LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю

(спрямованість особистості, готовність до участі в грі) та методичних (підготовка навчально–методичної документації, майстерність викладача) умов, оскільки саме вони є домінуючими для процесу навчання та спроможні впливати на його результативність.

4. Розроблено методику діагностики ефективності використання ділових ігор у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів, яка передбачає діагностику навченості та научуваності студентів. Навченість студентів розглядається як досягнутий на момент дослідження рівень знань, умінь та навичок. Навченість виявляється у наявності системи теоретичних знань та умінь оперувати ними. Научуваність розглядається як здатність студентів оволодіти певним змістом навчання. Научуваність передбачає урахування потенційних навчальних можливостей студента, темпів засвоєння знань тощо.

5. Використання ділових ігор у процесі вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі зумовлює позитивні зміни в іншомовній комунікативній компетентності студентів, оскільки процес ділової гри пов’язаний із розвитком умінь майбутніх спеціалістів використовувати мову як засіб спілкування у сфері майбутньої професійної діяльності.

6. Результати формувального експерименту показали не лише значно вищу ефективність занять з використанням ділової гри (про що свідчать якісні показники досліджуваних явищ), але і свідчать про морально-психологічну задоволеність ходом та результатами проведених ігор, їх позитивним впливом на розвиток пізнавальної активності студентів, характер взаємодії викладача і студентів, характер внутрішньоколективних стосунків у групі, розвиток емоційно-вольової сфери особистості (професійна спрямованість, самостійність, творчість, ініціативність, активність, емоційність, дисциплінованість), механізм формування та розвитку мотиваційної сфери студентів.

7. На основі результатів формувального експерименту розроблено методичні рекомендації щодо підвищення якості педагогічної технології організації та проведення ділових ігор, в яких знайшли відображення змістові, організаційні, методичні та психологічні аспекти досліджуваного методу.

Проведене нами дослідження не претендує на всебічне розв’язання проблеми педагогічної технології застосування ділових ігор у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів фінансово-економічних вищих навчальних закладів. Маловивченими, але актуальними, на наш погляд, є такі аспекти проблеми:

 • вивчення оптимальних умов поєднання ділових ігор з іншими формами і методами навчання в процесі професійної підготовки студентів;

 • структурування навчального матеріалу та виділення окремих дидактичних блоків з метою їх вивчення, закріплення та практичної апробації на основі використання ділових ігор;

 • розробка та проведення ділової гри в системі “студент – персональний комп’ютер – викладач”.

Розробка визначених аспектів сприятиме подальшому зростанню ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців.Основний зміст дисертації відображено у таких публікаціях:

 • Волкова Л.В. Ділова гра як педагогічний феномен // Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені.М.П.Драгоманова. – К.:НПУ імені.М.П.Драгоманова, 2000. - Ч.1. - С.27-33.

 • Волкова Л.В. Психолого-педагогічні особливості ділової гри // Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені.М.П.Драгоманова. – К.:НПУ імені.М.П.Драгоманова, 2000.- Ч.3. - С.35-40.

 • Волкова Л.В. Значення ділової гри в процесі вивчення іноземної мови // Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ імені.М.П.Драгоманова. – К.:Логос, 2000. Том ХХІІІ. Випуск 2. Ч.3.-С.36 - 40.

 • Волкова Л.В. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів у процесі ділової гри // Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ імені.М.П.Драгоманова. – К.:НПУ імені.М.П.Драгоманова, 2005.- С.31 – 34.

 • Волкова Л.В. Важливість дотримання основних принципів розподілу ролей на організаційному етапі ділової гри // Науковий часопис НПУ імені.М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: 3б. наукових праць. - К.: НПУ імені.М.П.Драгоманова, 2004.- Випуск 2.- С. 68-71.

 • Волкова Л.В. Умови ефективної організації та проведення ділових ігор в навчальному процесі вузу // Сучасні проблеми методичної та педагогічної підготовки вчителів природничих дисциплін. Матеріали науково-практичної конференції : збірник наукових праць.- К.: ЗАТ “НЕВТЕС”, 2003. – С.164-166.

 • Волкова Л.В. Вплив ділової гри на формування мотиваційної сфери студентів // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому навчальному закладі освіти: Матеріали перших Ірпінських науково-педагогічних читань. – Ірпінь, 2003. – С.237-242.

 • Волкова Л.В. Реалізація основних функцій спілкування в процесі ділової гри // Вісник: Збірник наукових статей НПУ імені.М.П.Драгоманова. – К.:НПУ імені.М.П.Драгоманова, 2003. – Випуск 5. – С.63-64.

 • Волкова Л.В. Методичні вказівки з курсу „Іноземна мова за професійним спрямуванням” для підготовки спеціалістів за напрямом Економіка і підприємництво”. – Ірпінь, 2004. – 32с.


  Волкова Л.В. Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.—Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2006.

  Дисертація містить результати теоретико-експериментального дослідження проблеми педагогічної технології застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово-економічного профілю. Обґрунтовано сутність ділової гри, її функції та особливості як методу активного навчання. Розроблено технологію підготовки та застосування ділової гри, її впливу на активізацію навчальної діяльності студентів, визначено основні умови, за яких ділова гра сприятиме ефективності процесу професійної підготовки. Обґрунтовано та експериментально перевірено результативність використання педагогічної технології ділової гри у вищому закладі освіти за рядом внутрішніх та зовнішніх показників. Розроблено педагогічну технологію застосування ділових ігор та рекомендації щодо їх ефективного використання як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності.

  Ключові слова: ділова гра, метод навчання, професійна підготовка, активізація навчання, професійні завдання, технологія ділових ігор, іншомовна комунікативна компетентність.


  Волкова Л.В. Педагогическая технология использования деловой игры в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущих специалистов финансово-экономического профиля. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика


 •