LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації

компетентності фахівців митної справи у теорії та практиці - присвячено дослідженню стану проблеми професійної компетентності спеціалістів з даного фаху у психолого-педагогічній літературі та практиці.

Аналіз психологічної та педагогічної літератури (зокрема наукових праць І.Д. Беха, М.І. Болдирєва, Н.М. Ващенко, О.А. Дубанесюк, В.П. Зінченко, А.М. Зубко, Є.О. Климова, В.Ю. Кричевського, Н.В. Кузьміної, А.К. Маркової, В.І. Маслова, Р.Г. Немова, Н.Г. Ничкало, В.Ф. Паламарчук, Л.А. Пермінової, Г.А. Победоносцева, Ю.П. Поваренкова, С.Л. Рубінштейна, В.А. Семиченко, В.Ю. Стрельнікова, Т.І. Сущенко, Є.П. Тонконогої, Г.В. Федорова, Л.І. Фішмана), нормативної документації та фахових видань дозволив визначити і розкрити зміст та структуру професійної компетентності фахівця як педагогічної категорії та уточнити параметри, що характеризують дане поняття, стосовно спеціалістів з товарознавства і експертизи в митній справі.

У структурі професійної компетентності фахівця як цілісного системного утворення визначено компоненти, що характеризують як особистісний, так і діяльнісний аспекти: загальні і професійні знання, практичні уміння та професійно важливі якості, сформовані на основі професійних здібностей, професійної спрямованості, мотивації саморозвитку та професійного досвіду спеціаліста, що й забезпечує його успішну діяльність.


Рис. 1. Структура професійної компетентності фахівців


Професійна компетентність є важливою умовою професійної діяльності фахівців і водночас важливим соціальним замовленням, забезпечення якого здійснюється у процесі підвищення кваліфікації.

Відсутність стандартів та наукових розробок щодо побудови дидактичного процесу підвищення кваліфікації фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі зумовлює необхідність формування педагогічних засад розвитку професійної компетентності фахівців з даного напряму.

Створення педагогічних засад фахового вдосконалення спеціалістів з товарознавства і експертизи в митній справі вимагає розробки моделі їх професійної компетентності, що містить перелік знань, умінь, професійно важливих якостей, параметрів, що характеризують мотивацію саморозвитку фахівця та оптимальних складових професійної спрямованості, необхідних спеціалістові з даного напряму для компетентного виконання фахових завдань.

Розробка моделі професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі здійснювалася виходячи з Державного стандарту вищої освіти України, освітньо-кваліфікаційних характеристик та інших нормативних документів, які регламентують особливості фахової підготовки спеціалістів з даного напряму; аналізу думок незалежних експертів (у їх ролі виступали викладачі кафедри товарознавства і експертизи та провідні фахівці Управління у справах торгівлі, Торгово-промислової палати та Центру стандартизації і метрології), діяльність яких тісно пов’язана з митною справою, щодо характеристичних особливостей висококомпетентного фахівця з даної спеціальності; результатів опитування самих фахівців, що проходили курсову підготовку та з’ясування особливостей оптимальної для даного фаху професійної спрямованості.

Розроблена модель професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі дозволила визначити критерії сформованості професіоналізму спеціалістів з даного фаху. Такими критеріями є: продуктивність виконання фахових завдань; наявність у професійній свідомості усталених знань, які окреслюють параметри фахової діяльності; здатність до кваліфікованого виконання усіх видів професійної діяльності; уміння створювати оптимальне інформаційне забезпечення вирішення фахових проблем; володіння стилем діяльності “за ситуацією”; поєднання прагматичної та гуманістичної складових у структурі професійної спрямованості; високий рівень мотивації саморозвитку фахівця.

На основі розроблених критеріїв запропоновано методику діагностики рівнів розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі, яка включає: з’ясування ступеня мотивації саморозвитку та самовдосконалення, дослідження структури професійної спрямованості слухачів курсів, визначення рівня знань та умінь спеціалістів щодо вирішення професійних завдань. Пропонована рівнева характеристика сформованості професійної компетентності спеціалістів з даного фаху дозволила дати цілісну характеристику професіоналізму фахівців, з’ясувати реальний стан проблеми, виявити найменш розвинуті компоненти професійної компетентності слухачів курсів і на цій основі визначити зміст процесу їх фахового вдосконалення, окреслити шляхи та вибрати педагогічні засоби усунення недоліків, простежити динаміку процесу розвитку професіоналізму фахівців.

Результати дослідження показали невідповідність між рівнем компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі та вимогами суспільного розвитку і самої фахової діяльності (професійна компетентність 12,5% фахівців знаходиться на високому рівні розвитку, 55,4% - на середньому, 32,1% - на низькому).

Аплікація моделі професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі та наявного обсягу знань, умінь, мотивації саморозвитку фахівців та особливостей професійної спрямованості дозволила окреслити основні характеристики слухачів курсів, які необхідно розвивати у процесі підвищення кваліфікації.

Другий розділРозвиток професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації - містить результати розробки й експериментальної перевірки педагогічної технології, яка сприяє переходу професійної компетентності спеціалістів з даного фаху на вищий якісний рівень та стимулює професійне самовдосконалення особистості.

Формування педагогічних засад розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі передбачає розробку змісту та певної організаційної схеми відбору форм, методів та дидактичних умов навчання, структурованих у відповідній педагогічній технології.

Під педагогічною технологією розвитку професійної компетентності мається на увазі цілеспрямована педагогічна діяльність, внаслідок якої створюється та реалізується науково обґрунтований проект дидактичного процесу розвитку професійної компетентності, що має більш високий ступінь ефективності, надійності й гарантованості результату, ніж це забезпечується традиційними методиками фахового вдосконалення.

Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі містить: спосіб організації навчального процесу; необхідний інструментарій (навчальний план, програми, посібники і т. ін.); доцільну організацію діяльності викладачів і слухачів курсів підвищення кваліфікації; чіткий алгоритм операцій, що дозволяє отримати очікуваний