LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Автоматизована система обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТТеличко Ганна ОлександрівнаУДК 381.3
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ДОБОРУ І РОЗПОДІЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА05.13.06 - Автоматизовані системи управління

та прогресивні інформаційні технології
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук
Донецьк – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Донецькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Григор’єв Олександр Володимирович,

Донецький національний технічний університет,

доцент кафедри прикладної математики

і інформатики


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Крулькевич Михайло Іванович,

Донецький національний університет,

професор кафедри інформаційних

систем управління


доктор технічних наук, професор

Нефьодов Леонід Іванович,

Харківський національний автомобільно-дорожній

університет, завідувач кафедри автоматизації та

комп'ютерно-інтегрованих технологій


Захист відбудеться „25” жовтня 2007 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К11.051.08 у Донецькому національному університеті за адресою: 83055, м. Донецьк, пр.Театральний, 13, корп. 4, ауд. 416.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, гол. корп.


Автореферат розісланий „21” вересня 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, доцент _______________ Д. В.Шевцов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Удосконалення системи управління персоналом підприємств є однією з актуальних задач сучасного розвитку економіки України. Оптимізація системи формування, розподілу і використання персоналу для кожного підприємства, незалежно від форм власності, є питанням надзвичайно важливим. Вирішення цієї задачі диктується потребами підприємства в умовах ринкової конкуренції. Ефективність роботи підприємства досягається за рахунок використання оптимальної структури і складу трудових ресурсів. Пошук оптимальної структури і складу персоналу становить як теоретичну, так і практичну задачу. У зв'язку з цим підсилюється необхідність наукового обґрунтування методик управління добором і розподілом персоналу підприємства. Управління даними про сотні і тисячі робітників, проведення заходів щодо добору і розподілу персоналу, оцінки кваліфікації виробничого й управлінського складу, вимагає застосування нових інформаційних технологій, що дозволяють ефективно планувати і здійснювати управління кадрами підприємства. Науковою базою для дисертаційного дослідження стали роботи В.М. Глушкова, Д. Холланда, Д.О. Поспєлова, Е.Г.Петрова, М.І. Крулькевича, В.Є. Ходакова, Л.І. Нефьодова, В.М. Курейчика, Ю.О.Скобцова, Ю.Р. Валькмана, Г.К. Вороновського, Г.В. Щекина, А.І. Кочеткової, В.І.Малихіна та ін. Управління добором і розподілом персоналу не зводиться до ведення особистих справ робітників і збору відповідних даних. Для успішного розвитку підприємства необхідний сучасний підхід до добору персоналу, розробка системи розподілу робітників й оцінки їх діяльності. Потрібен регулярний аналіз з метою виявлення загальних тенденцій і раціонального використання отриманих результатів. Існуючі методи, моделі й автоматизовані системи управління персоналом не дозволяють у повному обсязі проводити комплексний аналіз ефективності роботи персоналу, пошуку оптимального розподілу робітників між роботами підприємства, оперативно приймати рішення щодо добору і розподілу робітників підприємства. Тому розробка методів, моделей та інформаційних технологій обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства є актуальною науково-прикладною задачею.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у рамках держбюджетної науково-дослідницької роботи Донецького національного технічного університету Н-13-2000 за темою „Алгоритмічне і програмне забезпечення високопродуктивних і інтелектуальних обчислювальних систем і мереж”, Н-39-2005 за темою „Методи та алгоритми організації обчислювальних процесів у високопродуктивних обчислювальних,інтелектуальних та моделюючих системах”. Особистий внесок автора у НДР, як одного з виконавців, полягає у розробці нових методів, моделей і інформаційних технологій підтримки прийняття рішень управління персоналом.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка автоматизованої системи обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі:

 • проаналізувати існуючі методи, засоби, інформаційні технології управління персоналом підприємства під час розв’язання задач добору та розподілу персоналу;

 • провести аналіз існуючих методів пошуку оптимального рішення та визначити можливість їх використання для пошуку оптимального розподілу робітників між роботами підприємства;

 • розробити метод пошуку оптимального розподілу персоналу підприємства;

 • розробити семіотичну модель автоматизованої системи підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства;

 • на підставі запропонованих методу і моделі розробити програмне забезпечення автоматизованої системи обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства, провести експериментальні дослідження і апробацію.

Об’єктом дослідження є процес добору і розподілу персоналу підприємства.

Предметом дослідження є автоматизована система добору і розподілу персоналу підприємства.

Методи дослідження дисертації базуються на використанні методів системного аналізу, математичного програмування, штучного інтелекту, семіотичного моделювання, програмування та теорії прийняття рішень.

Наукова новизна одержаних результатів.

 • Вперше поставлено задачу пошуку оптимального розподілу робітників між роботами підприємства за умов нелінійної цільової функції і відсутності обмеження задачі на можливість робітника виконувати тільки одну роботу.

 • Модифіковано генетичний алгоритм шляхом застосування механізму аналізу і зміни поточних рішень у процесі реалізації алгоритму з метою підвищення ймовірності пошуку глобального екстремуму.

 • Вперше розроблено формальну математичну модель генетичного алгоритму, що дозволяє забезпечити побудову механізму впливу стану об’єкту управління на реалізацію генетичного алгоритму у рамках семіотичної моделі автоматизованої системи добору і розподілу персоналу.

 • Вперше розроблено систему взаємозалежних правил змін елементів семіотичної моделі автоматизованої системи добору і розподілу персоналу, що підтримує автоматичну модифікацію елементів моделі підприємства і методу пошуку оптимального розподілу завантаження робітників на базі генетичного алгоритму.

  Практичне значення одержаних результатів.

 • Розроблено і впроваджено автоматизовану систему добору і розподілу персоналу підприємства у творчому центрі „Каунтерпарт” м. Києва під час реалізації проекту „Створення медіа центрів громад у сільській місцевості”, що дозволило оперативно і точно прийняти рішення про добір і розподіл персоналу проекту.

 • Результати дисертаційної роботи взяті до використання Донецькою філією ВАТ „Укртелеком” з метою підвищення ефективності управління персоналом.

 • У держбюджетній темі Н-13-2000 застосовані метод побудови


 •