1=8

m2=30

38


1

n1-m1=120

n2-m2=101

221

Основні елементи професійно-педагогічних знань

Бінарна оцінка

Експериментальна група

Контрольна група

Сума балів

Виділення проблемної педагогічної ситуації

0

m1=15

m2=39

54


1

n1-m1=113

n2-m2=92

205

Висунення гіпотез для прийняття рішень

0

m1=18

m2=47

65


1

n1-m1=110

n2-m2=84

194

Прийняття раціональних професійно-педагогічних рішень

0

m1=8

m2=47

55


1

n1-m1=120

n2-m2=84

204

Процес комунікації (спілкування)

0

m1=51

m2=50

101


1

n1-m1=77

n2-m2=81

158

Педагогічно-суміжні знання

0

m1=13

m2=19

32


1

n1-m1=115

n2-m2=113

228

Допоміжно-професійні знання

0

m1=23

m2=30

53


1

n1-m1=105

n2-m2=101

206

ВСЬОГО

1280

1310

2590

де: n1 і n2 – загальна кількість елементів знань, відповідно експериментальної та контрольної груп; m1 і m2 – відповідно, незасвоєних елементів знань.

Відносну частоту W2 залишкових професійно-педагогічних знань студентів ми обчислювали за формулою

Далі використали критерій за модифікованою формулою:

.

В результаті розрахунків = 4,057

Теоретичне значення при = 0,05 та кількості ступенів вільності k= 1 рівне 3,841.

Таким чином, оскільки 3,8414,057, то за результатами дослідження підтверджується нульова гіпотеза про ефективність експериментального процесу навчання.

Зведені експериментальні дані рівня розвитку творчих педагогічних умінь і навичок представлені в табл. 3.

Таблиця 3

Групи

Усього студентів

Рівні творчих умінь і навичокПерший

Другий

Третій

ЧетвертийК-ть студентів

%

К-ть студентів

%

К-ть студентів

%

К-ть студентів

%

Експериментальні

128

9

7

20

16

54

42

45

35

Контрольні

131

17

13

42

32

40

30

32

25


Аналіз результатів розвитку творчих умінь і навичок показує, що третій рівень засвоїли 54 студенти експериментальних груп, що складає 42%, а контрольних груп – 40 студентів, що складає 30%, четвертий рівень засвоїли 45 студентів експериментальних груп, що складає 35%, а контрольних – 32 студенти, що складає 25%.

Таким чином, необхідні третій і четвертий рівні засвоїли 99 студентів експериментальних груп, що складає – 77%, а контрольних – 72 студенти, що складає 55%. Різниця рівня творчих умінь і навичок між студентами експериментальних і