LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні умови використання ділових ігор у підготовці майбутніх економістів

29
Вінницький державний педагогічний університет імені

Михайла Коцюбинського

ЗАХАРЧЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНАУДК 378.147.382


ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ13.00.04 – Теорія і методика професійної освітиАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукНауковий керівник –

доктор педагогічних наук,

професор Гуревич Р.С.

Вінниця – 2006


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського


Науковий керівник

доктор педагогічних наук, професор ГУРЕВИЧ Роман Семенович, Вінницький державний педаго-гічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститут перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук, директор, м.Вінниця.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук,професор,дійсний член АПНУкраїни НИЧКАЛО Неля Григорівна,

Академія педагогічних наук України, відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти, академік-секретар, м.Київ.


кандидат педагогічних наук, доцент СГАДОВА Валентина Василівна, доцент кафедри педагогіки і психології Київського національного економічного університету, м.Київ

Провідна установа:


Тернопільський національний педагогічний універси-тет імені Володимира Гнатюка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м.Тернопіль

Захист відбудеться „20” червня 2006 р. о 12.. год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: 21001, м.Вінниця, вул.Острозького, 32, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (21001, м.Вінниця, вул. Острозького, 32).Автореферат розісланий „ ” травня 2006 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Коломієць А.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність і доцільність дослідження. Різноаспектне вивчення теперішнього стану економічної системи України переконує в тому, що вона й донині не сформувалася як цілісна структура з її інтегративними ознаками; в ній неповно враховуються об’єктивні процеси самоорганізації, виразно простежується орієнтація тільки на найближчі цілі, обмежено враховується людський чинник. Усі ці й деякі інші реальні негативи переконують у потребі перегляду системи підготовки фахівців, професійна діяльність яких суттєво впливає на економіку і соціальне життя в нашій державі.

Основою визначення змісту професійної освіти фахівця будь-якої галузі слугує модель його професійної діяльності, поведінки. В опрацюванні, у визначенні змісту професійної освіти економіста чільне місце належить проблемам конкурентоздатності, лідерства, професійної ефективності. Найважливішою характерною рисою майбутнього економіста є володіння логікою пошуку управлінських рішень, вмотивована оцінка пріоритетів, розгляд варіантів, вибір таких дослідних методик, котрі якнайбільше відповідають тим цілям, що випливають з конкретної ситуації, зумовлюються.

Освіта економіста – багатофакторний процес, у якому беруть участь макросередовище (суспільство з визначеною в ньому системою соціальних відносин), мезосередовище (регіон, яким визначаються соціально-демографічні, національно-культурні особливості впливу) і мікросередовище (тобто найближче оточення життєдіяльної, освітньої установи). По-особливому важливим є освітнє мікросередовище, в якому повинна реалізуватися своєрідна зона особистісного і професійного саморозвитку всіх учасників освітнього процесу.

Різні аспекти підготовки фахівців економічного профілю розглядаються в працях О.В.Аксьонова, В.Я.Боброва, Н.Е.Бойцун, Н.І.Волкової, Т.В.Гладких, А.І.Дзундзи, Л.О.Канищенка, В.Т.Лозовецької, В.Е.Момот, І.Ф.Прокопенка, О.Т.Шпака та інших. Їхні дослідження і практика переконують в тому, що в навчальному процесі економічних вищих навчальних закладів (ВНЗ) простежуються певні суперечності між:

- повільним оновленням теоретичних знань у ВНЗ і швидкими темпами змін в економіці;

- абстрактним характером змісту навчального предмета і реальним об’єктом професійної діяльності;

- колективним характером засвоєння знань під час навчання та індивідуальним способом їхнього відтворення в практичній діяльності;

- пізнавальними і практичними завданнями;

- особистими та суспільними цілями навчання та ін.

Названі реалії, суперечності вимагають від викладачів ВНЗ постійно дбати про формування пізнавальних мотивів у студентів, про використання ними методів активного навчання. Психологи пропонують залучати усвідомлений мотив у поєднанні з фізичною та психічною активністю студентів. У зв’язку з тим, що ділова гра (ДГ) належить до інтрогенної поведінки, зумовлюваної потребами, інтересами та іншими внутрішніми чинниками розвитку особистості, то саме вона дозволяє подолати вищеназвані суперечності й підвищити на цій основі ефективність навчальної діяльності.

У багатьох публікаціях акцентується на потребі оновленої, вдосконаленої підготовки майбутніх економістів до управлінської діяльності. Суттєва роль у такій підготовці відводиться психолого-педагогічним дисциплінам, вивченню закордонного передового досвіду, гуманітаризації навчання. Проте, на наш погляд, підготовка економістів до управлінської діяльності може відбуватися і в процесі вивчення фундаментальних і фахових навчальних дисциплін. Для цього конче потрібно застосовувати у процесі викладання їх методи активного навчання (МАН), серед яких чільне місце належить діловим іграм (ДІ).

Потреба в застосуванні МАН, до яких належать ДІ, зумовлена ще й тим, що окрім професійних знань у майбутнього економіста повинні сформуватись і певні риси характеру: бажання до підприємницької діяльності, наполегливість, працелюбність, велике прагнення до того, щоб досягти успіху, впевненість у своїх силах і висока самооцінка, внутрішня незалежність, рішучість, творчий підхід, твердість характеру, непохитність у доведенні справи до завершення, етична поведінка, благочинність тощо. Далеко не кожну з цих рис можна виховати традиційними формами професійного навчання.

Теоретичні основи і практичне застосування методу ділових ігор виклали у своїх працях Я.М.Бєльчиков, М.М.Бірштейн, В.М.Бурков,