LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Педагогічні умови використання ділових ігор у підготовці майбутніх економістів

моделювання системи адекватних стосунків, яка спрямована на закріплення професійних знань, формування практичних навичок, на особистісний розвиток майбутніх фахівців.

Дослідження теорії і практики впровадження ДІ у навчальний процес переконує в тому, що ділові ігри – це метод активного навчання, найбільш близький до реальної майбутньої професійної діяльності студентів. Перевага ДІ полягає в тому, що, будучи моделлю реальної діяльності, вони одночасно дають можливість значно скоротити операційний цикл і тим самим продемонструвати те, до яких кінцевих результатів можуть спричинити такі рішення і дії.

У другому розділі”Методика впровадження ділових ігор у професійну підготовку майбутніх економістів” – розглянуто загальні методичні прийоми проведення ділових ігор, запропоновано модель професійної підготовки економістів на основі використання ділових ігор, визначено методику застосування ділових ігор на заняттях з дисциплін гуманітарної, природничо-наукової і загальноекономічної підготовки, детально схарактеризовані окремі ділові ігри з менеджменту. Вперше розглядаються теоретичні й методичні засади реалізації особистісно розвивальних комплексних ділових ігор з дисциплін професійно-орієнтованої підготовки. Значну увагу приділено навчально-тренувальним, імітаційним фірмам і комплексним діловим іграм у підготовці економістів, а також діловим економічним іграм на базі комп’ютерних технологій.

У ДІ на основі ігрового задуму моделюються життєві ситуації: гра надає її учасникам можливість побувати в ролі менеджера, підприємця, директора і т. ін. Використання ДІ значно зміцнює зв’язок (студент – викладач), розкриває творчий потенціал кожного. Досвід проведення ДІ переконує в тому, що під час гри відбувається більш, ніж звичайно, інтенсивний обмін ідеями, інформацією, вона спонукає учасників до творчої діяльності.

Попереднє виділення структури професійно важливих якостей економіста, добір особистісно зорієнтованих ДІ, їхня адаптація до умов економічного ВНЗ і апробація, цільове педагогічне проектування системи ДІ з дисциплін природничо-наукової, загальноекономічної та професійно-практичної підготовки сприяли розвиткові професійних якостей особистості майбутнього економіста, що зумовило перехід до реалізації системи ігор на практиці.

За умов реалізації запропонованої нами системи особистісно зорієнтованих ДІ, які розвивають професійні якості економіста, враховувалося, що стрижнем функціонування ДІ в навчальному процесі є певна проблема, розв’язання якої активізує розумову діяльність, сприяє розвиткові інтелектуальних умінь особистості взагалі і пов’язаних з освоєнням економічних дисциплін зокрема. Учасники гри аналізують і узагальнюють інформацію, відбирають і залучають потрібні знання, вміння й навички в конкретній ситуації, творчо усвідомлюють їх, і практично зреалізовують.

Залежно від поставлених завдань нами використовувалися повномасштабні комплексні ДІ, якими максимально імітується професійна діяльність і наслідки прийнятих професійних рішень. Комплексна ділова гра спрямована на пізнання, аналіз і оцінку професійної компетентності в ситуаціях спілкування, її підвищення, а також співвіднесення результатів особистісного пізнання і проблем власної професійної діяльності і спілкування. Такий напрям навчання, реалізуючи принципи системності, активності, здійснює основне призначення економічної освіти – глибинну професійну й соціально-психологічну підготовку економіста до професійної діяльності та спілкування.

Під комплексністю ділової гри ми розуміємо поєднання рольових та імітаційних аспектів гри, синтез її основних функцій, міждисциплінарність поставлених завдань, інтегрований підхід до застосування та засвоєння професійних знань. Комплексну ділову гру в системі формування професійних знань та умінь ми розглядаємо як творчу діяльність студентів у спеціально змодельованій ситуації, котра спрямовується на розвиток професійних навичок і якостей, у яких постає потреба за конкретних умов навчання.

Під час проведення комплексних ділових ігор можна вести мову про їхні певні особливості, які певною мірою ведуть до формування і прояву професійних умінь, це:

• комплексна ДГ виступає засобом розвитку творчих умінь, творчого мислення, творчої ініціативи, творчої переконливості;

• у змісті комплексної ДГ імітуються реальні умови діяльності майбутнього фахівця;

• у грі домінує педагогічна (навчальна і контролююча) мета, ігрова ситуація виступає лише фоном;

• конструювання гри проводиться на основі поєднання змісту навчальної діяльності і прогнозованої реальної майбутньої професійної діяльності;

• в основу діяльності учасників гри закладаються їхня взаємодія й особистісні рішення, котрі проявляються в різнобічній взаємодії.

Однією з форм навчання, в якій найактивніше застосовуються комплексні ділові ігри, є навчально-тренувальні фірми (НТФ) або навчально-імітаційні фірми (НІФ). Діяльність таких фірм сприяє оволодінню професійними вміннями та навичками, забезпечує найбільш тісний зв’язок між теоретичним і практичним навчанням. Робота студентів у НТФ повинна узгоджуватись з реальними вимогами, які ставляться до комерційного підприємства, має відображати повний механізм його фінансово-господарської діяльності.

Комплексні ділові ігри, які використовувалися нами в навчально-виховному процесі, мають значну схожість з імітаційними фірмами, проте їм належить проміжне місце між фрагментарними діловими іграми та імітаційними фірмами. Їхні переваги над НІФ полягають у тому, що вони можуть організовуватися в будь-який період навчального процесу, тривати стільки, скільки цього вимагає, можуть згортатися після досягнення дидактичної мети. Крім того, названі чинники вимагають значно менших матеріальних затрат, можуть проводитися в будь-якому зручному приміщенні. Комплексна ДГ відрізняється від інших тим, що визначальними для неї є не знання з певного предмета, а проблема, котра потребує цілого комплексу інтегрованих знань і навичок надпредметної діяльності. Прикладом комплексної ДГ, яка може проводитися на базі НТФ, є гра „Фондова біржа”, якою інтегруються знання про грошові обіги, біржову справу, ринок цінних паперів, управління фінансовими ризиками тощо. В грі моделюються дії механізму функціонування фондової біржі, встановлюються котирування акцій, ринкові спекуляції з цінними паперами тощо.

Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології (ІТКТ) відіграють усе більшу роль у соціальному й економічному житті сучасного суспільства. Тому їхній вплив повинен враховуватися в розв’язанні широкого кола питань суспільного розвитку й професійної підготовки майбутніх фахівців усіх галузей. У навчальному плані підготовки майбутніх економістів значне місце посідають дисципліни „Інформатика і комп’ютерна техніка”, „Інформаційні системи і технології в фінансах”, „Вступ у сучасні системи управління базами даних” тощо. Завдяки широкому впровадженню комп’ютерів у навчальний процес економічних