LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю

32


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П.ДРАГОМАНОВА
ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНАУДК 378.026

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук
Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано у Національному педагогічному університеті імені.М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України


Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор

Панченко Григорій Денисович,

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова, професор кафедри теорії та історії педагогіки.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент Жуковський Василь Миколайович, Національний університет

„Острозька академія”,

проректор з навчально-виховної роботи;


кандидат педагогічних наук, доцент Редько Валерій Григорович,

Інститут педагогіки АПН України, завідувач лабораторії навчання іноземних мов.

Провідна установа: Житомирський державний університет імені І. Франка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Житомир.


Захист відбудеться „ 16 ” березня 2006 року о 17.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ - 30, вул. Пирогова, 9.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 01601, м. Київ -30, вул. Пирогова, 9.


Автореферат розісланий „13” лютого 2006р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.Г.ЯрошенкоЗагальна характеристика роботи

Актуальність дослідження. Глобальні за своїми масштабами інноваційні процеси, що відбуваються у системі вищої освіти, вимагають переходу в навчанні від традиційного пасивного накопичення суми знань до вмотивованого засвоєння студентами методів здобуття наукової інформації та вмінь реалізовувати свої знання у професійній діяльності. У зв’язку з цим навчальний процес у сучасному вищому навчальному закладі має бути спрямований на підготовку всебічно сформованого спеціаліста, мобільного на ринку праці, полімовного та комп’ютерно грамотного. Мова йде, власне, про перебудову вищої професійної освіти, про необхідність використання таких інтерактивних форм і методів навчання, які б активізували комунікативну, пізнавальну і творчу діяльність студентів, забезпечували формування знань та умінь, необхідних для майбутньої професійної діяльності. Ефективним з цієї точки зору є метод ділової гри.

У процесі ділової гри відбувається діалог на професійному рівні, обґрунтування різних думок і позицій, взаємна критика гіпотез і пропозицій, що веде до засвоєння не лише нових міцних знань та чітких уявлень, але й допомагає набути досвід вирішення професійних завдань, формує ціннісні орієнтації майбутніх спеціалістів, сприяє виробленню системи їхніх власних переконань.

Наша увага до цієї проблеми пояснюється насамперед тим, що потенціал використання дидактичної гри в цілому і ділової гри як її окремого різновиду в процесі професійної підготовки досить значний, проте дидактичні основи його організації та проведення, а також шляхи реалізації розроблені недостатньо.

На гру як метод активного навчання звертали увагу в своїх роботах К.Д.Ушинський, П.Ф.Лесгафт, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський. Проте періодом активізації застосування гри стало включення її в систему освіти дорослих. Гра вийшла за межі дитячих колективів і була визнана повноправним методом навчання у вищій школі.

Протягом останніх десятиліть дидактичну гру досліджували Н.К.Ахметов, О.О.Вербицький, А.А.Деркач, В.А.Кан-Калик, А.Й.Капська, І.І.Кобиляцький, О.Г.Квасова, І.Б.Коротяєва, Н.М.Коряк, Ю.М.Кулюткін, П.С.Нечепоренко, П.І.Підкасистий, В.Г.Семенов, Н.М.Страздас, А.А.Тюков, Ж.С.Хайдаров, О.Г.Хоменко, О.Г.Штепа, Л.С.Шубіна, С.Ф.Щербак, П.М.Щербань та інші.

Аналіз літератури засвідчує, що у вітчизняній педагогічній науці відсутні усталені погляди на цей феномен. Зокрема, відзначається надмірна різноманітність підходів до класифікації ігор взагалі і дидактичних зокрема, що призводить до невизначеності при створенні методичних розробок. Так, наприклад, часто спостерігається ототожнення ділової та рольової ігор, хоча вони мають різні сфери застосування та потребують так само різних організаційно-педагогічних підходів.

Об’єктивно існуюча в сучасних умовах потреба у фахівцях різного профілю з високим рівнем іншомовної комунікативної компетентності, яка передбачає використання іноземної мови як засобу спілкування у сфері майбутньої професійної діяльності, зумовлює особливе значення використання ділової гри у навчанні іноземній мові студентів вищих навчальних закладів. Зміст навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” включає навчальну інформацію про аспекти мови (фонетика, лексика, граматика, стилістика), яка складає основу формування та розвитку умінь і навичок, пов’язаних із оволодінням чотирма видами мовленнєвої діяльності – читанням, аудіюванням, усним мовленням та письмом. Проте пріоритетним виступає завдання навчання іноземній мові як засобу спілкування у процесі майбутньої професійної діяльності.

Дослідження в галузі використання гри у процесі навчання іноземній мові (А.А.Деркач, І.Б.Коротяєва, М.В.Кларін, О.Г.Квасова, Т.І.Олійник, С.Ф. Щербак) показали, що саме ділова гра є тим методом, який може бути ефективно використаний з метою формування іншомовної комунікативної компетентності спеціалістів. Однак сьогодні не існує чіткого дидактичного бачення цієї проблеми, а звідси - відсутні теоретичні обґрунтування педагогічної технології її застосування, не розроблені принципи, дотримуючись яких можна було б методом ділової гри досягти якісних результатів, заздалегідь дидактично і методично спрогнозованих.

Все зазначене вище і зумовило вибір теми нашого дослідження "Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю.”

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені.М.П.Драгоманова і є складовою наукової теми "Теорія і технологія навчання та виховання в системі освіти". Тема дисертації затверджена Вченою радою НПУ імені.М.П.Драгоманова (протокол № 10 від 25.05.2000) та погоджена в