LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні основи підготовки менеджерів модельного бізнесу

аналізу психолого-педагогічної, економічної і соціальної літератури зроблено висновок, що система підготовки спеціалістів до управлінської діяльності повинна мати комплексний характер.

Актуальність і доцільність дослідження підтверджуються результатами констатуючого експерименту, який показав, що лише теоретичне ознайомлення з навчальними курсами економічних дисциплін, основ підприємницької та управлінської діяльності не забезпечують ефективного, цілеспрямованого формування у студентів управлінських умінь і навичок: з 600 респондентів майже 62% викладачів і 72% керівників наскрізної практичної підготовки недостатньо уявляють шляхи і засоби формування у студентів управлінських умінь і навичок; з 900 студентів майже 65% недостатньо володіють уміннями і навичками організації колективної справи, майже 75% зазнають труднощів під час складання ділових паперів. Крім того, у процесі навчання, здобуваючи відповідні знання, студенти не завжди набувають необхідних управлінських умінь і навичок. За результатами констатуючого експерименту (900 респондентів), головними чинниками демотивації роботи студентів є: перевантаженість (54%), некомпетентність керівництва (42%), відсутність успіху в роботі (35%). Спеціалісти з управління закладів та установ модельного бізнесу головними чинниками демотивації праці вважають: некомпетентність керівника (58%), невдачі у роботі (42%), неконструктивну критику, відсутність визнання (40%). У розділі подано критерії прояву управлінських навичок студентів за трьома рівнями – низький, середній, високий. Дослідження рівнів сформованості управлінських умінь і навичок показало, що низький рівень самовизначили близько 50% респондентів (оцінки експертів показують, що низький рівень виявлено у 63,5% респондентів, середній – 27%). Дослідження показують, що педагоги розуміють необхідність формування управлінських умінь і навичок у студентів, але тільки 38,4% респондентів вважають необхідним формування зазначених умінь і навичок у процесі навчання. На думку 76% студентів і 43% викладачів, найсприятливішим середовищем для формування управлінських умінь і навичок є процес наскрізної практичної підготовки.

У другому розділі – “Педагогічні основи підготовки менеджерів модельного бізнесу в навчально-виховному процесі”обґрунтовано структуру і зміст управлінських умінь і навичок спеціаліста з управління закладами та установами модельного бізнесу.

На основі теоретичного аналізу джерел з проблеми дослідження у розділі розроблено і обґрунтовано структуру таких управлінських умінь і навичок спеціаліста з менеджменту модельного бізнесу: застосування знань сучасної теорії управлінської діяльності; аналіз стандартної управлінської ситуації; алгоритмізація своєї роботи і передбачення її наслідків; вироблення рішень у нестандартних ситуаціях в роботі; налагодження ділових стосунків; подолання комунікативних бар’єрів; підтримка стилю та іміджу поведінки.

У розділі обґрунтовано фактори, що впливають на формування управлінських умінь і навичок менеджерів модельного бізнесу (взірець наставника, висока культура роботи закладів та установ модельного бізнесу, задоволення результатами своєї праці; особистість педагога-викладача; навчальні заняття, факультативи, позааудиторні заняття); визначено основні етапи формування управлінських умінь і навичок студентів у процесі наскрізної практичної підготовки. В дисертації показано, що навчальний процес за спеціалізацією “Менеджмент модельного бізнесу” повинен забезпечити підготовку студентів до організації роботи персоналу, а також використати матеріально-технічну базу, обирати і застосувати оптимальні форми та засоби роботи із споживачами товарів та послуг у галузі моди. Крім того, студенти повинні бути зорієнтовані на ефективну комунікативну взаємодію.

Науковим пошуком доведено, що на етапі підготовки спеціалістів актуальними постають питання урізноманітнення форм професійної підготовки, переходу від вузькопрофільних до складних та інтегрованих професій з менеджменту модельного бізнесу . Подано розроблений і теоретично обґрунтований обсяг управлінських умінь і навичок, які необхідно сформувати у студентів в системі неперервної ступеневої освіти на освітньо-кваліфікаційних рівнях “спеціаліст”, “магістр”. Кожен етап професійної підготовки підвищує професійний рівень, формує управлінські уміння і навички.

У дисертації доведено, що наскрізна практична підготовка є наочним процесом, що демонструє різні аспекти професійної діяльності, сприяє фаховій підготовці студентів до підприємницької діяльності у менеджменті моди .

У розділі обґрунтовано вимоги до підготовки студентів в умовах наскрізної практичної підготовки, подано зміст курсу “Топ-менеджер”, обґрунтовано методи формування управлінських умінь і навичок.

Доведено, що застосування розробленого методу аналізу управлінської ситуації, а також таких методів формування управлінських умінь і навичок, як “круглий стіл”, індивідуальний практикум, мозковий штурм, лінгво-тренінг, ситуативні ділові ігри, колоквіум тощо, сприяють розвитку економічного мислення студентів, залучають їх до самостійної творчої діяльності, виявляють стійкий інтерес до складної роботи з управління персоналом, навчають самостійному прийняттю рішення, продовження навчання у вищому навчальному закладі.

Розроблено та експериментально перевірено зміст курсу “Топ-менеджер” і методичні рекомендації для його засвоєння. У розділі викладено результати педагогічного експерименту з формування управлінських умінь і навичок майбутніх менеджерів модельного бізнесу.

Таблиця 1

Рівень сформованості управлінської компетентності
у студентів на кінець експерименту


Параметри

Високий

Середній

Низький

1

Аналіз стандартної управлінської ситуації

17

17,9%

69

72,6%

9

9,5

2

Алгоритмізація своєї виробничої діяльністі і передбачення її наслідків

29

30,5%

46

48,4 %

11

11,6%

3

Вироблення рішень в нестандартних ситуаціях

23

24,2%

46

48,2%

26

27,4%

4

Сучасне значення управлінської діяльності

37

38,9%

38

40,0%

20

21,05%

5

Встановлення ділових стосунків

39

41,0%

35

36,8%

21

22,1%

6

Долання комунікативних