LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації

дослідження: “Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалась у рамках програми наукових досліджень Науково-технічного центру товарознавства і експертизи Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету "Розвиток професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі" та планів наукових робіт кафедри товарознавства і експертизи РІС КСУ. Тема дисертації затверджена Вченою радою Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №7 від 30 вересня 2004 року) та рішенням бюро ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 9 від 23 листопада 2004 року).

Об’єкт дослідження – професійна компетентність спеціалістів митної справи, зокрема фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі.

Предмет дослідження – педагогічна технологія розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі у процесі підвищення кваліфікації.

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування, розробка і експериментальна перевірка змісту, форм, методів, дидактичних умов ефективного розвитку професіоналізму фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі у процесі підвищення кваліфікації.

Гіпотеза дослідження: розвиток професійної компетентності фахівців митної справи, спеціальністю яких є товарознавство і експертиза в митній справі, у процесі підвищення кваліфікації набуває ефективності за умови наявності чітких педагогічних засад. Такі засади включають модель професійної компетентності фахівців з даного напряму як ідеальну побудову та педагогічну технологію розвитку їх професіоналізму у процесі підвищення кваліфікації як спосіб забезпечення цієї моделі. Складовими моделі професійної компетентності є: фахові знання та уміння, професійно важливі якості, професійна спрямованість та мотивація саморозвитку фахівців. Педагогічна технологія фахового вдосконалення як цілеспрямована педагогічна діяльність, у результаті якої реалізується науково обґрунтований проект дидактичного процесу розвитку професіоналізму спеціалістів з даного фаху, включає: зміст, форми, методи та дидактичні умови навчання. Модель професійної компетентності є оптимальною для діагностики рівнів сформованості професіоналізму та визначення змісту фахового вдосконалення слухачів курсів. Педагогічна технологія є відповідно зорієнтованою на зміст, форми, методи та дидактичні умови навчального процесу з метою розвитку професійної самореалізації та внутрішньої мотивації самовдосконалення. Такий підхід забезпечить дотримання єдності й наступності навчання у ВНЗ та в процесі підвищення кваліфікації.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу психологічної, педагогічної літератури та нормативної документації уточнити зміст та структуру педагогічної категорії "професійна компетентність фахівця" щодо спеціалістів з товарознавства і експертизи в митній справі.

2. З’ясувати реальний стан дослідження проблеми формування педагогічних засад розвитку професійної компетентності фахівців з даного напряму у системі підвищення кваліфікації.

3. Розробити та обґрунтувати модель професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі, розробити критерії та показники її сформованості.

4. Розробити педагогічну технологію розвитку професіоналізму спеціалістів з даного фаху у процесі підвищення кваліфікації.

5. Експериментально перевірити ефективність запропонованої технології розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі у процесі підвищення кваліфікації як способу забезпечення моделі їх професіоналізму.

Теоретико-методологічною основою дослідження є:

теорія пізнання, теоретичні положення психологічної науки про єдність свідомості та діяльності (Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, А.В. Петровський, С.Л. Рубінштейн); концептуальні підходи до формування особистості (К.А. Абульханова-Славська, Б.Г. Ананьєв, Б.С. Братусь, Б.Ф. Ломов); психологічна концепція міжособистісних стосунків (В.Н. Мясіщев); розробки вітчизняних та зарубіжних учених, що базуються на положеннях сучасної філософської науки про закони пізнання (І.А. Зязюн, М.С. Каган, В.С. Лутай); дидактики (Ю.К. Бабанський, Б.І. Коротяєв, В.Ф. Паламарчук); наукових засадах педагогічного прогнозування (Б.М. Андрієвський, І.В. Бестужев-Лада, Б.С. Гершунський); технологій навчання (В.П. Безпалько, С.І. Змеєв, Н.Г. Протасова, І.С. Якиманська); дослідженнях проблеми системного підходу до навчання (В.Г. Афанасьєв, Е.Г. Юдін); особистісного підходу (О.М. Пєхота, В.В. Серіков, В.А. Семиченко); спеціально організованої діяльності особистості та її розвитку у процесі діяльності (Л.І. Божович, Л.С. Виготський, В.О. Моляко, Л.П. Пуховська, В.І. Пуцов, В.В. Олійник, Н.Ф. Тализіна); розвитку системи підвищення кваліфікації (М.М. Ващенко, В.Г. Воронцова, В.І. Звєрева, В.В. Краєвський, В.І. Маслов, Н.Г. Ничкало, А.Ю. Панасюк, П.В. Худомінський).

Методи дослідження. Досягненню мети і розв’язанню поставлених завдань сприяло використання комплексу методів дослідження.

Теоретичні методи: аналіз філософської, психологічної та педагогічної літератури й нормативної документації, синтез, порівняння, систематизація, прогнозування дали змогу дослідити й узагальнити матеріали з проблеми розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі у процесі підвищення кваліфікації, спрогнозувати процес дослідження; теоретичне моделювання – розробити модель компетентності спеціалістів з даного фаху.

Емпіричні методи - діагностичні (анкетування, інтерв’ю, бесіда, тестування, контент-аналіз, семантичний аналіз документів, метод ключових слів), спостереження, ранжування, самоспостереження - сприяли вивченню реального стану проблеми, створенню моделі професійної компетентності фахівців з даної спеціальності; визначенню рівнів їх компетентності.

Експериментальні методи - констатувальний та формувальний експеримент - дали змогу перевірити гіпотезу дослідження. Ефективність розробленої педагогічної технології розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі перевірялася методами моніторингу та порівняння.

Методи математичної статистики використано для обробки експериментальних даних, аналізу та інтерпретації результатів дослідження, уточнення висновків.

Дослідження охоплює період 2001-2006 рр. і проводилося у декілька етапів, на кожному з яких, залежно від завдань, застосовувалися відповідні методи й прийоми.

На першому – діагностичному (2001 р.) етапі – вивчалася актуальність даної проблеми, її теоретичні аспекти та наявний досвід розвитку професійної компетентності фахівців з