LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні основи професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних технологій

інформаційних технологій.

Досліджуючи професійну адаптацію майбутнього економіста, виділили три її складові: фахову, інформаційно-програмну та іншомовно-комунікативну. Визначили перелік дисциплін, що забезпечують функціонування кожної складової, їх зв’язок з виробничими та переддипломними практиками, а також взаємозв’язок між ними. Аналіз навчальних програм з дисциплін фахового циклу, комп’ютерних дисциплін та іноземної мови показав взаємозв’язок між ними, але вони в недостатній мірі сприяють процесу формування професійної адаптації майбутніх економістів: не простежується належна інтеграція іноземної мови з фаховими дисциплінами; недостатній рівень інформатизації навчання майбутніх економістів, що позначається на якості навчальних досягнень.

Вивчення освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), завдань із професійної підготовки студентів економічного ВНЗ, цілей навчання дозволили визначити педагогічні умови забезпечення професійної адаптації майбутніх економістів: застосування інтеграційного підходу до вивчення економічних дисциплін; використання інноваційних підходів діяльності педагогів (удосконалення професійних навичок; урахування мотиваційної складової процесу навчання; визначення нових підходів до навчання іноземної мови в контексті забезпечення професійної адаптації майбутніх економістів); урахування рівнів професійної адаптованості майбутніх економістів; вільне володіння комп’ютерною технікою (вивчення комп’ютерних систем бухгалтерського обліку із спеціальності «Економіка підприємства» та «Бухгалтерський облік і аудит» здійснювалось на прикладі комплексних систем автоматизації діяльності підприємства типу «1С: Підприємство». Саме ці системи забезпечують вивчення універсальних бухгалтерських інформаційних технологій, включаючи введення і підготовку первинних документів, виконання облікових функцій, формування звітів, довідок тощо);використання електронного навчального посібника «An Economy Insight» (сприяє розвитку пізнавальної активності студентів; є базою для завдань щодо вироблення навичок іншомовного ділового спілкування; його характерними особливостями є: інформативність і мотивація; відповідність рівню розвитку мовних та професійних навичок).

Створена модель реалізації педагогічних основ, складниками якої є: замовлення суспільства (фахівець, що досконало володіє знаннями економічних дисциплін, добре оперує новітніми комп’ютерними технологіями, а також володіє професійною іншомовною комунікативною компетенцією); директивні документи; уміння та навички, які визначаються ОКХ; професійні якості випускника (фахівець з економіки підприємства підготовлений виконувати аналітичну, планову, організаційну, обліково-статистичну, контрольну та інформаційну функції); педагогічні умови, компоненти процесу професійної адаптації (мотиваційно-ціннісний, професійний (знаннєвий), інтеграційний, інформаційний), етапи професійної адаптації, критерії готовності до професійної адаптації (цільовий, спеціальна підготовка, іншомовна компетентність, комп’ютерна грамотність), види інформаційної культури (загальна та документальна) (рис.1).

Мотиваційно-ціннісний компонент. Цей компонент забезпечується формуванням мотиваційно-ціннісного ставлення до майбутньої професії в процесі професійної адаптації. Викладачу необхідно з’ясувати які мотиви переважають у студентів зовнішні чи внутрішні, що визначають спрямованість і особистісний зміст процесу адаптації.

Професійний компонент. Оволодіння знаннями, вміннями та навичками в галузі фахових дисциплін. Цей компонент проявляється через високий рівень викладання відповідних дисциплін, організацією та проведенням навчальних та виробничих практик, де студент опановує навички виконання посадових обов’язків а також формуються якості, які є необхідними у майбутній професійній діяльності.


0100090000037400000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02450a5a07040000002e0118001c000000fb02ceff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000000320a2d00000001000400000000005907440a20ff16001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000180000000100000000483b06e3040000040000002d010100030000000000


Рис.1. Модель реалізації педагогічних основ забезпечення

професійної адаптації студентів-економістів

Інтеграційний компонент. Оволодіння іноземною мовою в рамках побутового та професійного спілкування, як засобом реалізації свого професійного потенціалу в процесі роботи з іншомовними джерелами інформації та в процесі професійної комунікації. Він впроваджується шляхом використання нових підходів до викладання дисципліни «Іноземна мова» та інтеграції цієї дисципліни із дисциплінами економічного та інформаційного циклу на основі електронного інтегрованого навчально-методичного посібника «An Economy Insight».

На основі цих компонентів виділили чотири критерії професійної адаптації майбутніх економістів: цільовий;спеціальна підготовка;іншомовна компетентність; комп’ютерна грамотність. Кожен з них характеризується своїми показниками:цільовий (спрямованість на майбутню професію; потреба в пізнавальній діяльності та сформованість прийомів мислення й активного пізнання нового – уміння виділяти головне, аналізувати, порівнювати, систематизувати); спеціальна підготовка (наявність загальних знань стосовно принципів та закономірностей економічної науки; орієнтування у вузькоспеціальних питаннях практичного характеру із своєї галузі; уміння аналізувати та розв’язувати ситуації професійного характеру; відповідність спеціальним вимогам своєї посади);іншомовна компетентність (володіння професійною лексикою й кліше (рідною та англійською мовами); вільне сприйняття інформації з різних джерел (включаючи автентичні) з подальшим використанням при вирішенні професійних завдань; володіння іншомовною професійною комунікативною компетенцією, що забезпечує здатність спілкуватися згідно певної ситуації, вирішуючи одночасно комунікативні та професійні завдання); комп’ютерна грамотність (вміння працювати з комп’ютерними програмами загального та професійного призначення;вміння збирати, аналізувати та систематизувати інформацію;вміння працювати в Інтернеті).

Було виділено чотири рівні сформованості професійної адаптації фахівця економічного профілю: високий, середній, достатній і низький.

Великого значення надаємо інформаційній культурі студентів. Адже інформаційні технології роботи з текстовими документами Microsoft Word застосовуються в будь-яких текстових програмах, що підтримують створення документів. Інформаційні технології Microsoft Excel є основою для обчислень, збереження великих обсягів даних, інформаційного обміну із зовнішніми інформаційними системами, моделювання й аналізу даних, статистичної обробки даних тощо. Це характеризує рівні інформаційної культури студента: вищий (здатність комбінувати раніше засвоєні знання й уміння, приймати рішення в