LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні умови використання ділових ігор у підготовці майбутніх економістів

вирішення проблеми. Внаслідок проведеного аналізу сформульовано гіпотезу, мету, завдання дослідження, визначено теоретичні основи впровадження ділових ігор у навчальний процес економічних ВНЗ, створено програму дослідження, проведено констатувальний експеримент.

На другому, аналітичному етапі (2001-2002 рр.) опрацьовано питання добору відповідних методичних засобів, розроблено експериментальну методику формування фахових знань і вмінь майбутніх економістів, визначався рівень знань студентів з дисциплін гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної та професійно-практичної підготовки.

На третьому, формувальному етапі (2003-2005 рр.) проводилась дослідно-експериментальна перевірка гіпотези, апробація дібраного блоку ДІ, спрямованих на розвиток професійних знань і умінь, здійснювався формувальний експеримент, перевірка ефективності експериментальної методики. Узагальненням дисертаційного дослідження стала систематизація й вивчення експериментальних даних, підсумовування добутих результатів, формулювання основних висновків, рекомендацій, оформлення кандидатської дисертації.

Наукова новизна і теоретичне значення дисертаціїполягають у тому, що:

- вперше створено, систематизовано, теоретично обґрунтовано і практично апробовано систему ділових ігор, педагогічні умови їхнього впровадження в професійну підготовку майбутніх економістів (поєднання рольових, імітаційних та організаційно-діяльнісних аспектів гри; синтез основних функцій гри; надпредметність і міждисциплінарність поставлених завдань; особистісно зорієнтований підхід до студентів під час організації ДІ);

- уточнено роль і місце комплексних ділових ігор серед інших методів активного навчання майбутніх економістів;

- подальшого розвитку набули положення, які стосуються змісту, методів і форм упровадження ділових ігор у навчальний процес ВНЗ.

Практичне значення одержаних результатів полягає в опрацюванні змісту й технології проведення комплексних ділових ігор з різних навчальних предметів, на цьому етапі дослідження максимально імітувалися реальні виробничі ситуації, в яких студенти виконують певні ролі. Розроблено методичні рекомендації із впровадження в професійну підготовку майбутніх економістів ділових ігор, в тому числі комп’ютерних.

Результати дослідження впровадженов практику роботи Вінницького соціально-економічного інституту університету ”Україна” (довідка №1/27-889 від 25.11.2005р.), Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету (довідка №056 від 02.06.2005р.), Вінницького технолого-економічного технікуму Київського національного торговельно економічного університету (довідка №398 від 14.11.2005р.), Хмельницького інституту економіки і підприємництва (довідка №1428 від 22.11.2005р.).

Вірогідність результатів дослідження забезпечено теоретико-методологічною обґрунтованістю вихідних позицій, використанням комплексу методів, адекватних цілям і завданням дослідження; кількісним і якісним аналізом фактів, матеріалів і результатів дослідно-експериментальної роботи, якими реально відображаються теоретична і практична сторони досліджуваної проблеми; опрацюванням і широким обговоренням результатів, використанням об’єктивних і доказових методів дослідження.

Апробація результатів дослідження здійснювалася на:

  • міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” (Київ-Вінниця, 2004);

  • міжнародній науково-практичній конференції „Теоретичні і методичні засади підготовки фахівців у професійних навчальних закладах технічного та художнього профілю” (Львів, 2004);

  • міжнародній науково-практичній конференції “Морально-професійне становлення студентської молоді в сучасних соціокультурних умовах” (Вінниця, 2005);

  • науково-практичній конференції викладачів “Ринок: проблеми освіти і практики” (Вінниця, 2004);

  • науково-практичній конференції викладачів і студентів “Актуальні проблеми трудової і професійної підготовки молоді” (Вінниця, 2002-2005);

  • засіданнях кафедр педагогіки та теорії і методики трудового та професійного навчання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

  • засіданнях кафедри „Інформаційні системи в економіці” Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету;

  • засіданнях кафедри гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін Вінницького соціально-економічного інституту відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”.

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 8 одноосібних публікаціях автора, з них 5 – у фахових виданнях з переліку ВАК України.

Структура дисертації.Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, який містить 265 назв, з них 17 іноземною мовою, 11 додатків на 41 сторінці. В роботі містяться 4 малюнки на 2 сторінках, 14 таблиць на 8 сторінках. Основний зміст дисертації викладено на 180 сторінках тексту.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми дослідження, визначено його об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання й методи дослідження, наукову новизну, теоретичне і практичне значення добутих результатів.

У першому розділі ”Теоретичні основи застосування ділових ігор для розвитку професійно значущих якостей майбутнього економіста” – проаналізовано особливості розвитку професійно найбільш важливих якостей майбутнього економіста як чинника трансформації української економіки, розглянуто теорію застосування ділових ігор в навчально-виховному процесі, визначено місце ділових ігор серед методів активного навчання, обґрунтовано основні принципи організації ділових ігор. Детально проаналізовані психолого-педагогічні основи і практика застосування ДІ у професійній діяльності з підготовки економістів

Ринкова трансформація української економіки поставила на порядок денний потребу в розв’язанні, науковому осмисленні проблеми якісної підготовки економістів. Економічна освіта в наш час повинна формувати в студентів уміння і навички творчого підходу до тих знань, які можна застосовувати в змінних ситуаціях, у прийнятті ініціативних і грамотних рішень з економічних, фінансових та інших заходів, враховуючи особливості різних сфер діяльності студентів. Оволодіваючи системою наукових економічних знань, майбутні фахівці проникають у суть економічних явищ, знайомляться з методами наукових досліджень, історією економічної думки, пізнають об’єктивні економічні закони розвитку суспільства.

З урахуванням урядової стратегії соціально-економічного розвитку країни і реформи освіти, потрібно вирішувати низку завдань у складному процесі підготовки економістів: