LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні умови використання ділових ігор у підготовці майбутніх економістів

Ю.В.Геронімус, С.Р.Гідрович, В.М.Єфімов, О.А.Іващенко, М.М.Козленко, В.Ф.Комаров, Р.О.Нізамов, Є.І.Пасов, С.Н.Павлов, В.Я.Платов, В.Я.Платонов, І.М.Сироєжин, В.Б.Христенко та ін. Науковці стверджують, що ділові ігри, які спрямовані на розвиток творчих здібностей студентів, на їхню самостійність у постановці й розв’язуванні нетрадиційних завдань, сприяють більш швидкому й міцному засвоєнню матеріалу, соціалізації особистості в цілому. Доведено, що ділова гра дає можливість збільшити об’єм засвоєної інформації на 70% (з 20% після лекції і до 90% після ділової гри), уможливлює скорочення часу на вивчення деяких дисциплін – на 30-50%. Враховуючи дидактичний і виховний ефекти ділових ігор, їхню соціальну важливість, темою дисертаційного дослідження нами обрано ”Педагогічні умови використання ділових ігор у підготовці майбутніх економістів”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану реалізації основних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Концепції професійно-технічної (професійної) освіти, тематичного плану наукових досліджень кафедри педагогіки за темою ”Теоретико-методологічні основи педагогічної підготовки майбутніх учителів” (№0397U002868) і кафедри теорії й методики трудового й професійного навчання за темою ”Теоретико-методологічне і науково-методичне обґрунтування концептуальних основ використання комп’ютерних інформаційних технологій у навчальних закладах профтехосвіти” (№0100U005521) Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 26.11.2003 р. (протокол № 3), узгоджено з Радою по координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні 25.01.2005 р. (протокол №1).

Об’єкт дослідження професійна підготовка майбутніх економістів.

Предмет дослідження – педагогічні умови створення й наукового осмислення змісту ділових ігор, теорія і практика їхнього застосування у професійній підготовці майбутніх економістів.

Мета дослідження – вивчити й створити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови впровадження ділових ігор у професійну підготовку майбутніх економістів.

Гіпотеза дослідження:професійні знання і навички, яких студенти набувають під час вивчення дисциплін гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної та професійно-практичної підготовки, професійно важливі якості майбутніх економістів суттєво поліпшаться, якщо впроваджувати в навчальний процес комплексні ділові ігри і дотримуватися таких умов: поєднання рольових, імітаційних та організаційно-діяльнісних аспектів гри; синтез основних функцій гри (навчальної, виховної, розвивальної); над предметність і міждисциплінарність поставлених завдань; особистісно орієнтований підхід до студентів під час організації ДІ.

Відповідно до об’єкта і предмета цього дослідження і з метою досягнення його мети, перевірки гіпотези нами визначено такі завдання наших наукових пошуків:

1. Визначити основні професійно значущі особистісні якості, що їх вимагає від економіста сучасне суспільство.

2. Проаналізувати практику застосування ділових ігор у ВНЗ, визначити місце ділових ігор серед методів активного навчання; педагогічні умови їхнього застосування в економічних інститутах та університетах.

3. Створити оновлену методику впровадження ділових ігор у професійну підготовку майбутніх економістів.

4. Експериментально визначити доцільність і педагогічну ефективність ділових ігор у підготовці економістів, розробити з досліджуваної проблеми методичні рекомендації для викладачів ВНЗ.

Загальною теоретико-методологічною основою роботи є положення щодо використання методів активного навчання, системний підхід до дослідження освітнього процесу, особистісно зорієнтований та діяльнісний підходи до навчально-виховного процесу у вищій школі. Дослідження спирається на філософсько-психологічні й педагогічні ідеї розвитку особистості (К.А.Абульханова-Славська, О.В.Бондаревська, Д.Б.Ельконін, О.С.Падалка, С.Л.Рубінштейн, Л.О.Скрипченко, І.С.Якиманська та ін.), методологію сучасної педагогіки (Ю.К.Бабанський, В.П.Безпалько, Б.С.Гершунський, Н.Г.Ничкало, В.А.Сластьонін, В.О.Сухомлинський і ін.), теоретичні підходи до вибору змісту професійної економічної освіти (О.В.Аксьонова, І.А.Балягіна, В.Я.Бобров Н.Е.Бойцун, Г.О.Ковальчук, І.М.Носаченко, П.І.Підкасистий, М.П.Свіржевський, О.Т.Шпак), практичний досвід застосування ділових ігор у навчальному процесі (Н.Е.Бойцун, М.Ю.Кадемія, О.І.Мармаза, Н.А.Недужий, О.М.Парубок, В.Я.Платов, В.І.Рибальський, В.В.Сгадова, В.Д.Трайнєв, А.В.Хуторський, R.G.Graham, C.Granger), окремі положення теорії та практики управління соціально-економічними системами (М.Вудкок, О.Є.Кузьмін, О.Г.Романовський, Н.А.Сакада, Л.Л.Товажнянський, A.Wright) .

Законодавчу базу дослідження становлять Закони України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, ”Про професійно-технічну освіту”, Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Концепція професійно-технічної (професійної) освіти, інші нормативні документи Міністерства освіти і науки України.

Методи дослідження.Дослідження виконувалося за методами і методикою які адекватні його меті, завданням. Визначальні методи такі: теоретичних досліджень: вивчення філософської, педагогічної, психологічної і методичної літератури для визначення психолого-педагогічних основ застосування ділових ігор; аналіз, синтез, абстрагування, моделювання; методи емпіричного дослідження: систематичні і періодичні педагогічні спостереження; вивчення, аналіз і узагальнення досвіду роботи різних ВНЗ, анкетування, бесіди, тестування й т. ін., педагогічний експеримент; математичні методи опрацювання експериментальних даних.

Спостереження за діяльністю студентів під час організації та впровадження ділових ігор, бесіди, анкетування, інтерв’ювання викладачів і студентів сприяли встановленню умов удосконалення професійної підготовки майбутнього економіста, розвиткові його професійно важливих якостей.

В основу дослідження покладено констатувальний і формувальний експеримент, дослідно-практичну роботу зі створення і впровадження ділових ігор, вивчення теоретичного матеріалу (з цією метою широко застосовувався метод експертних оцінок).

Етапи і дослідно-експериментальна база дослідження. Воно виконувалося з 2000 по 2005 рр. на базі Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету. Дослідженням охоплено 428 студентів першого-п’ятого курсів, 11 викладачів. Дослідження проводилося в чотири етапи.

На першому, констатувальному етапі (2000-2001 рр.) вивчався стан вивчення проблеми дослідження в психологічній і педагогічній літературі, визначався інструментарій дослідження. Проаналізовано різні підходи до