LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні основи підготовки менеджерів модельного бізнесу

32


ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Локшин Віктор Соломонович


УДК 378.1 (477)+37.046.16ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ
МОДЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
13.00.04 - теорія та методика професійної освіти

АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукКиїв – 2003

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі педагогіки і психології Київського національного університету культури і мистецтв, Міністерство освіти і науки України, м.Київ.


Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник культуриУкраїни Скнар Олександр Іванович, завідувач кафедри педагогіки та психології, проректор з навчально-виховної роботи Київського національного університету культури і мистецтв


Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Козаков ВіталійАндрійович, завідувач кафедри педагогіки і психології Національного економічного університету;

кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент АПН України Щербак Ольга Іванівна, директор Київського професійно-педагогічного коледжу ім. Антона Макаренка.


Провідна установа: Київський національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, кафедра педагогіки вищої школи, Міністерство освіти і науки України.


Захист відбудеться 05 червня 2003 р. о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України за адресою 01014, м.Київ, вул. Бастіонна, 9, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м.Київ, вул. Бастіонна, 9.


Автореферат розісланий 26.04.2003 p.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Горбунова Л.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Розвиток менеджменту модельного бізнесу в національному та світовому контекстах обумовлює і викликає відповідні зміни в освіті. Світ на початку ХХІ століття не просто еволюціонує, його інваріантність перетворюється на константу історичного процесу. Тепер навіть у вимірах повсякденного людського життя інноваційні технології починають переважати над традиційністю. Вперше в історії людства покоління ідей і покоління речей трансформуються у часі швидше, ніж покоління людей.

З розвитком процесів глобалізації та пов’язаного з ними переходу до нових інформаційних технологій відбувалася зміна парадигми людського прогресу. Здійснено вагомі кроки для входження української освіти в європейський і світовий освітній простір, приведено у відповідність до міжнародних вимог освітньо-кваліфікаційні рівні та ступеневість освіти, триває робота над державними стандартами, що наблизить вітчизняну освіту до освітяніх систем найрозвиненіх країн, укладено угоди про співробітництво з більш як п’ятдесятьма країнами світу. Справжня пріоритетність сфери освіти є необхідною умовою національного розвитку і національної безпеки.

Ключовим завданням має стати модернізація освіти, що відповідає Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) і вимог українського суспільства. У “Національній доктрині розвитку освіти України” передбачено послідовний перехід від репродуктивної авторитарної освіти до освіти інноваційного, гуманістичного типу.

За таких умов актуалізується підготовка студентів вищих закладів освіти IV рівня акредитації до роботи в галузі управління установами модельного бізнесу, в умовах стрімкого оновлення обладнання і технологій, формування високого рівня професійної мобільності, інформованості. Важливого значення набуває поглиблення економічної освіти, підготовка фахівців, здатних до управлінської діяльності.

Вищі навчальні заклади реалізують нині якісно новий підхід до професійної підготовки фахівців невиробничої сфери, зокрема закладів та установ модельного бізнесу, шляхом неперервного навчання.

Стан наукової розробки проблеми. В українській педагогіці накопичено багатий позитивний досвід підготовки висококваліфікованих спеціалістів з вищою освітою. Історико-педагогічні аспекти цієї важливої проблеми відображено у працях вітчизняних вчених Н.В. Абашкіної, А.І. Дьоміна, О.С. Дубинчук, В.А.Козакова, О.Г. Мороза, Н.Г. Ничкало, В.І. Паламарчука, В.С. Пікельної, Н.М. Розенберга, Н.О. Талалуєвої, О.І. Щербак, М.М. Поплавського, О.І. Скнаря та інших.

Проблему підготовки кваліфікованих фахівців у галузі управління досліджують В.С.Єфремов, О.В.Кудрін, Т.Є.Литвиненко, В.І.Маслова, В.С.Маслов, В.В.Олійник, Ю.Л.Старостін та інші. Особливості підготовки фахівця-менеджера для різних галузей економіки і господарства висвітлені у працях вчених – В.І.Бондаря, Ю.В.Васильєва, Г.Л.Гаукач, В.С.Лазарєва, Ю.П.Мічуди, Н.І.Селіверстової, В.П.Симонова, В.В.Шаркунової, М.М.Поплавського, О.І.Скнаря та інших.

Слід зазначити, що проблема підготовки менеджерів модельного бізнесу ще не була предметом спеціальних психолого-педагогічних досліджень. Таким чином, у зв’язку з недостатньою теоретичною розробкою проблеми формування у студентів управлінських умінь і навичок, недостатнім практичним її впровадженням, а також враховуючи соціальну значущість підготовки їх до самостійної підприємницької діяльності, темою дослідження обрано: “Педагогічні основи підготовки менеджерів модельного бізнесу”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Інституту вищої освіти АПН України за темою “Трансформація системи вищої освіти в Україні як наукова і соціальна проблема”, шифр 0100U000347.

Об'єкт дослідження – фахова підготовка спеціалістів з менеджменту модельного бізнесу.

Предмет дослідження - структура, зміст, форми і методи підготовки менеджерів модельного бізнесу.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці змісту, структури, форм і методів формування управлінських умінь і навичок у менеджерів модельного бізнесу.

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми підготовки менеджерів модельного бізнесу у соціально-економічній і психолого-педагогічній літературі, практичній діяльності вищих навчальних закладів