LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні основи професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних технологій

Основний зміст дисертації викладено на 179 сторінках. Робота містить 9 рисунків та 6 таблиць. Список використаних літературних джерел налічує 212 найменувань, з них 18 іноземною мовою.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, об’єкт, предмет, мету, завдання, методологічну та теоретичну основи, методи дослідження, наукову новизну, практичне значення, подані відомості про організацію і проведення дослідження та апробацію його результатів.

У першому розділі – «Теоретичне обґрунтування проблеми професійної адаптації студентів економічних навчальних закладів» – уточнено сутність поняття «професійна адаптація студентів-економістів», визначено фактори, що впливають на професійну адаптацію майбутніх фахівців економічного профілю, складено характеристику етапів професійної адаптації фахівця економічної сфери, визначено роль і місце навчальної дисципліни «Іноземна мова» у контексті забезпечення професійної адаптації майбутніх економістів та проаналізовано формування інформаційної культури студентів.

Феномен адаптації давно вже є об’єктом пильної уваги з боку вітчизняних учених (Д. Андрєєва, С. Артьомов, М. Будянкіна, А. Глоточкін, М. Домідавчюс, Г. Долінський, А. Руселінова, В. Чайка та ін.) й закордонних (П. Брусиловський, К. Доулінг, А. Маслоу та ін.). Адаптацію засобами новітніх інформаційних технологій розглядали Н. Астаф’єва, І. Булах, Н. Герман, Р. Гуревич, Г. Кедрович, Р. Собко. Над проблемою професійної адаптації майбутніх економістів працювали О. Мороз, А. Дабагян, М. Домідавчюс, Т. Комчанін, Л. Кузнєцов та інші. Під професійною адаптацією розуміємо процес здобуття професії, засвоєння знань, умінь і навичок, норм поведінки, способу життя, який відповідає майбутньому фаху. Відповідно до загального визначення було уточнено сутність поняття «професійна адаптація майбутніх економістів». За сутністю і змістом – це інтегральний процес в якому формуються ділові, особистісні та професійні якості економіста, та відображається базовий рівень засвоєних ним економічних знань, умінь, досвіду, достатніх для формування в нього економічного мислення, здатності відстоювати свою точку зору в різних соціальних і лінгвістичних умовах. Адаптаційна готовність майбутнього професіонала до професійної діяльності – це володіння ним сукупністю придбаних загальних і спеціальних знань, психолого-морфологічних особливостей особистості, що забезпечують ефективне виконання службових обов’язків в умовах майбутньої професійної діяльності.

Серед факторів, які впливають на професійну адаптацію, виділили: потреби в фахівцях-економістах на ринку праці у нашій країні й закордоном; розробку, освоєння і впровадження новітніх інформаційних технологій, розуміння потреб у забезпеченні істотного зниження ресурсо - і енергоємності виробництва, високих екологічних характеристик виробленої продукції й природоохоронних вимог до технологій; володіння загальною та інформаційною культурою; значення й можливості дисципліни «Іноземна мова» у процесі професійної підготовки.

Були визначені чотири компоненти професійної адаптації: мотиваційно-ціннісний (забезпечується формуванням мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої професії в процесі професійної адаптації); професійний (оволодіння знаннями, вміннями та навичками в галузі фахових дисциплін, забезпечується через високий рівень викладання відповідних дисциплін, у процесі навчальних та виробничих практик); інформаційний (оволодіння дисциплінами інформаційного циклу (сучасними методами програмування та роботи на комп’ютері при вирішенні професійних завдань), інформаційними технологіями (удосконалення навчальних програм з інформатики та дисциплін, що стосуються практичних питань автоматизації підприємств); інтеграційний (оволодіння іноземною мовою в рамках побутової і професійної тематики, як засобом реалізації свого професійного потенціалу в процесі роботи з іншомовними джерелами інформації та в процесі професійної комунікації, що забезпечується новими підходами до викладання дисципліни «Іноземна мова» та інтеграцією із дисциплінами економічного та інформаційного циклу). Однією з умов реалізації цих компонентів є інформаційна культура, як складова загальної культури фахівця. Інформаційну культуру розглядаємо як сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства. Фіксація інформації на матеріальному носієві породила новий вид інформаційної культури – документальний. До її складу увійшла культура роботи з документами: здобуття фіксованого знання; кодування і фіксації інформації; документографічного пошуку, носії та способи обробки інформації.

Важливого значення для формування інформаційної культури і професіоналізму надаємо рівню володіння майбутнім економістом іноземною мовою. Тому розглянули вимоги, що висуваються до дисципліни «Іноземна мова» державними освітніми стандартами, які передбачають формування іншомовної професійної комунікативної компетенції майбутніх економістів. Така компетенція забезпечувалась через засвоєння професійної термінології та розвиток п’яти видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письма та перекладу, що пов’язане з уміннями читати та перекладати тексти за фахом, складати монологічні та діалогічні висловлювання згідно ситуацій службового спілкування, вести ділові розмови по телефону, сприймати на слух записи носіїв мови, а також володіти вміннями ділової кореспонденції.

З метою дослідження ролі іноземної мови в процесі професійної адаптації майбутнього економіста з точки зору системного підходу, було визначено базові педагогічні принципи: інтеграції іншомовної, економічної та комп’ютерної підготовки фахівця; професійної спрямованості змісту, форм і методів викладання іноземної мови; сполучення й взаємозумовленості професійно-важливих якостей майбутнього фахівця. Тому формування професійно значимих якостей студента проводили за етапами: виявлення рівня підготовленості студента до вибору майбутнього фаху; вибір певної спеціалізації; професійна підготовка; корекція; досягнення необхідного рівня професійної адаптації. На всіх зазначених нами етапах формування професійно значимих якостей студента нами використовувались засоби новітніх інформаційних технологій.

У другому розділі – «Модель реалізації педагогічних основ забезпечення професійної адаптації майбутніх економістів засобами новітніх інформаційних технологій» – проведено аналіз навчальних програм для вищих економічних навчальних закладів, розроблено та обґрунтовано модель реалізації педагогічних основ забезпечення професійної адаптації майбутніх економістів та їх характеристика, подано методику використання інформаційних технологій у процесі навчання майбутніх економістів.

До педагогічних основ професійної адаптації майбутніх економістів ми віднесли: педагогічні умови та підходи, компоненти, критерії, виробничі функції економіста та їх інформаційну культуру, засоби