LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Автоматизація землевпорядного проектування на основі використання геоінформаційних технологій та кадастрових баз даних (на прикладі КП "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі")

УДК 528.48:004.451.52 Гончар В.З.


АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КАДАСТРОВИХ БАЗ ДАНИХ

(на прикладі КП “Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі”)


У межах міста Києва 83,6 тис. га землі. Це невелика площа у структурі земельного фонду держави, всього 0,14 відсотка. Але на цих землях зосереджено величезний інтелектуальний і соціально-економічний потенціал країни. Вартість земель міста у розрахунку на одиницю площі у 340 разів перевищує такий самий показник орних земель України - нашого найдорожчого скарбу. На кадастровому обліку в базі даних автоматизованої системи земельного кадастру м. Києва знаходиться понад 100 тис земельних ділянок.

Основними задачами КП “Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі” (при Головному управлінні земельних ресурсів м. Києва) є розробка проектів землеустрою по відводу земельних ділянок, по виготовленню державних актів, проведення робіт з кадастрових зйомок, інвентаризації земельних ділянок та їх експертної грошової оцінки тощо. Зважаючи на високу інтенсивність та всезростаючу динаміку ринку земель в м. Києві виникає проблема застосування сучасних інформаційних та геоінформаційних технологій при виконанні зазначених робіт. З цією метою в структурі Київського міського центру земельного кадастру та приватизації землі виділено підрозділ по автоматизації розробки проектів землеустрою та створено локальну комп’ютерну мережу. Архітектуру локальної мережі показано на мал.1.

Для швидкого та оперативного обслуговування потреб міського населення та оперування такою кількістю інформації, безумовно, органам землевпорядкування необхідно мати систему автоматизації на всіх етапах оформлення технічної документації (технічні звіти по інвентаризації земельних ділянок, технічні звіти по виносу меж земельних ділянок в натуру, проекти відводу земельних ділянок і т.д.).

Таку систему було розроблено на базі програмного комплексу “Муніципальна інформаційна система” (МІС) створеного фахівцями ТОВ “НВЦ Земельно-інформаційних систем”. Базову функціональність МІС було розширено створенням додаткового модуля “Картографічний редактор”, який являє собою бібліотеку стандартних та спеціальних засобів призначених для виводу та редагування картографічної та текстової інформації для підготовки документів землевпорядної проектно-технічної документації.


Муніципальна інформаційна система дозволяє вести довідкову інформацію про землекористувачів, земельні ділянки, правові документи, операціях проведених із земельними ділянками, а також прив'язувати цю інформацію до електронних кадастрових карт і виконувати деякі розрахункові задачі з видачею звітних матеріалів.

Створена система базується і стандартизована під ГІС-продукт ArcVіew 8x, одного з лідерів на ринку ГІС систем - фірми ESRІ. Система проста і зручна у використанні, має гнучку систему індивідуальних настроювань користувачів.

Основними функціями системи є (мал.2): • наповнення і використання реляційної геобази даних землеволодінь і землекористувачів, прав на ЗД і правових документів;

 • редагування вмісту баз даних із застосуванням команд меню і форм: додавання, видалення, зміна, пошук даних і т.д.;

 • виконання розрахункових спеціалізованих задач: пошукові запити, розрахунки по карті і т.д.

 • завантаження, вивантаження і перегляд векторних карт, растрових даних, допоміжних шарів для уточнення і коректування графічних кадастрових даних.

 • імпорт інформації з інших систем, з обмінного формату іn4 та створення об'єктів обліку по наявних координатах.

МІС має широку спрямованість і побудована за принципом “модульних розширень”. Прикладом такого розширення є модуль “Топо-основи”. Необхідність цього модуля обумовлена тим, що зросли вимоги не лише до обсягів робіт, що необхідно виконувати, але й до достовірності, актуальності, документованості даних про земельні ділянки. В той же час картографічна основа, що використовується в землевпорядних та кадастрових роботах застаріла і вимагає актуалізації та змін. Крім традиційних друкованих планово-картографічних матеріалів, необхідне уточнення існуючих цифрових та електронних карт. Використання технологій дистанційного зондування землі (ДЗЗ), космічних знімків високої роздільної здатності, та аерознімків дозволяє поповнити та деталізувати дані, яких не вистачає або необхідно актуалізувати, і проводити лише звірку на місцевості (замість дорогих і трудомістких суцільних обстежень шляхом кадастрових зйомок).

