LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні основи професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних технологій

(60,69)

27(18,62)

3,07

81,38ЗК

141

12 (8,51)

25(17,73)

83(58,87)

21(14,89)

3,5

85,12


ЕГ

ВК

144

6 (4,17)

23(15,97)

89(61,8)

26(18,06)

3,06

81,94ЗК

142

38(26,76)

80(56,34)

22(15,49)

2(1,41)

4,08

98,59

Інфор.

КГ

ВК

145

2 (1,38)

22 (15,17)

92(63,45)

29(20,00)

2,98

80,0ЗК

141

7 (4,97)

23 (16,31)

88(62,41)

23(16,31)

3,1

83,69


ЕГ

ВК

144

2 (1,39)

20 (13,89)

94(65,28)

28(19,44)

2,94

80,51ЗК

142

36 25,35)

79 (55,63)

23(16,20)

4(2,82)

4,04

97,18

Інтегр.

КГ

ВК

145

20 (13,79)

95(65,52)

30(20,69)

2,93

13,79ЗК

141

7 (4,97)

21 (14,89)

89(63,12)

24(17,02)

3,08

19,86


ЕГ

ВК

144

19 (13,19)

96(66,67)

29(20,14)

2,93

13,19ЗК

142

35(24,65)

78 (54,93)

25(17,60)

4(2,82)

4,01

79,58

Примітка: КПА – компоненти професійної адаптації; Проф. – професійний компонент; Інфор.– інформаційний компонент; Інтегр. – інтеграційний компонент професійної адаптації; ВК – вхідний контроль; ЗК – заключний контроль; СБ – середній бал; ЯЗ – якість знань.


Аналіз динаміки рівнів сформованості професійної адаптації засвідчив, що її вхідний рівень мав майже однакові показники в КГ і ЕГ. Відповіді аналізувалися за показниками: правильність перекладу, визначення базових понять, обробки інформації, урахування отриманих знань відповідно до практичної спрямованості навчання, орієнтація в ситуаціях, що потребували володіння низкою професійних понять, умінь роботи з комп’ютерними програмами та інформаційними системами.

Результати вхідного контролю з виявлення рівня сформованості професійної адаптації студентів-економістів ІІ курсу засобами НІТ засвідчили, що на високому рівні сформованості професійної адаптації не виявлено студентів; на середньому рівні їх було 13,79%, на достатньому – 65,52 %, а на низькому -20,69 %. Ефективність навчально-пізнавальної діяльності вивчалась на трьох етапах: змістовно-інформаційному, операційно-діяльнісному та аналітико-оцінювальному.

Для визначення ефективності використання педагогічних умов забезпечення професійної адаптації було проведено спеціальні зрізи знань англійською мовою після закінчення студентами другого, третього і четвертого курсу. У студентів експериментальної групи більш чітко простежувалися навички роботи з автентичними джерелами, володіння професійною лексикою й на її основі вільне оперування базовими економічними поняттями, вільне володіння навичками роботи на комп’ютері. Динаміка рівнів сформованості професійної адаптації студентів-економістів II і IV курсів відображена у таблиці 2.

Таблиця 2

Динаміка рівнів сформованості професійної адаптації

студентів-економістів II і ІV курсів з використанням засобів НІТ

Група

Етапи

контролю

К-сть

студ.

Рівні сформованості професійної адаптації

Серед. бал

Якість

знань
Високий («5»)

Середній («4»)

Достатній

(«3»)

Низький («2»)


КС

%

КС

%

КС

%

КС

%КГ

Вхідний

145

-

-

20

13,79

95

65,52

30

20,69

2,93

13,79


Заключний

141

7

4,97

21

14,89

89

63,12

24

17,02

3,08

19,86

ЕГ

Вхідний

144

-

-

19

13,19

96

66,67

29

20,14

2,93

13,19


Заключний

142

35

24,65

78

54,93

25

17,6

4

2,82

4,01

79,58


Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що за результатами вхідного контролю показники рівнів сформованості професійної адаптації студентів-економістів КГ і ЕГ були однакові. Під час експерименту на високому рівні спостерігалось у КГ 4, 97% студентів, а в ЕГ – 24,65%. На низькому рівні кількість студентів у КГ зменшилась на 3, 67%, а в ЕГ – на 17,32%. Динаміка змін за певним рівнем сформованості професійної адаптації, дозволяє зробити висновок, що модель реалізації педагогічних основ забезпечення професійної адаптації студентів-економістів є ефективною проти традиційного навчання, що підтверджено проведеними розрахунками 2 – критерію Пірсона.


ВИСНОВКИ

1. На основі аналізу