LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічна підготовка менеджерів у вищих технічних навчальних закладах

контрольних груп – 22%, що підтверджує ефективність спрямованої педагогічної підготовки майбутніх менеджерів.

Результати засвоєння навчального матеріалу в експериментальних і контрольних групах чітко показаний на гістограмі (рис.1), що також свідчить про ефективність педагогічної підготовки менеджерів в експериментальних групах.

Де: – контрольні групи

 • експериментальні групиРис. 1. Гістограма приросту рівня засвоєння навчального матеріалу студентами.

Таким чином, кількісний і якісний аналіз результатів формуючого експерименту підтвердив гіпотезу дослідження і довів педагогічну доцільність розробленої, теоретично і експериментально обґрунтованої системи педагогічної підготовки менеджерів.


ВИСНОВКИ

 • Теоретико-педагогічний аналіз свідчить, що в професійній діяльності менеджера суттєву роль відіграє людський фактор, відбуваються якісні зміни в характері і змісті його управлінських функцій. Професійна діяльність менеджера характеризується, з одного боку, професійною структурою, послідовним виконанням управлінських функцій і, з іншого – педагогічними функціями, в яких реалізується дана діяльність. Основними педагогічними функціями в професійній діяльності менеджера є: формування інтересу і цілеспрямованості у членів колективу; організація взаємодії в колективі організації чи її підсистемі; аналіз педагогічних ситуацій, прийняття оптимальних рішень і втілення їх у практику; розвиток професійно-комунікаційних умінь; становлення і виховання колективу організації; контроль діяльності колективу організації чи її підсистеми. Педагогічні функції менеджера визначають основні компоненти його професійної діяльності.

  В процесі аналізу практики підготовки менеджерів нами виявлено, що способи навчальної діяльності студентів у сучасному педагогічному процесі не відповідають тим способам професійної діяльності, які функціонують в реальних соціально-економічних умовах.

 • Проведене дослідження дало можливість визначити та науково обґрунтувати зміст педагогічної підготовки менеджерів, що представляє систему професійно спрямованих педагогічних понять і знань, яка містить: підсистему наукових знань про педагогічні основи мотивації (професійний інтерес); підсистему наукових знань про педагогічні основи управління і взаємодії в колективі; підсистему наукових знань про педагогічний аналіз інформації, її оцінку і прийняття рішень; підсистему наукових знань про комунікаційний процес; підсистему наукових знань про виховання, розвиток і контроль діяльності колективу організації.

 • Зміст педагогічної підготовки менеджера повинен формуватися на засадах професійної спрямованості, адекватно його професійно-педагогічній діяльності. Основними чинниками, що визначають професійну спрямованість педагогічної підготовки менеджерів є: характер фахової діяльності і дій менеджера; повнота предметної області фахової педагогічної підготовки спеціалістів; предметна структура педагогічних наукових знань; інваріантно-особистісний чинник; диференціація змісту педагогічної підготовки менеджера. Запропонований зміст професійно-педагогічної підготовки відображений у програмі “Основи педагогіки”.

 • Аналіз діяльності сучасного менеджера свідчить про підвищення ролі інтелектуального компонента. Діяльність менеджера характеризується аналітично-синтетичними та пошуковими рисами. Вона потребує від нього глибоких знань і творчості в оцінці стану ситуацій і прийнятті рішень. При цьому важливе місце займає процес вирішення різних педагогічних інтелектуальних завдань, що вимагають творчого педагогічного мислення. Результати проведеного дослідження свідчать про високу ефективність застосування педагогічних задач, алгоритмів і дидактичних ігор для активізації навчально-пізнавального процесу і розвитку творчого педагогічного мислення у майбутніх менеджерів.

 • Проведене дослідження дало можливість визначити основні дидактичні умови реалізації змісту педагогічної підготовки менеджерів. Основними із них є: виявлення можливостей для профілювання змісту професійної педагогіки, адекватних професійній діяльності менеджера; визначення місця “Основ педагогіки” в структурі навчального плану як важливої умови забезпечення зв’язку педагогічної науки з професійним навчанням менеджерів; удосконалення логічних схем побудови педагогічної дисципліни з урахуванням необхідності розвитку найважливіших понять у процесі професійної підготовки менеджерів; підбір професійно значущого навчального матеріалу. Особливого значення в системі навчального матеріалу набуває розв’язування педагогічних завдань із менеджменту, у змісті яких “прихована” наукова закономірність, що виражена через фактичний матеріал професійного характеру. Серед вимог до формування таких завдань необхідно виділити дві найважливіші: навчальна цінність, тобто відповідати певній темі педагогічної підготовки; об’єктивне відображення змісту педагогічної діяльності менеджера; активізація процесу засвоєння і застосування педагогічних знань і вмінь у професійній діяльності менеджерів.

 • В експериментальній системі педагогічної підготовки навчання і виховання розглядались як єдиний процес, у якому в тісній співдружності брали участь два суб’єкти: студент і викладач. Виховання здійснювалося через засвоєння змісту педагогічної підготовки, методи і засоби його практичної реалізації. В досліджені була підтверджена висунута гіпотеза про ефективність професійної спрямованості педагогічної підготовки менеджерів у вищих технічних навчальних закладах.

 • Вирішення поставлених у дослідженні завдань буде сприяти розв’язанню важливих проблем теорії і практики педагогічної підготовки в професійному становленні майбутніх менеджерів на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни. Водночас, дослідження визначає перспективний напрямок актуалізації проблем професійної підготовки менеджерів для інших галузей господарства і промисловості.


  Основний зміст дисертації відображений у таких публікаціях:

  1. Капітанець О.М. Професійна спрямованість педагогічної підготовки менеджерів. (Методичні рекомендації для вищих технічних навчальних закладів).– Хмельницький: ХІЕП, 2001.– 36с. – 1,5 авт. др. арк.

  2. Капітанець О.М. Визначальні чинники змісту і структури професійно-педагогічної підготовки менеджерів //Наукові записки. – Тернопіль: ТДПУ. – 2000. – № 1. – С. 120-122. – 0,3 авт. др. арк.

  3. Капітанець О.М. Шляхи й умови професійної спрямованості педагогічної підготовки менеджерів //Наукові записки. – Тернопіль: ТДПУ. – 2000. - № 2. – С. 123-128. – 0,5 авт. др. арк.

  4. Капітанець О.М. Розвиток професійно-педагогічної творчості у майбутніх менеджерів //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: Методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірники наукових праць. – Київ-Вінниця: АПН України, ВДПІ. – 2000. – С. 365-368. – 0,3 авт. др. арк.

  5. Капітанець О.М. Вибір і застосування методів професійно-педагогічної підготовки менеджерів //Наукові записки. – Тернопіль: ТДПУ. – 2000. - № 5. – С. 114-118. – 0,4 авт. др. арк.

  6. Капітанець О.М. Розвиток


 •