LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології)


40


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ


Чалий Сергій Федорович


УДК 007.5; 004.85
АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

(МОДЕЛІ, МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ)05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні

інформаційні технології


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук
Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України.


Науковий консультант

доктор технічних наук, професор Левикін Віктор Макарович, Харківський національний університет радіоелектроніки, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Мороз Борис Іванович, Академія митної служби України, начальник факультету інформаційних транспортних систем і технологій, начальник кафедри інформаційних систем і технологій;

доктор технічних наук, професор Теленік Сергій Федорович, Національний технічний університет України “КПІ”, завідувач кафедри автоматики і управління в технічних системах;

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор Ходаков Віктор Єгорович, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри інформаційних технологій.


Провідна установа:

Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського “ХАІ”..


Захист відбудеться “24” жовтня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.01 у Харківському національному університеті радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 14.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 14.

Автореферат розіслано “21” вересня 2007 р.


В.о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради,

доктор технічних наук Кучеренко Є.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сучасний етап процесного управління підприємством характеризується необхідністю управління гнучкими бізнес-процесами (БП), що орієнтовані на користувача і змінюються на основі знань про функціонування підприємства. Це вимагає проведення удосконалення таких процесів шляхом їх реорганізації.

Реорганізація БП направлена на підвищення їх ефективності, базується на сукупності заходів щодо вдосконалення системи управління і технологій діяльності підприємства та орієнтована на стратегію розвитку підприємства. Вирішення задачі реорганізації бізнес-процесів, як правило, є наслідком зміни організаційної структури і цілей діяльності підприємства, застосування нових технологій, появи нових процесів, зміни зовнішнього середовища і т.п. У той же час недостатньо дослідженою є проблема реорганізації гнучких БП, які динамічно змінюються під час виконання відповідно до зовнішніх впливів і еволюції цілей підприємства, що вимагає розробки підходів до реорганізації і управління такими бізнес-процесами.

Проблемам розробки методів, моделей і засобів для систем обробки інформації і управління присвячені роботи В.М. Глушкова, А.Г. Івахненко, М.Д. Годлевського, А.А. Павлова, Д.А. Поспелова. Питання процесного управління підприємством та реінжинірингу бізнес-процесів розроблені в дослідженнях учених: В.Г. Еліферова, Г.Н. Калянова, В.В. Репіна, М. Хаммера, Дж. Чампі, А.-В. Шеєра, М. Робсона й ін.

Аналіз літературних джерел показав, що дослідження у цьому напрямі потребують подальшого розвитку в галузі інформаційних технологій управління, аналізу і реорганізації гнучких бізнес-процесів, які змінюють свою структуру під час функціонування.

У роботі розглядається клас бізнес-процесів із змінною структурою (БПЗС), які характеризуються зміною часових параметрів та послідовності процедур бізнес-процесу під час його функціонування, розподіленістю БП між підрозділами підприємства, значним ступенем паралелізму, наявністю часових, фінансових, матеріальних обмежень, взаємодією декількох підприємств при функціонуванні БП.

Відповідно, реалізація процесного підходу до управління підприємством потребує розробки структурованого описання діяльності підприємства, що визначає зв'язок між бізнес-процесами, цілями і організаційною структурою підприємства.

Таким чином, актуальним є завдання розробки моделей, методів, технологій і засобів підвищення ефективності автоматизованого управління гнучкими бізнес-процесами із змінною структурою в умовах зовнішніх збурюючих дій.

Ці питання складають суть досліджень даної дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана на кафедрі інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки, відповідно до планів науково-дослідних робіт:

“Створення Харківської регіональної інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій”. Шифр теми – науково-дослідна (прикладна). Підстава для виконання робіт: договір Харківської обласної державної адміністрації та ХНУРЕ від 01.06.1997 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №96 від 16.01.1996 р. №ДР 0198U002226. Робота виконана автором як відповідальним виконавцем.

“Розробка інформаційно-аналітичної системи з розподіленим штучним інтелектом “Університет”. Шифр теми – науково-дослідна (прикладна). Підстава для виконання робіт: Наказ Міністерства освіти і науки України № 15/20-148 від 08.02.2001 р. № ДР 0101U001763. Робота виконана автором як виконавцем.

“Розробка типової інформаційно-аналітичної системи “Університет” (II черга). Шифр теми – науково-дослідна (прикладна). Підстава для виконання робіт: Наказ Міністерства освіти і науки України № 633 від 05.11.2002 р. № ДР 0103U001560. Робота виконана автором як виконавцем.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності функціонування підприємства в умовах неконтрольованих зовнішніх збурень на основі розробки і використання ситуативно-сценарних моделей, методів і технології автоматизованого управління бізнес-процесами із змінною структурою.

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі наукові задачі:

1. Розробка теоретико-множинної моделі представлення бізнес-процесів підприємства.

2. Обґрунтування і розробка багатокомпонентної