LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні основи професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних технологій

Національна академія Державної прикордонної служби України

імені Богдана ХмельницькогоПЕТЛЬОВАНА Лілія ЛеонідівнаУДК 355.237:37.01(477)

педагогічні основи

професійної адаптації студентів-економістів

засобами новітніх інформаційних технологій13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукХмельницький – 2008

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба України.Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент ЯКУБОВСЬКА Лариса Павлівна Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кафедра англійської мови, доцент кафедри.Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор ТЮРІНА Валентина Олександрівна, Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра загальної педагогіки та психології, професор кафедри;

кандидат педагогічних наук КАРЕЛІНА Олена Володимирівна, Приватний вищий навчальний заклад «Інститут економіки і підприємництва», кафедра загальноекономічних дисциплін, доцент кафедри, м. Тернопіль.


Захист відбудеться « 12 » червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.03 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29003.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29003).Автореферат розісланий « 06 » травня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник О. В. Торічний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Зростаючі вимоги до якості знань випускників вищих навчальних закладів є результатом науково-технічного прогресу, в умовах якого не може залишатися незмінним освітній процес. Високі вимоги соціального замовлення передбачають підготовку економістів, які були б здатні оптимально виконувати поставлені завдання на виробництві. Досягнення високого рівня професіоналізму у самостійному прийнятті обґрунтованих рішень та виконання поставлених завдань випускниками є неможливим без оволодіння основами професійної адаптації та методами інформаційних технологій. Це вимагає створення відповідних умов для забезпечення професійної адаптації майбутніх фахівців до нових умов виробництва ще під час навчання у вищих навчальних закладах, що обумовлено вимогами Болонського процесу. Завдяки високопродуктивному програмному забезпеченню інформаційно-обчислювальні ресурси використовуються на робочих місцях менеджерів, бухгалтерів, планувальників, адміністраторів, інженерів й інших категорій працівників. Удосконалюються персональні системи обробки даних, спрощується документообіг, впроваджуються автоматизовані робочі місця на базі персональних комп’ютерів, які використовуються в якості інструмента для ведення діловодства й раціоналізації управлінської праці.

Психолого-педагогічні й методологічні проблеми розвитку освітнього простору аналізуються в працях Є. Бєлова, Р. Гуревича, А. Дабагяна, Г. Кедрович, О. Михайличенка. Діяльнісний підхід до навчання досліджували А. Алексюк, В. Беcпалько, В. Давидов, Т. Старожек, Т. Ящур й ін. Окремі аспекти професійної адаптації на виробництві розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних вчених (Д. Андрєєва, С. Артьомов, П. Брусиловський, М. Будянкіна, Г. Долінський, П. Майер, А. Маслоу, О. Мороз, В. Сластьонін, В. Чайка й ін.). Лише декілька праць, серед яких Н. Голубєва, С. Гура, І. Леготіна, торкаються питань оволодіння професійною адаптацією під час навчання студентів у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Поза увагою фахівців залишалися питання професійної адаптації майбутніх економістів засобами економічних дисциплін, інформаційних технологій та іноземної мови.

На сучасному етапі розвитку міжнародного економічного співробітництва збільшується потреба в економістах, які володіють іноземною мовою в контексті своєї професії. Це висуває підвищені вимоги до рівня оволодіння іноземною мовою студентів ВНЗ економічного профілю. Забезпечення цього рівня є можливим через підвищення готовності до професійної адаптації під час навчального процесу з використанням інтеграції дисциплін економічного, комп’ютерного циклу та іноземної мови, як навчальної дисципліни.

Виявлено низку суперечностей, які підсилюють актуальність дослідження, між: необхідністю формування всебічно розвинутої особистості з високим рівнем знань іноземної мови й спеціальною підготовкою кваліфікованих кадрів для суспільного виробництва в умовах інформаційних технологій; об’єктивними потребами суспільства в кадрах (за професіями) і професійними схильностями молоді; запитами практики й недостатнім рівнем професійної адаптованості майбутніх економістів.

Актуальність проблеми, її недостатня наукова розробленість та наявні суперечності визначили тему дисертаційного дослідження: «Педагогічні основи професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних технологій».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-практичної діяльності Хмельницького економічного університету в рамках науково-дослідної роботи №0106U008497 «Фінансово-економічні аспекти розвитку Подільського регіону». Тему дослідження затверджено засіданням вченої ради Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (протокол № 11 від 28.04.2005 року) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 4 від 25.4.2006 року).

Об’єкт дослідження –професійна адаптація студентів економічного вищого навчального закладу.

Предмет дослідження –формування професійної адаптації майбутніх економістів засобами новітніх інформаційних технологій.

Метадослідження: полягає у визначенні педагогічних основ формування професійної адаптації майбутніх економістів засобами новітніх інформаційних технологій та розробці моделі забезпечення їх реалізації.

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання