LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Поліщук Мирослава МстиславівнаУДК 378.14.018.46:339.543-057.4](0433)ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ МИТНОЇ СПРАВИ

У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України.


Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент,

професор кафедри філософії освіти

Снісаренко Ольга Степанівна,

Центральний інститут післядипломної

педагогічної освіти Академії педагогічних

наук України, вчений секретарОфіційні опоненти – - доктор педагогічних наук, професор

Сущенко Тетяна Іванівна, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра педагогічної майстерності, завідувач;


- кандидат педагогічних наук, доцент

Тимченко-Міхайліді Наталія Сергіївна, Академія митної служби України, кафедра удосконалення мовної підготовки.Провідна установа – - Полтавський державний педагогічний університет

ім. В.Г. Короленка, кафедра педагогічної майстерності, Міністерство освіти і науки, м. Полтава.


Захист відбудеться 22 вересня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А, корпус 3, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А, корпус 3.


Автореферат розісланий 22 серпня 2006 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради А.І. Чміль


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Сучасна соціально-економічна ситуація, що характеризується зростанням вимог науково-технічного прогресу та гуманізацією суспільства, спричинює необхідність підвищення рівня професійної компетентності фахівців з різних спеціальностей.

Нові вимоги до професійного рівня фахівців митної справи, зокрема тієї їх частини, спеціальністю яких є товарознавство і експертиза в митній справі, зумовлені, насамперед, зростанням асортименту та вимог до якості товарів, що потрапляють на споживчий ринок, пожвавленням зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств та організацій, створенням і впровадженням у виробництво та соціальну сферу сучасних технологій, у тому числі й інформаційних. Усе це ставить перед фахівцями з даного напряму проблему отримання додаткових знань, умінь і навичок, які допоможуть їм у вирішенні складних професійних задач, полегшать адаптацію у нових соціальних умовах.

Вирішення даної проблеми вимагає розробки та впровадження нових підходів, відповідного змісту, організаційних форм і методів розвитку професіоналізму фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі.

Питання про те, як найшвидше і найоптимальніше привести у відповідність рівень професійної освіти у системі підвищення кваліфікації та вимоги сучасної суспільної практики, досліджується багатьма ученими, про що свідчать роботи В.В. Алейникова, О.М. Беришвілі, О.О. Винокурової, Є.С. Врублевської, Н.В. Горбунової, К.В. Греля, Є.В. Дозорова, Н.В. Жиленко, І.М. Зайнуліної, Е.Е. Карпової, О.М. Кочнева, Л.В. Медведєвої, Г.М. Овчинникової, Л.Ф. Панченко, Т.В. Распопової, А.А. Слободянюка, Т.А. Суворіної, С.В. Толоконнікова, В.І. Тюріна, С. Хисанова, Р.А. Циринг, С.В. Щебльової, Н.А. Щербакової.

Система підвищення кваліфікації, що безпосередньо реалізує концепцію неперервної освіти, спрямована на постійний розвиток особистості, удосконалення її фахової підготовки. Різноманітні напрямки неперервної освіти висвітлено у наукових дослідженнях Б.М. Андрієвського, В.І. Бондаря, С.Т. Вершловського, В.Г. Воронцової, С.У. Гончаренка, Л.І. Даниленко, П.В. Ельнікової, Ю.М. Кулюткіна, В.І. Маслова, Н.Г. Ничкало, В.В. Олійника, В.Г. Онушкіна, В.І. Пуцова, М.І. Скрипник, Е.П. Тонконогої, А.І. Чміля. Учені розглядають неперервну освіту з огляду на її цільові функції, що забезпечують активізацію процесу самовдосконалення, професійний розвиток особистості. На необхідності систематичного поглиблення й оновлення професійних знань, умінь і навичок наголошують Н.Г. Протасова, Л.П. Пуховська, В.А. Семиченко.

Аналіз наукових досліджень, що стосуються формування педагогічних засад розвитку професійної компетентності працівників з різноманітних спеціальностей у процесі підвищення кваліфікації, свідчить про недостатню увагу до даної проблеми щодо спеціалістів митної справи. Особливо це стосується фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі. На сьогодні практично відсутні дослідження, предметом яких було б теоретичне обґрунтування та апробація змісту, організаційних форм, методів та дидактичних умов фахового вдосконалення спеціалістів з даного напряму. Залишається фактично не розв’язаним питання діагностики рівнів розвитку професіоналізму фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі, відсутня модель їх професійної компетентності.

Зважаючи на те, що фахівців з даного напряму навчальні заклади України готують лише упродовж останніх десяти років, потреба у підвищенні їх кваліфікації виникла зовсім недавно. На даний час існує лише система перепідготовки фахівців-митників. Особливістю цієї системи є те, що вона базується на навчальному процесі з інформаційно-контролюючим типом, який передбачає ознайомлення працівників митниць з доповненнями до сучасного митного законодавства, новими нормативними документами, що стосуються діяльності митних підрозділів, та контроль знань з даних напрямків. У процесі такої перепідготовки не враховуються деякі аспекти діяльності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі, котрі зазнають значних змін у сучасному суспільстві.

Таким чином, зростання актуальності проблеми розвитку професійної компетентності спеціалістів з даного фаху в сучасних соціально-економічних умовах, а також недостатнє її висвітлення в теорії та практиці системи післядипломної освіти, об’єктивна необхідність приведення у відповідність рівня професіоналізму фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі та вимог суспільної практики зумовили вибір теми