Модуль “Топо-основи” виконую попередню обробку растрових даних, аеро- та космічних знімків, “нарізку” та формування файлів прив’язки (ув'язка в координатах та масштабі) для растрової інформації. Функціональність цього модуля значно спрощує роботу з картографічним матеріалом та формування технічної документації.

Модуль “Картографічний редактор” дозволяє виготовляти різноманітну проектно-технічну документацію будь-яких форматів та масштабів. Для кожного документу розроблено окремі інтерфейси-редактори, які можуть обробляти ту певну частину з переліку об'єктів-елементів ListGraphElem(проміри, номера точок і т. і.), що повинні бути присутні в документі. Всі елементи схеми створюються автоматично на основі вхідної інформації, що міститься в Геобазі даних МІСGeoBD про земельну ділянку або групу земельних ділянок.

Для редагування зазначених елементів схеми документа до вікна редактора (мал. 3) на верхній панелі підключається певний перелік засобів управління мапоюMapTools, загальних засобів управління та редагуванняCommonTools та засобів управління окремими текстовими та графічними компонентамиComponTool. Вихідні документи формуються в розповсюдженому форматі MS Word 2000/XP з можливістю подальшого редагування та збереження.

Для автоматизації роботи з інформацією по нормативній оцінці земель населених пунктів в муніципальній інформаційній системі було розроблено модуль грошової оцінки який містить наступні функції:

 • визначення значення зонального коефіцієнту Км2 для окремої земельної ділянки;

 • визначення локальних факторів які мають вплив на вартість земельної ділянки;

 • визначення ґрунту земельної ділянки;

 • визначення вартості кожного окремого угіддя ділянки з землями сільгос використання;

 • вибір та визначення коефіцієнту функціонального використання;

 • розрахунок вартості одного метру земельної ділянки;

 • розрахунок вартості всієї ділянки;

 • формування звіту вартості земельної ділянки, всіх ділянок обраного кварталу або зони з можливістю друку та збереження в форматі MS Excel 2000/XP .

ТОВ “НВЦ Земельно-інформаційних систем” разом з фахівцями КП “Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі” постійно проводять роботи по вдосконаленню та розширенню функціональності програного комплексу МІС. Створюються нові модулі та розширення, які дадуть змогу підвищити продуктивність та якісні характеристики робіт підприємства. Покращуються умови для прийняття управлінських рішень.

Одним з напрямків розвитку є створення додаткових розширень: “Територіальні зони” (засоби для роботи з охоронними зонами, санітарно – захисними, прибережними, рекреаційними тощо), який зображено на мал. 4; ”Будинки та споруди” (для обліку та паспортизації споруд на земельних ділянках). В стадії впровадження знаходиться модуль “Червоні лінії”.

Розширюється перелік засобів автоматизації розробки технічної документації. Створюється автоматична система поновлень та менеджер версій МІС. Запроваджено модуль аудентифікації користувачів з розділенням прав доступу до баз даних системи.

Впровадження Муніципальної інформаційної системи та інших сучасних геоінформаційних систем у виробничий процес КП “Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі” дозволило:

 • скоротити термін оформлення землевпорядної технічної документації;

 • збільшити кількість виконуваних землевпорядних проектів;

 • запровадити автоматизовані робочі місця для персоналу із зручними інтерфейсами;

 • поліпшити якість проектної документації.АНОТАЦІЯ.

Розглянуті актуальні питання автоматизації землевпорядкувального проектування та його кадастрового забезпечення на прикладі КП “Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі”.АННОТАЦИЯ.

Рассмотрены актуальные вопросы автоматизации землеустроительного проектирования и его кадастрового обеспечения на примере КП “Киевский городской центр земельного кадастра и приватизации земель”.