LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації

рівня її сформованості. Професійна компетентність спеціалістів з товарознавства і експертизи в митній справі є інтегративним утворенням, у структурі якого поєднуються загальні і професійні знання, практичні уміння та професійно важливі якості, сформовані на основі професійних здібностей, професійної спрямованості, мотивації саморозвитку особистості та професійного досвіду фахівця.

2. Стан розвитку професійної компетентності фахівців з даної спеціальності в системі підвищення кваліфікації України недостатній, про що свідчить посередній рівень їх професіоналізму, відсутність цілісної системи курсової підготовки фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі, недостатня науково-методична база забезпечення професійного вдосконалення спеціалістів з даного фаху в системі неперервної освіти.

3. Підґрунтям формування педагогічних засад фахового вдосконалення спеціалістів з товарознавства і експертизи в митній справі на базі визначених теоретичних основ є модель професійної компетентності фахівців з даного напряму як описова характеристика її структурних компонентів, що розкриває зміст професійних знань та умінь, основних професійно важливих якостей, структури професійної спрямованості та параметрів, що характеризують мотивацію саморозвитку фахівців. Запропонована модель дозволяє визначити критерії та показники рівнів розвитку професіоналізму спеціалістів з даного напряму, найменш розвинуті компоненти професійної компетентності. Урахування цих критеріїв дозволяє розробити зміст навчального процесу з фахового вдосконалення спеціалістів з товарознавства і експертизи в митній справі у процесі підвищення кваліфікації.

4. Ефективність розвитку професіоналізму фахівців з даного напряму в процесі підвищення кваліфікації залежить від змісту та певної організаційної схеми відбору форм, методів та дидактичних умов навчання, структурованих у відповідній педагогічній технології. Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі – це цілеспрямована педагогічна діяльність, у результаті якої реалізується науково обґрунтований проект дидактичного процесу розвитку професіоналізму спеціалістів з даного фаху, що має більш високий ступінь ефективності, надійності та гарантованості результату, ніж традиційні методики фахового удосконалення.

5. Реалізація запропонованої педагогічної технології розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі у процесі підвищення кваліфікації передбачає створення відповідних дидактичних умов, а саме: з’ясування індивідуальних потреб слухачів; організацію та диференціацію навчання фахівців на діагностичній основі; корекцію їх самооцінки; створення сприятливого мікроклімату з метою активного включення слухачів у навчальний процес; застосування форм і методів навчання, що сприяють розвитку пізнавальної активності курсантів; раціональне поєднання дедуктивних та індуктивних способів діяльності; створення ситуацій вибору, альтернативних рішень; підвищення питомої ваги практичних та експериментальних форм навчання; створення слухачам курсів умов для саморозвитку й самовдосконалення; здійснення постійного зворотного зв’язку зі слухачами, що дозволяє корегувати навчальний процес відповідно до поставленої мети.

6. Експериментальне дослідження підтверджує ефективність запропонованої педагогічної технології розвитку професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі у процесі підвищення кваліфікації. Дослідження доводить, що результативність процесу фахового вдосконалення спеціалістів визначається сформованістю відповідних педагогічних засад, що включають модель професійної компетентності фахівців з даного напряму та педагогічну технологію розвитку їх професіоналізму у процесі підвищення кваліфікації, яка передбачає спрямування змісту, форм, методів та дидактичних умов навчального процесу на самореалізацію спеціалістів, розвиток мотивації самовдосконалення слухачів курсів, забезпечення єдності й наступності навчання у ВНЗ та в процесі підвищення кваліфікації.

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів порушеної проблеми. Подальшого наукового обґрунтування та практичного впровадження потребують питання розробки організаційно-педагогічних умов та навчально-методичного забезпечення дистанційного навчання у системі підвищення кваліфікації. Існує необхідність організації навчання на курсах за поглибленими програмами, що передбачає вивчення спеціальних питань укомплектованими групами фахівців з однаковою специфікою професійної діяльності.

Основний зміст дисертації викладено в роботах:

1. Поліщук М.М. Деякі аспекти змісту підвищення кваліфікації фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі // Імідж сучасного педагога. – 2005. - № 1- 2 (50-51). – С. 39-41.

2. Поліщук М.М. Особливості процесу розвитку професійної компетентності фахівців з митної справи // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика: Актуальні проблеми конфліктологічної експертизи. – 2005. - Випуск 4. – С. 77-80.

3. Поліщук М.М. До проблеми розвитку професійної компетентності фахівців з митної справи у процесі підвищення кваліфікації // Імідж сучасного педагога. – 2005. - № 3- 4 (52-53). – С. 66-68.

4. Поліщук М.М. Розвиток інформаційної культури у фахівців спеціальності "Товарознавство і експертиза в митній справі" // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Збірник наукових праць. – Київ – Запоріжжя. – 2004. – Випуск 30. – С. 390-394.

5. Поліщук М.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експрес-методи визначення показників якості товарів" слухачам курсів підвищення кваліфікації спеціальності 7.050302 "Товарознавство та експертиза в митній справі": Навчальний посібник. – Рівне: РІС КСУ, 2005. –58 с.

6. Нечипорук Б.Д., Чернявська Н.Г., Поліщук М.М. До проблеми використання нових методик товарознавчої експертизи у процесі розвитку компетентності фахівців з митної справи // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: Збірник наукових праць. – Рівне. – 2005. - Випуск 3. - С. 476-481.

7. Снісаренко О.С., Поліщук М.М. Методичні рекомендації до розвитку професійної компетентності фахівців зі спеціальності "Товарознавство і експертиза в митній справі" у процесі підвищення кваліфікації: Навчально-методичний посібник. – Рівне: РІС КСУ, 2006. – 68с.

АНОТАЦІЯ

Поліщук М.М. Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. - Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2006.

Дисертаційне дослідження присвячене розгляду теоретичних та практичних аспектів розвитку професійної компетентності фахівців митної