LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю

Раді з координації досліджень у галузі педагогіки та психології в АПН України (протокол № 8 від 05.12.2000).

Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю в умовах вищої школи.

Предмет дослідження - ділова гра як метод професійної підготовки студентів фінансово-економічних факультетів вищих навчальних закладів у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка ефективності педагогічної технології застосування ділових ігор у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності у загальній системі професійної підготовки спеціалістів фінансово-економічного профілю.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що професійна підготовка спеціалістів у вищому навчальному закладі стане більш ефективною і забезпечить формування та розвиток іншомовної комунікативної компетентності, якщо процес вивчення іноземної мови здійснювати з використанням ділових ігор, що моделюють професійне середовище спеціалістів фінансово-економічного профілю та умови діяльності в ньому.

Завдання дослідження:

- проаналізувати стан вивчення у сучасній педагогічній науці проблеми використання ігрової діяльності у процесі професійної підготовки майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю;

- розробити педагогічну технологію застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності та експериментально перевірити її ефективність на заняттях з іноземної мови на фінансово-економічних факультетах;

- розробити експериментальну методику діагностики ефективності використання ділових ігор у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності спеціалістів фінансово-економічного профілю;

- встановити, як використання ділової гри при вивченні іноземної мови впливає на формування та розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів, стан особистісного задоволення власною іншомовною комунікативною діяльністю, продуктивність пізнавальної діяльності, розвиток емоційно-вольової сфери особистості, характер взаємодії викладача і студентів та внутрішньо-колективні стосунки у групі;

- на основі результатів педагогічного експерименту розробити методичні рекомендації щодо підвищення якості технології організації та проведення ділових ігор;

Теоретико-методологічною основою дослідження стали наукові положення про сутність діалектичного методу аналізу педагогічних явищ (Б.Г.Ананьєв, Л.С.Виготський та ін.), вчення про зміст та закономірності мовленнєвої діяльності (І.А.Зимня, Г.А.Китайгородська, О.О.Леонтьєв та ін.), основні наукові положення про зміну провідних видів діяльності в онтогенезі людини (Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн, Д.Б.Ельконін), теорія розвитку особистості та колективу (А.В.Петровський), положення теорії використання сфери несвідомого у навчанні (Г.Лозанов), Закон України "Про освіту", Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття), "Національна доктрина розвитку освіти України”.

Методи дослідження. Для досягнення мети, розв’язання поставлених завдань, перевірки гіпотези були використані загальнонаукові методи теоретичного рівня (аналіз, порівняння, абстрагування, конкретизація, узагальнення, класифікація, систематизація, схематизація, моделювання); емпіричні методи дослідження (діагностичні - тестування, інтерв’ю; обсерваційні - пряме й опосередковане спостереження; прогностичні - метод експертних оцінок, спостереження, самоаналіз, самооцінка); констатувальний і формувальний експерименти, завдяки яким перевірено ефективність застосування педагогічної технології ділової гри; методи математичної статистики, що застосовані для доведення достовірності й ефективності результатів педагогічного експерименту.

Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі Національної академії державної податкової служби України (м. Ірпінь). У різних видах експериментальної роботи брали участь 460 студентів.

Етапи дослідження. Дослідження здійснювалося поетапно. На першому етапі (1999-2000) був проведений аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження, що дозволило встановити сутність ділової гри та принципи її конструювання; описати та проаналізувати основні підходи до класифікації ігор з точки зору їх значення для навчання. Вивчення досвіду викладацької роботи дало можливість визначити основні особливості та умови ефективного використання ділової гри у процесі професійної підготовки студентів. Було визначено об’єкт і предмет дослідження, розроблено його завдання, сформульовано гіпотезу.

Другий етап (2000-2002) передбачав розробку технології застосування ділових ігор з іноземної мови для студентів фінансово - економічних спеціальностей та проведення констатувального педагогічного експерименту. Одночасно з цим відбувалася практична апробація технології застосування ділових ігор, яка мала пропедевтичний характер і передбачала внесення корекції та уточнення деяких технологічних аспектів досліджуваної проблеми.

На третьому, завершальному етапі дослідження (2002-2005) було проведено формувальний експеримент, який передбачав перевірку вірогідності висунутої гіпотези, здійснено аналіз, узагальнення, порівняння та обробку результатів експерименту, формулювання основних висновків, обґрунтування рекомендацій щодо ефективної організації та проведення ділових ігор, впровадження результатів дослідження кафедрами інших вищих навчальних закладів.

Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження:

- запропоновано новий напрям у розв’язані педагогічної проблеми професійної підготовки студентів фінансово-економічних факультетів до фахової діяльності через використання професійно зорієнтованих ділових ігор у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності;

- дістали подальшого розвитку питання теорії та практики використання ділової гри у процесі професійної підготовки майбутніх спеціалістів;

- удосконалено технологію підготовки та проведення ділових ігор, спрямованих на формування іншомовної комунікативної компетентності як важливого компонента професіоналізму майбутніх спеціалістів у процесі професійної підготовки студентів фінансово-економічних спеціальностей шляхом різноаспектного розгляду сутності досліджуваного феномену;

- теоретично обґрунтовано, що використання ділової гри як методу навчання позитивно впливає на рівень іншомовної комунікативної компетентності студентів, на міру задоволення власною комунікативною діяльністю, на характер взаємодії викладача і студентів, на міжособистісні стосунки в групі, на активізацію пізнавальної діяльності учасників та на рівень мотивації вивчення іноземної мови.

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що сформульовані у дослідженні теоретичні положення і висновки, одержані експериментальні дані дозволяють осмислити ефективність застосування технології ділової гри для