LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації

результат; використання різних засобів навчання, які створюють можливість досягти поставленої мети.

Для реалізації даної мети розроблено план навчального процесу курсової підготовки спеціалістів з даного фаху (табл. 1).

Зміст навчального процесу з розвитку професіоналізму розроблено на підставі моделі професійної компетентності спеціалістів з товарознавства і експертизи в митній справі та аналізу діагностичних матеріалів щодо наявного

Таблиця 1

План навчального процесу курсів підвищення кваліфікації

Дисципліна

Форма контролю

Модуль

Кількість

годин

Заняття

Самостійна підготовка

Лекційні

Практичні


Системний аналіз

професійних ситуацій

залік

0,5

27

8

6

13

Сучасні проблеми

товарознавства

іспит

0,5

27

14


13

Лабораторний практикум з експрес-аналізу

залік

0,5

27


14

13

Митно-брокерська

діяльність

залік

0,5

27

8

6

13

Стандартизація і

сертифікація

залік

0,5

27

8

6

13

Інформаційна

діяльність

залік

1,0

54

18

20

26

Педагогіка і психологія міжособистісних стосунків

залік

0,5

27

4

10

13

Організація експертизи в митній справі7

4


3

Організація боротьби

з контрабандою6

3


3

Практикум з розв’язува-ння фахових задач

залік

0,5

27


14

13

Експертиза паливно -

мастильних. матеріалів0,5

2


1

1

Експертиза транспортних засобів2

1


1

Експертиза культурних цінностей2


1

1

Експертиза наркотичних речовин2

1


1

Експертиза зброї та

вибухових речовин2


1

1

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства4

2


2


комплексу знань, умінь професійної спрямованості та рівня мотивації саморозвитку фахівців – слухачів курсів, визначених у ході констатувального експерименту, відповідей респондентів стосовно труднощів, які вони відчувають у процесі виконання фахової діяльності та перешкод, що заважають їм досягти високого рівня професіоналізму. Зміст фахового вдосконалення спеціалістів з даного профілю пов’язаний зі специфікою їх професійної діяльності, тому ґрунтується на фундаментальних засадах товарознавства та експертизи, стандартизації і сертифікації, наукових основах системного аналізу, інформатики, педагогіки й психології.

Дидактичними умовами, створення яких дозволяє забезпечити вирішення проблеми розвитку професійної компетентності фахівців з даної спеціальності, є: гуманістичний, особистісний підхід до слухачів курсів; створення сприятливого мікроклімату з метою активного включення курсантів у навчальний процес; корекція їх самооцінки; використання активних форм і методів навчання; організація та диференціація навчання слухачів на діагностичній основі; раціональне поєднання дедуктивних та індуктивних способів діяльності; створення ситуацій вибору, альтернативних рішень; підвищення питомої ваги практичних та експериментальних форм навчання; створення умов для саморозвитку та самовдосконалення; здійснення постійного зворотного зв’язку зі слухачами, що дозволяє корегувати навчальний процес відповідно до поставленої мети.

Діяльність з розвитку компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі здійснювалася у кілька етапів:I - ознайомчо-діагностичний, II - мотиваційно-пізнавальний, III - організаційно-корегуючий та IV - узагальнююче-результативний. Педагогічна технологія, що включає організаційні заходи та дисципліни навчального плану, представлена у табл. 2.

Таблиця 2

Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі

Дисципліна

Етапи роботи


Ознайомчо-діагностич.

Мотивац.-пізнавальн.

Організац.-корегуюч.

Узагальн.-результативн

Констатувальний експеримент та організаційні заходи (год.)

Вхідний контроль (ситуаційна задача)

6
Анкетування (з’ясування труднощів у фаховій діяльності)

2
Анкетування (визначення структури професійної спрямованості)


1
Анкетув. (визнач. мотивації саморозв.)

1
Пробл. лекція за аналізом діагн. м-лів


2Проблемний семінар "Що таке професійна компетентність?"2Дискусія