LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації

"Особливості оптимальної структ. проф. спрямованості фах. з товарозн. і експерт. в митній справі"
2Створення проблемних груп


1Розроблення програми саморозвитку


1Конференція з обміну досвідом
2

Вихідний контроль (ситуаційна задача)
6

Анкетування (визначення структури професійної спрямованості)

1

Анкетув. (визн. мотивації саморозв.)
1

Анкетув.( з’ясув. побажань фахівців)
1


Продовження таблиці 2

Дисципліни навчального плану (год.)

І

тиждень

ІІ

тиждень

ІІІ тиждень

ІV

тиждень

Системний аналіз проф. ситуацій

18

9Сучасні проблеми товарознавства

2

13

12


Лаборат. практикум з експрес-аналізу


14

13


Митно-брокерська діяльність

2

13

12


Стандартизація і сертифікація

2

10

15


Інформаційна діяльність

27

12

13


Педагогіка і психологія міжособ. стос.

8

7

7

5

Організація експертизи в митній справі

1


6


Організація боротьби з контрабандою

1

5Практикум з розв’язування фах. задач
27

Експертиза паливно-мастил. матеріалів
2

Експертиза транспортних засобів
2

Експертиза культурних цінностей
2

Експертиза наркотичних речовин
2

Експертиза зброї та вибухових речовин
2

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
4


Складовою частиною структури педагогічної технології є два блоки контролю, що являють собою пакети фахових ситуаційних задач, покликаних виявити наявні перед початком занять та набуті у процесі підвищення кваліфікації знання й уміння слухачів. Розроблені проблемно-ситуаційні задачі, що пропонуються фахівцям, трьох рівнів складності. Кожна з них містить також комунікативне завдання, яке не оцінюється у балах, а лише обговорюється з огляду на оптимальний спосіб його вирішення.

З метою підвищення професіоналізму слухачів курсів використано методи і форми навчання, що сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності слухачів курсів, підвищенню її ефективності, мобільності, забезпечують тісний зв’язок теорії з професійною практикою, розвиток самосвідомості та саморегуляції пізнавальної діяльності, створення атмосфери співробітництва, навичок спілкування.

Визначення ефективності розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі у процесі курсового навчання здійснювалося шляхом порівняння сумарного числа балів, набраних слухачами за вирішення ситуаційної фахової задачі, одержаних відповідно до визначеної професійної спрямованості та виставлених фахівцям як оцінка їх мотивації саморозвитку перед та після формувального експерименту (табл.3).

Аналіз ефективності курсової підготовки для розвитку професіоналізму спеціалістів з даного фаху відповідно до розроблених критеріїв дозволив засвідчити початок процесу розвитку професійної компетентності у 58% слухачів (перехід від низького рівня розвитку до середнього) та просування шляхом фахового вдосконалення – у 11% слухачів курсів.

Таблиця 3

Кількісні зміни за рівнями професійної компетентності фахівців перед та після курсової підготовки

Рівень професійної компетентності

Перед курсовою підготовкою

Після курсової підготовки


Кількість фахівців

%

Кількість фахівців

%

Високий рівень розвитку

14

12,5

22

19,6

Середній рівень розвитку

62

55,4

69

61,6

Низький рівень розвитку

36

32,1

21

18,8


Таким чином, проведене дисертаційне дослідження дозволяє зробити висновок, що розроблена педагогічна технологія сприяє значним позитивним змінам у рівні розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі.

У процесі роботи також виявлено можливості удосконалення процесу підвищення кваліфікації фахівців з даної спеціальності, що полягають в організації навчання на курсах за поглибленими програмами, адаптованими до специфіки професійної діяльності конкретних груп фахівців, та створенні програмного забезпечення дистанційного навчання.

ВИСНОВКИ

Проведене дисертаційне дослідження підтвердило висунуту гіпотезу і дозволило зробити такі висновки:

1. Аналіз психологічної та педагогічної літератури показав, що на сучасному етапі суспільного розвитку професійна компетентність є важливою умовою професійної діяльності фахівців, що, у свою чергу, вимагає відповідного