LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Автоматизація управління розвитком виробництва вантажних автомобілів

19


Харківський державний політехнічний університет

Роговий Антон Іванович


УДК 681.5: 629.114.4
Автоматизація управління розвитком виробництва вантажних автомобілів
Спеціальність 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та

прогресивні інформаційні технології

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків - 2000

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті машин і систем Державного комітету промислової політики та НАН України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент

Кононенко Ігор Володимирович

Інститут машин і систем,

заступник директора з наукової роботи,

директор Аналітичного центру


Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Петров Едуард Георгійович, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, м. Харків, завідувач кафедри системотехніки


кандидат технічних наук, доцент Чумаченко Ігор Володимирович, Державний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут", м. Харків, доцент кафедри приладів літальних апаратів


Провідна установа:


Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, м. КиївЗахист відбудеться " 26 " грудня 200 0 р. о 14-30 годині на засіданні


спеціалізованої вченої ради Д 64.050.07 у Харківському державному політехнічному університеті за адресою:

61002, м. Харків-2, вул. Фрунзе, 21.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного політехнічного університету.Автореферат розісланий " 25 " 200 0 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Голоскоков О.Є.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Успіх ринкових перебудов в Україні в значній мірі залежить від того, наскільки керівники підприємств засвоять методи стратегічного управління в умовах жорсткої конкурентної боротьби та обмеженості ресурсів. Створення та широке використання автоматизованих систем управління розвитком підприємств в Україні дозволить підвищити ефективність стратегічного управління за рахунок більш повного аналізу інформації про середовище та прийняття раціональних рішень. Такі системи поєднають в собі найкращі досягнення сучасної науки управління та будуть доступними для багатьох підприємств України.

Важливим об'єктом, для якого необхідна автоматизована система управління розвитком, є виробництво вантажних автомобілів в Україні.

Як вихідні дані для роботи використано існуючі принципи побудови автоматизованих систем підтримки прийняття рішень, відомі методи та алгоритми планування виробництва продукції, дані про розвиток виробництва автомобілів, про перевезення вантажів в нашій країні та за кордоном.

Актуальність теми. Роботи по створенню та втіленню автоматизованих систем управління розвитком підприємств в Україні тільки починаються. Одним з найважливіших для економіки України є виробництво вантажних автомобілів. Тому створення автоматизованої системи, яка б формувала стратегію розвитку даної підгалузі, є важливим та актуальним. Потребує свого розв'язання задача розробки принципів побудови такої системи, створення інформаційної технології визначення потреб та попиту на продукцію, моделей та методу формування раціонального типажу конкурентоспроможної продукції в умовах багатокритеріального вибору. Необхідно підвищити адекватність моделей, що використовуються, за рахунок застосування в них імітаційних моделей та аналізувати оптимальні рішення на стійкість до змін вихідних даних.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках госпдоговірних тем “Розробка науково-обгрунтованих пропозицій по формуванню і реалізації державної науково-технічної політики Мінмашпрому в галузі автомобілебудування” №ДР 0193U043979, “Розробка і реалізація методики аналізу ефективності цільових комплексних програм та наукове обгрунтування пріоритетів у галузі машинобудування” № ДР 0195U016977, “Розробка Концепції Міністерства щодо стратегії формування і розвитку основних галузей машинобудівного і військово-промислового комплексу України” №ДР 0197U000556 Аналітичного центру Інституту машин і систем Державного комітету промислової політики та Національної академії наук України (ІМіС) згідно з замовленнями Державного комітету промислової політики України.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є розробка принципів побудови автоматизованої системи управління розвитком виробництва вантажних автомобілів, математичного та інформаційного забезпечень вирішення задачі оптимізації типажу продукції – одних з найважливіших складових автоматизованої системи, що створюється, які включають математичні моделі, метод обробки інформації, інформаційні технології. Досягнення цієї мети забезпечується в роботі шляхом розв'язання комплексу взаємопов'язаних задач:

1) розробити принципи побудови автоматизованої системи управління розвитком виробничо-економічних систем та функціональну структуру такої автоматизованої системи;

2) запропонувати модель немарківської задачі оптимізації динамічного типорозмірного ряду продукції в багатокритеріальній постановці, яка містить, в тому числі, нелінійну цільову функцію, аналітичні та алгоритмічні обмеження, розробити метод її розв'язання;

3) розробити імітаційну модель функціонування та розвитку промислового підприємства;

4) розробити інформаційну технологію підготовки даних для оптимізації типажу вантажних автомобілів;

5) отримати раціональний типаж вантажних автомобілів для умов України на основі розв'язання двохкритеріальної задачі з перевіркою допустимості за допомогою імітаційної моделі підприємства;

6) виконати аналіз стійкості отриманих результатів до змін вихідних даних.

Об’єктом дослідження є процес управління розвитком виробничо-економічних систем та одна з найскладніших задач цього процесу – задача оптимізації типажу продукції.

Предметом дослідження є принципи побудови автоматизованих систем управління розвитком виробничо-економічних систем, моделі, методи та інформаційні технології розв’язання задачі оптимізації типажу продукції на прикладі вантажних автомобілів.

Методи дослідження: для розробки принципів побудови автоматизованих систем управління розвитком виробничо-економічних систем було застосовано програмно-цільовий метод управління; при розв'язанні задачі оптимізації типажу вантажних автомобілів використовувалися методи імітаційного моделювання, багатокритеріального математичного програмування, оптимізаційно-імітаційний підхід.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів, отриманих в процесі виконання роботи, полягає у наступному: 1) дістали подальший розвиток принципи побудови автоматизованих систем управління розвитком виробничо-економічних систем в частині конкретизації факторів внутрішньої та зовнішньої сфер, які аналізуються та прогнозуються, задач, які вирішуються при формуванні програмної траєкторії розвитку, методів прогнозування та багатокритеріальної оптимізації типорозмірних рядів виробів; 2) вперше розроблено математичну модель динамічної задачі оптимізації типажу продукції у багатокритеріальній постановці з нелінійною, в тому числі, цільовою функцією, з аналітичними та алгоритмічними обмеженнями; векторна цільова функція моделі містить не тільки загальноприйнятий критерій мінімізації сумарних витрат, але і, вперше, критерій оптимізації переваг споживачів; 3) дістав подальший розвиток метод неявного перебору розв’язання багатокритеріальних задач, в якому, на відміну від існуючих, нижні межі для кожного з