LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Стратегія формування надійності збутових структур (на прикладі пивобезалкогольної галузі України)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Семенченко Наталія Віталіївна


УДК № 334(075)
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБУТОВИХ СТРУКТУР


(НА ПРИКЛАДІ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ)Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствамиАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукКиїв – 2004

Дисертацією є рукопис.Робота виконана на кафедрі теоретичної та прикладної економіки

Національного технічного університету України “Київський

політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Яловий Гаррі Кирилович,

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”,
завідувач кафедрою теоретичної
та прикладної економіки


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Козаченко Сергій Вікторович,

Міжнародний центр розвитку підприємництва
та менеджменту, директор;


кандидат економічних наук, доцент,

старший науковий співробітник
Норіцина Наталія Іванівна,
Національна академія управління,
доцент кафедри маркетингу та підприємництва.


Провідна установа: Об’єднаний інститут економіки НАН України,
відділ міжгалузевих пропорцій
та промислового потенціалу

Захист відбудеться 4 лютого 2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.847.01 Української академії зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Чигоріна, 57.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української академії зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Чигоріна, 57.


Автореферат розіслано 3 січня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук Т.М. Стукач
Підписано до друку 30.12.2004. Папір офсетний. Формат 6090/16.

Друк офсет. Умовн. друк. арк. 0,8. Обл.-вид. арк. 1,0.

Тираж 100 прим. Зам. № 4-2472.

ЗАТ “ВІПОЛ”. ДК № 15
03151, Київ-151, вул. Волинська, 60.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Концептуальне і системне осмислення економічного процесу реформування товарного обігу в умовах трансформації вітчизняних ринкових відносин необхідне для прогнозування його подальшого розвитку і наслідків його впливу на структуру господарських зв’язків в Україні.

Сучасне підприємство не може розвиватися замкнуто, без обміну – продажу своїх товарів та придбання сировини, енергоносіїв, трудових ресурсів та інших засобів, необхідних для реалізації процесу виробництва.

В умовах розвитку ринкових відносин збут стає найважливішою формою реалізації самостійності підприємства.

Господарська діяльність підприємств у сфері товарного обігу за сучасних умов має бути, перш за все, спрямована на вироблення та послідовне проведення в життя активної збутової діяльності, яка сприяє вирішенню триєдиної задачі: повному задоволенню суспільних та індивідуальних потреб у відповідній продукції, прискоренню реалізації товарів і оборотності вкладених коштів та підсиленню ринкових позицій підприємства.

Слід зазначити, що проблемам розвитку посередницької та посередницько-збутової діяльності присвячено багато наукових робіт. Зокрема, необхідно відмітити праці вітчизняних економістів Ф.О. Бланко, А.В. Войчака, Н.О. Голошубової, Л.Є. Довгань, О.В. Зозульова, Л.Л. Кістерського, О.В. Кураченка, Н.І. Норіциної, О.М. Онищенка, А.О. Старостіної. Серед російських економістів треба віддати належне роботам А.В. Зирякова, С.Н. Комлєва, П.С. Зав’ялова, А.В. Баскіна, В.Г. Одеса та ін. Визначними є перекладені публікації зарубіжних авторів – М.Е. Портера, Ф. Котлера, Ж.Ж. Ламбена, А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда, Г.Дж. Болта, П. Дракера, У. Кінга, Д. Клиланда, Т. Левітта, В.Р. Прауде, Дж.Р. Еванса.

Проте діяльність посередницько-збутових мереж майже не розглядається в комплексі. Автори зосереджуються в своїх публікаціях або на загальних тенденціях побудови та на структурних особливостях різних систем збуту, характеристиках їх каналів та методиках продажу, або вивчають та аналізують стратегію менеджменту торгових підприємств, особливості їх діяльності, вплив реклами, навчання торгових працівників і методики їх заохочення тощо. Надзвичайно мало уваги приділено проблемам взаємовідносин партнерів у системах збуту.

На сучасному етапі становлення ринкової економіки в Україні виникли фактори, які суттєво підвищили роль систем збуту в національному господарстві, визначили місце торгового посередника як найбільш активного ринкового інституту, здатного на маркетинговій основі забезпечити реальну взаємодію виробництва та споживання товару.

Але відома недосконалість вітчизняного законодавства, яка дозволяє учасникам збутового процесу першочергово розв’язувати свої економічні проблеми за рахунок неповернення коштів виробнику за товарний кредит (бо вони не несуть перед виробником належної матеріальної відповідальності за невиконання договірних умов), викликає появу дебіторської заборгованості імінентів збутових мереж, яка часто переходить у розряд безнадійної. Відомі методи управління дебіторською заборгованістю здатні лише зменшити негативні наслідки від її проявів, тому концепція надійності разом зі стратегіями та методиками її реалізації з урахуванням сучасних умов господарювання в Україні визначає актуальність, своєчасність і значимість обраної теми дисертаційного дослідження.

Метою дисертаційної роботи є розробка концепції надійності і створення на її основі критеріїв відбору надійних партнерів у системі збуту для забезпечення стабільного, ефективного та надійного функціонування збутових мереж у пивобезалкогольній галузі України.

Поставлена мета і логіка дослідження зумовили необхідність вирішення таких задач:

  • проаналізувати теоретичні аспекти менеджменту систем збуту (місця та ролі збутових структур у загальній діяльності фірм);

  • зробити порівняльний аналіз діяльності збутових мереж різних організаційних форм, загальних принципів створення, розвитку та управління збутовими системами;

  • дослідити зміну тенденцій у діяльності систем збуту в пивобезалкогольній галузі України на сучасному етапі;

  • розробити концепцію надійності в сфері збуту продукції і на її основі запропонувати стратегії вибору структур збутових мереж та надійних збутових посередників для фірм-виробників;

  • розробити критерії надійності відбору посередників у системах збуту пива і на їх основі запропонувати методику розрахунку надійності збутових мереж.

Об’єктом дослідження є ефективність та надійність функціонування систем збуту в пивобезалкогольній галузі України в умовах трансформаційної економіки.

Пивобезалкогольна галузь була вибрана для дослідження, бо вона має найбільш розвинуту ринково сформовану структуру (всі її підприємства приватизовані) і чітку концентрацію ринку, вона динамічно розвивається і залишається інвестиційно привабливою.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і прикладних п