LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю

формування іншомовної комунікативної компетентності спеціалістів фінансово-економічного профілю та прогнозувати доцільні напрями її подальшого вдосконалення.

Опрацьовані та апробовані ділові ігри, а також рекомендації щодо їх організації та проведення дають можливість ввести науково обґрунтовані корективи у навчальні плани та програми з іноземної мови. Матеріали дослідження готові до впровадження у практичній підготовці спеціалістів фінансово-економічного профілю і можуть бути використані у процесі вивчення іноземної мови для студентів І, ІІ, ІІІ курсів фінансово-економічних факультетів. За матеріалами дослідження розроблено методичні вказівки з курсу „Іноземна мова за професійним спрямуванням”.

Розроблені ділові ігри та технологія їх використання впроваджено в навчальний процес кафедри іноземних мов Національної академії державної податкової служби України (Довідка № 1034/01-12 від 16.03.05р.), кафедри іноземних мов Київського національного економічного університету (Довідка № 01/20-1058 від 19.10.04), кафедри іноземних мов Київського національного університету культури і мистецтв (Довідка № 1568 від 03.11.04).

Вірогідність і надійність результатів і основних висновків дослідницької роботи забезпечується комплексним використанням методів і методик, адекватних меті та завданням дослідження, якісним та кількісним аналізом одержаних даних, результатами експериментального навчання за розробленою педагогічною технологією застосування ділової гри, використанням методів математичної статистики.

Апробація результатів дослідження. Матеріали роботи доповідалися на Всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Сучасні проблеми методичної та педагогічної підготовки вчителів природничих дисциплін” (Київ, 2002); ”Перспективні освітні технології у викладанні іноземних мов” (Ірпінь, 2002);” Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому навчальному закладі освіти ” (Ірпінь, 2003); ”Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету ” (Київ, 2004); на щорічних підсумкових науково-практичних конференціях кафедри теорії та історії педагогіки НПУ імені.М.П.Драгоманова та кафедри іноземних мов НАДПС України.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження представлені у 9 публікаціях, з яких п’ять - у фахових виданнях з педагогічних наук, три – у матеріалах науково-практичних конференцій та одні методичні вказівки до організації усного мовлення студентів.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до них та загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. У дисертації міститься 10 таблиць та 9 рисунків. Список використаних джерел нараховує 244 найменування. Загальний обсяг дисертації - 206 сторінок, основний зміст роботи розкрито на 178 сторінках.


Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дослідження, розкрито його методологічні та теоретичні засади, наукову новизну, теоретичне та практичне значення наукової роботи, наведено дані про апробацію результатів дослідження та впровадження їх у практику, дані про структуру роботи та її обсяг.

У першому розділі „Ділова гра в системі формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів” представлено історико-педагогічний аналіз ділової гри та ігрової діяльності у психолого-педагогічній теорії та практиці. Проведено аналіз багатозначного поняття “гра”, розглянуто різні підходи щодо класифікації ігрових методів навчання.

З’ясовано, що гра – явище досить різнобічне, звідси й розбіжності у підходах щодо вивчення, оскільки вчені розглядають її з різних позицій: як діяльність, предмет і мотив якої лежать у самому процесі її здійснення (О.М. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін); як спеціальний вид діяльності, спрямований на закріплення і використання знань, умінь та навичок (А.А.Деркач, С.В.Щербак); як моделювання зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності (О.І.Штепа); як класичний метод вивчення дійсності (А.М.Смолкін); як активна навчальна діяльність щодо моделювання систем (М.Ж.Арстанов, П.І.Підкасистий, Ж.С.Хайдаров); як знакова модель професійної діяльності (О.О.Вербицький); як інструмент прийняття складних колективних рішень (Е.А.Плаксенков, К.А.Прозоровська, А.В.Завгородня); як діалог особливого виду (Я.С.Гінзбург, Н.М.Коряк); як творче завдання (Р.Олрайт); як єдність ігрової діяльності та ігрової форми (А.А.Тюков).

Навіть цей неповний перелік визначень гри дозволяє стверджувати, що на сьогодні не існує чітко визначеного поняття гри як педагогічного явища, недостатньо точно визначено її місце серед категорій дидактики.

У розділі доводиться, що ділова гра – це метод навчання, який забезпечує активну діяльність студентів шляхом імітації професійного середовища і, разом з тим, сприяє використанню теоретичних знань на практиці, формуванню та удосконаленню професійних знань, умінь та навичок студентів.

Саме в аспекті цієї дидактичної категорії в роботі проаналізовано ступінь синонімічності і відмінності між термінами „ділова гра” та “рольова гра”, які досить часто ототожнюються. Так, при визначенні ділової гри цілком правомірним є акцентування уваги на її професійному спрямуванні та позитивному впливові на формування ділових якостей майбутнього фахівця. Тоді як для рольових ігор найбільш доцільною є соціально-побутова тематика та розвиток аналітичних здібностей студентів.

Для чіткого розуміння феномену ділової гри саме в процесі формування іншомовної комунікативної компетентності визначено основні її особливості. Як одна з головних розглядається здатність до моделювання процесу професійної діяльності і, зокрема, умов та специфіки конкретних ситуацій, що сприяє розвитку творчого професійного мислення майбутніх фахівців та формуванню у них практичних умінь і навичок. Саме ця особливість ділової гри характеризує її як „ділову“ та відрізняє від інших методів активного навчання (зокрема рольової гри).

Особливістю ділової гри є її здатність забезпечувати активну позицію кожного учасника у процесі спільної колективної діяльності. Так, досвід і знання кожного студента творчо використовуються в умовах, максимально наближених до практичної професійної діяльності, і це стає надбанням усіх учасників навчального процесу.

Розвиткові творчих здібностей та яскравому прояву особистості майбутнього фахівця сприяє особливий підвищений емоційний рівень навчання, що забезпечує активне залучення студентів до процесу гри.

Особливістю використання ділової гри саме в процесі вивчення іноземної мови є її комунікативна спрямованість. Адже основним шляхом залучення учасників гри до спільної пізнавальної діяльності і одночасно шляхом створення і розв’язання проблемних ситуацій є спілкування, у ході якого приймаються індивідуальні та групові рішення, досягаються цілі кожної конкретної гри.

Аналіз різних бачень щодо розуміння сутності ділової гри, її ролі та місця в умовах вищої