LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації

товарознавства і експертизи в митній справі, визначалася методична база дослідження, з’ясовувалися наявні протиріччя у професійній діяльності спеціалістів з даного фаху та у системі курсової підготовки фахівців з митної справи, прогнозувалися шляхи їх усунення.

На другому – прогностичному (2001-2002 рр.) етапі – було розроблено розгорнуту програму педагогічного дослідження, визначено мету, завдання і головні напрямки його проведення, визначено понятійний апарат та вихідні теоретичні положення, здійснено прогноз очікуваних результатів експерименту.

На третьому – організаційному (2002-2003 рр.) етапі – було розроблено модель професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі та показники сформованості професійної компетентності. Створено педагогічну технологію розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі. Значну увагу було приділено обґрунтуванню й підбору відповідного матеріально-технічного, дидактико-методичного та кадрового забезпечення експерименту, окреслено його форми й методи, систему критеріїв ефективності досліджень, визначено групи слухачів курсів підвищення кваліфікації.

На четвертому – практичному (2004-2006 рр.) етапі – здійснювався педагогічний експеримент, що полягав у обґрунтуванні та перевірці найбільш ефективних організаційно-педагогічних форм розвитку професійної компетентності спеціалістів з товарознавства і експертизи в митній справі. З цією метою впроваджувалася педагогічна технологія розвитку професійної компетентності у систему підвищення кваліфікації, створювалися умови для її ефективної реалізації. Здійснено порівняння та аналіз одержаних результатів, зроблено узагальнення, описано хід та висновки дослідження; розроблено рекомендації щодо розвитку професійної компетентності фахівців з даної спеціальності у системі підвищення кваліфікації.

Дослідження здійснювалося на базі Науково-технічного центру товарознавства і експертизи Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. Експериментальним дослідженням було охоплено 112 фахівців – слухачів курсів підвищення кваліфікації (працівників митниць і митних відділів підприємств та організацій);програма спецкурсу "Педагогіка і психологія міжособистісних стосунків", покликана розвивати гуманістичну складову професійної спрямованості, також проходила апробацію на базі Рівненського державного гуманітарного університету.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження. У дисертаційній роботі розкрито зміст та структуру педагогічної категорії "професійна компетентність фахівця" стосовно спеціалістів з товарознавства і експертизи в митній справі; розроблено педагогічні засади фахового вдосконалення спеціалістів з даного напряму, зокрема модель професійної компетентності, запропоновано критерії та показники її сформованості; розроблено методику діагностики рівнів розвитку професіоналізму спеціалістів з даного фаху; обґрунтовано зміст навчального процесу з фахового вдосконалення спеціалістів з товарознавства і експертизи в митній справі, форми, методи та дидактичні умови його здійснення.

Практичне значенняодержаних результатів полягає у розробці педагогічної технології розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі у процесі підвищення кваліфікації, яка дозволяє покращити якість професійної діяльності фахівців з даної спеціальності з урахуванням їх потреб та рівнів розвитку професіоналізму.

Розроблені й експериментально апробовані Навчальний план курсів підвищення кваліфікації спеціалістів з товарознавства і експертизи в митній справі, програма спецкурсу "Педагогіка і психологія міжособистісних стосунків", матеріали "Практикуму з розв’язування фахових завдань" і "Лабораторного практикуму з експрес-методів визначення показників якості товарів" можуть бути використані у практиці роботи закладів післядипломної освіти фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі.

Матеріали дослідження знайшли практичне застосування у навчальному процесі курсової підготовки Науково-технічного центру товарознавства і експертизи Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, Академії митної служби України, Рівненського державного гуманітарного університету.

Методика аналізу особливостей структури професійної спрямованості фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі та її впливу на професійну компетентність може бути використана при наборі студентів на дану спеціальність.

Вірогідність одержаних результатів і висновків забезпечується чіткістю та визначеністю методологічних та теоретичних вихідних позицій, опорою на сучасні досягнення педагогіки, психології, соціології, використанням комплексу взаємодоповнюючих методів і прийомів, адекватних меті, завданням і логіці дослідження; репрезентативністю статистичної вибірки, коректним поєднанням методів кількісного та якісного аналізу емпіричного матеріалу; використанням сучасних інформаційних технологій; підтвердженням висунутої гіпотези і теоретичних положень результатами дослідження.

Публікації. Основні теоретичні положення і результати дослідження висвітлено у 14 публікаціях в науково-методичних журналах, збірниках, матеріалах конференцій; у розроблених методичних рекомендаціях до розвитку професійної компетентності фахівців зі спеціальності "Товарознавство і експертиза в митній справі" у процесі підвищення кваліфікації (спільно з науковим керівником – Снісаренко О.С.); та трьох одноосібних статтях автора у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні положення й результати дослідження доповідалися і обговорювалися на методичних семінарах та звітних конференціях професорсько-викладацького складу Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету (2001 – 2006 рр.), кафедри філософії освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (2002 – 2006 рр.), Всеукраїнських науково-практичних конференціях: "Управління якістю освіти" - м. Київ, 2003р., "Післядипломна педагогічна освіта в умовах глобалізації" – Київ-Біла Церква, 2005р.

Структура дисертації визначається метою і завданнями дослідження: дисертація складається з двох розділів, висновків, списку використаних джерел (278 найменувань) та 4 додатків. Загальний обсяг дисертації – 217 сторінок. Обсяг основного тексту – 176 сторінок. У роботі наведено 24 таблиці і 6 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, сформульовано його гіпотезу, охарактеризовано методи й етапи роботи, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення дослідження, подано дані про шляхи і форми апробації та впровадження одержаних результатів.

Перший розділ Проблема професійної