LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні основи професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних технологій

дослідження:

 • Уточнити сутність та зміст поняття «професійна адаптація майбутнього економіста» з метою дослідження педагогічних основ професійної адаптації студентів-економістів.

 • Обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити модель реалізації педагогічних основ забезпечення професійної адаптації студентів-економістів та педагогічні умови, що забезпечують її дієвість.

 • Дослідити особливості ефективного навчання іноземної мови для професійного спілкування через інтеграцію дисципліни «Іноземна мова» з дисциплінами економічного циклу та комп’ютерними дисциплінами під час підготовки майбутніх економістів.

 • Визначити критерії та показники оцінювання рівнів сформованості професійної адаптації студентів-економістів.

  Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: теоретичні (аналіз, порівняння, синтез, узагальнення, систематизація, класифікація, моделювання) з метою визначення педагогічних основ підвищення ефективності професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних технологій; емпіричні (спостереження, анкетування, інтерв’ювання, диспут, бесіда, педагогічний експеримент) з метою вивчення стану сформованості інформаційної культури студентів-економістів в контексті застосування засобів інформаційних технологій та сформованість професійної адаптації студентів-економістів до майбутньої діяльності за фахом; методи математичної статистики використано для опрацювання отриманих даних і встановлення кількісних залежностей між явищами, що досліджувалися.

  Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження склали: загально дидактична теорія навчання (A. Алексюк, С. Архангельський, О. Бондарчук, Л. Бондарчук, Н. Волкова ); теорія розвивального навчання в діяльнісному і особистісно-орієнтованому розвитку (І. Бех, І. Зимня, О. Купенко, А. Маслоу, Н. Тализіна та ін.); теорія інформатизації освіти (О. Ващук, В. Гуменюк, Р. Гуревич, Ю. Жук, Д. Рупняк, Т. Тихонова, М. Шкіль); теорія педагогічних систем і педагогічних технологій (О. Агапова, В. Беcпалько, B. Бондар, Н. Герман, М. Євтух, Л. Романишина, Ю. Сердюк та ін.).

  Експериментальна база та етапи дослідження. Експериментальне дослідження проводилося на базі Хмельницького економічного університету, Хмельницького інституту економіки і підприємництва та Національної академії Державної прикордонної служби України у декілька етапів з 2003 по 2007 роки. Загальна кількість студентів становила 1286 (428 – на етапі констатувального та 858 – формувального експериментів).

  На першому етапі (2003–2004 рр.) вивчався сучасний стан проблеми, її висвітлення у науково-методичній літературі, педагогічний досвід з проблеми дослідження, проводився збір відомостей про професійну діяльність фахівців економічних спеціальностей, здійснювалося вивчення особливостей процесу професійної підготовки економістів та його проектування, визначалися завдання, мета й методи дослідження, вибудовувався понятійний апарат, проводився констатувальний експеримент.

  На другому етапі (2005–2006 рр.) проводилося дослідження ринку праці, вимог до рівня знань, умінь і навичок економістів у їхньому професійному полі діяльності; розроблялись педагогічні основи навчального процесу з підготовки студентів-економістів до майбутньої професійної діяльності, розроблялися навчальні завдання й створювалися методичні посібники, проводився формувальний експеримент із впровадження моделі реалізації педагогічних основ забезпечення професійної адаптації студентів-економістів.

  На третьому етапі (2006–2007 рр.) були проаналізовані й узагальнені отримані результати експерименту, здійснена їх математична обробка, впроваджувались в практику роботи вищих навчальних закладів, модель та педагогічні умови формування професійної адаптації студентів-економістів, оформлялося дисертаційне дослідження.

  Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у тому, що:

  вперше розроблено модель реалізації педагогічних основ забезпечення професійної адаптації студентів-економістів, яка включає такі складники: мету (як соціальне замовлення); директивні документи та навчальні програми; виробничі функції та засоби навчання; компоненти процесу професійної адаптації; етапи професійної адаптації, педагогічні умови, критерії сформованості професійної адаптації, види інформаційної культури; результат;

  - обґрунтовано педагогічні умови забезпечення професійної адаптації майбутніх економістів;

  - визначено критерії та показники рівнів сформованості професійної адаптації майбутніх економістів;

  уточнено сутність та зміст поняття «професійна адаптація майбутнього економіста»;

  дістало подальшого розвитку вирішення проблеми інтеграції між економічними й комп’ютерними дисциплінами та іноземною мовою.

  Практичне значенняодержаних результатів полягає в тому, що впроваджено у практику роботи ВНЗ модель реалізації педагогічних основ забезпечення професійної адаптації студентів ВНЗ, електронний інтегративний навчально-методичний посібник та методику підвищення ефективності професійної адаптації студентів економічних навчальних закладів.

  Результати дослідження впроваджені у навчальний процес Хмельницького економічного університету (акт реалізації № 264 від 20.9.2006 р.), Хмельницького інституту економіки і підприємництва (акт реалізації № 886 від 07.7.2006 р.), Житомирського державного технологічного університету (акт реалізації № 44-45/1086 від 26.3.2007 р.) та Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (акт реалізації № 141 від 02.6.2006 р.).

  Особистий внесок здобувача. У статті «Педагогічна майстерність викладача іноземних мов в економічному вищому навчальному закладі», що написана у співавторстві з І.Д. Палагнюк, внесок здобувача полягає в розкритті інноваційної діяльності педагогів, як одну з умов професійної адаптації майбутніх економістів.

  Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідались на конференціях: міжнародних – «Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період» (Хмельницький, 2005); «Мовна освіта: шлях до євроінтеграції» (Київ, 2005); всеукраїнських – «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України» (Ялта, 2006); міжвузівських «Формування готовності майбутніх спеціалістів до професійної діяльності засобами іноземних мов» (Хмельницький, 2004); «Болонський процес та проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів» (Хмельницький, 2006); «Підготовка фахівця у вищій школі: проблеми та перспективи» (Хмельницький, 2006).

  Публікації за темою дисертації. Основні результати дослідження висвітлені в 13 наукових публікаціях, з яких 10 (1 – у співавторстві) надруковані у виданнях, що визначені ВАК України як фахові.

  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел.


 •