LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні основи підготовки менеджерів модельного бізнесу

теоретичному обґрунтуванні структури і змісту управлінських умінь і навичок менеджерів модельного бізнесу;

– розробці методики формування управлінських умінь і навичок у менеджерів модельного бізнесу;

– розробці методу аналізу управлінської ситуації проблемного характеру як складової моделювання ймовірної управлінської діяльності;

– розробці науково-методичного забезпечення формування управлінських умінь і навичок у студентів з менеджменту модельного бізнесу та підготовки їх до професійної діяльності на відповідному рівні управління;

– розробці навчальної програми курсу “Топ-менеджер” та підготовці відповідного навчального посібника для викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Обгрунтованість і достовірність результатів дослідження забезпечена: методологічним обґрунтуванням його вихідних положень, використанням комплексу методів, що відповідають меті, предмету і завданням дослідження; аналізом значної кількості науково-методичних джерел з проблем підготовки висококваліфікованих спеціалістів до управлінської діяльності в сфері малого бізнесу для роботи в закладах та установах модельного бізнесу; поєднанням кількісного та якісного аналізу дослідницьких даних, а також результатами експериментальної перевірки висунутої гіпотези.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження з організації формування управлінських навичок у студентів доповідались, обговорювались і впроваджувались: у Київському національному університеті культури і мистецтв (Акт впровадження №1674 від 05.12.2001 р.), в освітній корпорації “Гранд-ліцей” м. Києва (освітня програма “Імідж і стиль роботи менеджера моди”, довідка№125/12 від 27.02.2001 р.), Національному аграрному університеті (програма наскрізної практичної підготовки – конкурс “Міс НАУ”, довідка від 06.04.2001 р.), ННЦ ПТО АПН України (курс “Топ-менеджер”, довідка №944 від 04.11.2002 р.). Протягом усього періоду теоретико-експериментальної роботи дисертант особисто брав участь в апробації і практичній реалізації розроблених положень та рекомендацій, здійснюючи викладацьку та методичну діяльність, а також організацією позааудиторної роботи зі студентами університетів м. Києва.

Основні теоретичні положення і висновки дисертації знайшли відображення у 10 одноосібних публікаціях автора, в тому числі: 7 статей у наукових виданнях; 1 – навчальному посібнику, 2 – методичних рекомендаціях; 3 – тезах доповідей у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Структура дисертації. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст дисертації викладено на 169 сторінках, 11 додатків, розміщених на 23 сторінках. 20 таблиць, 5 малюнків та 4 діаграми. Список використаних джерел включає 238 найменувань, з них 7 – іноземною мовою.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження обраної проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, гіпотезу дослідження, методологічні та теоретичні основи дослідження, розкрито його наукову новизну, теоретичне і практичне значення, особистий внесок автора, сформульовано основні положення, що виносяться на захист, висновки про впровадження і апробацію результатів дослідження.

У першому розділі – “Професійна підготовка менеджерів модельного бізнесу як соціальна та психолого-педагогічна проблема” – проаналізовано соціально-економічну та психолого-педагогічну літературу з проблеми професійної підготовки спеціалістів для роботи в закладах та установах модельного бізнесу, проаналізовано основні дефініції дослідження, узагальнено результати констатуючого експерименту. Вивчено історичний аспект розвитку економічної науки. Сучасний етап реформування економіки і освіти дав можливість виділити економічну освіту та фахове економічне виховання у самостійний напрям системи виховання (І.О.Барило, І.В.Іткін, О.М.Камишанченко, В.П.Кисельов, І.Ф.Прокопенко, В.А.Товстюк та ін.) та розглядати економічне виховання як оволодіння економічними знаннями й уміннями, потребу застосування їх на практиці (А.Ф.Аменд, М.А.Малиш, В.П.Шемікін та ін.).

У розділі розкрито соціально-економічні фактори, що впливають на зростання інтересу суспільства до теорії і практики управління.

У дисертації на основі теоретичного аналізу наукових праць (Б.М. Андрушків, Н.К. Андрійченко, В.Т. Жигалов, А.В. Заболотний, А.П. Кисельов, А.В. Щур та ін.) показано, що малий бізнес є основою сучасної ринкової інфраструктури, вагомим фактором пом’якшення кризових процесів. Наукові дослідження вітчизняних вчених у галузі теорії і практики менеджменту (О.Г. Білорус, М.Д. Виноградський, Є.Г. Панченко, С.В. Платонов, В.І. Терещенко, Г.В. Щокін, М.М. Поплавський та ін.) суттєво вплинули на формування ідей і положень даної дисертаційної роботи.

У розділі теоретично обґрунтовано соціально-економічні та соціально-педагогічні чинники, які впливають на реформування навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. До соціально-економічних чинників віднесено: необхідність підготовки населення, і перш за все молоді, до роботи у нових умовах господарювання; стимулювання продуктивності праці; необхідність підготовки та перепідготовки професійно-мобільних і конкурентноспроможних фахівців за професіями широкого профілю (інтегрованими, наскрізними, суміжними); впровадження інноваційних форм організації неперервної ступеневої підготовки спеціалістів з менеджменту моди.

Педагогічними чинниками реформування навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі є: гуманізація і гуманітаризація освіти, демократизація взаємовідносин між суб’єктами освітнього процесу, втілення у навчально-виховний процес нових педагогічних технологій, створення й розширення неперервної ступеневої професійної освіти, встановлення тісних інтеграційних взаємозв’язків між вищими навчальними закладами IV рівня акредитації.

У дисертації доведено, що проблемі формування знань , вмінь і навичок приділялась увага у працях К.Д.Ушинського, у дослідженнях Є.І. Бойка, С.П. Бондар, Є.П. Ільїна, І.Я. Лернера, В.О. Онищука, К.К. Платонова, П.А. Рудика, М.М. Скаткіна, З.І. Ходжави, О.І. Скнаря та ін.

Аналіз психолого-педагогічної літератури, присвяченої особливостям формування умінь і навичок (Є.І. Бойко, В.О. Онищук, С.Л. Рубінштейн, К.К. Платонов, П.С. Рудик, З.І. Ходжава, О.І. Скнар та ін.), дає можливість стверджувати, що управлінські уміння і навички формуються планомірно, за допомогою розв’язування типових управлінських завдань, алгоритмічних приписів, творчих задач за зразком або інструкцією, систематичного набуття практичного управлінського досвіду, розвитку особистісних ділових та організаційних якостей.

На основі