LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні основи підготовки менеджерів модельного бізнесу

питаннях історії та індустрії моди, соціальної психології, знати сучасні соціально-культурні процеси в галузі моди, орієнтуватися в механізмах і процедурах прийняття рішень в сучасному політичному житті, мати вишукане почуття смаку, гармонії, стилю, володіти кількома іноземними мовами, бути розвинутим в плані моралі та інтелектуальної культури.

ВИСНОВКИ


1. Соціально-економічні зміни в суспільстві зумовлюють необхідність професійної підготовки фахівців. Впровадження ступеневої освіти посилює мобільність випускників на ринку праці, сприяє їхній конкурентоспроможності.

Вищі навчальні заклади нового типу мають реальні можливості для інноваційної діяльності, розробки і впровадження авторських програм і методик підготовки спеціалістів, зокрема, для роботи в закладах та установах модельного бізнесу. Зміст управлінської підготовки студентів вищих навчальних закладів з менеджменту модельного бізнесу постає як нове динамічне утворення, а тому важливого значення набуває професійна підготовка керівника будь-якого управлінського підрозділу.

2. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури зроблено висновок, що управлінські уміння і навички формуються планомірно, за допомогою вирішення типових управлінських завдань. Обґрунтовано структуру таких управлінських умінь і навичок спеціаліста з управління закладами та установами модельного бізнесу, як використання знань сучасної теорії управлінської діяльності; аналізу управлінської ситуації; алгоритмізації власної виробничої діяльності і передбачення її наслідків; вироблення рішень у нестандартних виробничих ситуаціях; встановлення ділових стосунків; долання комунікативних бар’єрів; підтримка стилю та іміджу поведінки.

3. Теоретичний аналіз проблеми дослідження та результати констатуючого експерименту дали можливість обґрунтувати методику формування управлінських умінь і навичок студентів, яка включає такі етапи їх формування: здобуття студентами знань науково-теоретичних основ управління, менеджменту; вміння використовувати здобуті теоретичні знання у професійній діяльності.

4. Запропонована та експериментально перевірена методика формування управлінських умінь і навичок студентів побудована на основі принципів індивідуалізації навчання, інтегрованого підходу, наступності, а також з урахуванням традицій науки сучасного менеджменту, специфіки роботи в закладах та установах модельного бізнесу.

5. Вперше теоретично і методично обґрунтовані положення про організацію наскрізної практичної підготовки менеджерів модельного бізнесу.

Застосований нами метод перевірки спрямованості управлінських умінь і навичок у майбутніх менеджерів модельного бізнесу забезпечив достатню застосовуваність результатів дослідження, відобразив цілісність підходу до оцінювання якості фахової підготовки менеджерів модельного бізнесу.

Результати дослідження дають підстави вважати, що: опрацьований підхід сприяє оптимізації процесу, визначені завдання реалізовані, мету досягнуто, гіпотеза підтвердилась за умови, якщо спрямованість економічної освіти студентів, які готуються до управлінської діяльності в галузі модельного бізнесу, здійснюється шляхом спеціально організованої наскрізної практичної підготовки. В цьому випадку підвищується ефективність формування управлінських умінь і навичок у майбутніх фахівців. Сукупність одержаних наукових висновків та практичних рекомендацій має важливе значення для професійної підготовки фахівців у закладах професійної освіти.

Проведене дослідження уможливлює розробку таких рекомендацій:

– сприяти створенню підручників і дидактичних посібників з курсу “Основи підприємницької та управлінської діяльності менеджерів модельного бізнесу” для студентів вищих навчальних закладів ;

– відкрити рубрику “Топ-менеджер” у журналі “Рідна школа” з питань використання сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання при підготовці спеціалістів до управлінської діяльності у сфері малого та середнього бізнесу;

– запропонувати періодично проводити всеукраїнські конференції студентів вищих навчальних закладів з теорії і практики сучасного менеджменту модельного бізнесу.

До подальших напрямів дослідження цієї важливої проблеми вважаємо за доцільне віднести: дослідження обсягу управлінських умінь і навичок для студентів вищих навчальних закладів; виявлення педагогічних умов позааудиторної виховної роботи з формування мовної та професійної культури студентів; здійснення порівняльно-педагогічного аналізу системи управлінської підготовки менеджерів модельного бізнесу в зарубіжних країнах.


Список опублікованих праць, які розкривають
основні положення дисертації


Основний зміст дисертації відображено у 8 публікаціях, серед яких:

Локшин В.С. Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки сучасного менеджера моди // Рідна школа. – 2002. – №2(865) (лютий). – С.33-34.

Локшин В.С. Педагогічні аспекти моди як форми субкультури //Рідна школа. – 2002. – №4(867) (квітень). – С. 38-39.

Локшин В.С. Педагогічні аспекти підготовки менеджера індустрії моди //Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К.: Вид. центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – Зб. № 19. – С. 7-10.

Локшин В.С. Педагогічні засади формування управлінських навичок у менеджерів модельного бізнесу //Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – К.: Вид. центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – Зб. № 21.

Локшин В.С. Психолого-педагогічні чинники моди як форми субкультури //Гуманізація навчально-виховного процесу: Наук.-метод. зб. – Слов’янськ, 2001. – Вип. ХV. – С. 78-83.

Локшин В.С. Психолого-педагогічні засади підготовки менеджера з урахуванням розвитку управлінських шкіл //Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВУЗі. – Рівне: Волинські обереги, 2002 р. – Вип. 3. – С.190-192.

Локшин В.С. Методичне забезпечення підготовки менеджера модельного бізнесу. – К., 1998. – 27 с. – Укр. – Деп.; М.: ИНИОН РАН (Зб. “Депонированные научные работы”), 1999. – №14Р–99.

Локшин В.С. Програма наскрізної практики спеціальності “Менеджмент модельного бізнесу”. – КНУКІМ, 1999. – 9 с.


АНОТАЦІЇ

Локшин В.С. Педагогічні основи підготовки менеджерів модельного бізнесу. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ: Інститут вищої освіти АПН України, 2002.

Дисертацію присвячено проблемі формування управлінських умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку спеціалістів з управління для роботи в закладах та установах модельного бізнесу. Теоретично обґрунтовано сутність, структуру і зміст професійної підготовки спеціалістів для виконання управлінських дій в закладах та