LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Економіка. Економічні науки → Автоматизоване управління виробництвом багатоасортиментної продукції молокозаводу

Український державний університет

харчових технологій


На правах рукопису


УДК 658.52.011.56:664Лошак Тетяна Віталіївна


Автоматизоване управління виробництвом

багатоасортиментної продукції молокозаводу

05.13.07 Автоматизація технологічних процесів

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наукКиїв-2002

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українському державному університеті харчових технологій.

Науковий керівник: доктор технічних наук,

професор Ладанюк Анатолій Петрович,

УДУХТ, зав.кафедрою автоматизації та

компўютерно-інтегрованих технологій,

заслужений діяч науки і техніки України

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Скрипник Юрій Олексійович,

Київський національний університет технологій та дизайну,

професор кафедри автоматизації та компўютерних систем

кандидат технічних наук, доцент

Ладієва Леся Ростиславівна,

Національний технічний університет України “КПІ”,

доцент кафедри автоматизації хімічних виробництв

Провідна установа: НВК “Київський інститут автоматики”, м. КиївЗахист відбудеться “15” травня 2002 року о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради К 26.058.05 Українського державного університету харчових технологій за адресою: 01033, м.Київ-33, вул. Володимирська, 68, ауд. А-311.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського державного університету харчових технологій за адресою: 01033, м.Київ-33, вул. Володимирська, 68.Автореферат розісланий “ 2 ” квітня 2002 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, доцент В.М.Філоненко

Загальна характеристика роботи

Актуальність роботи. Сучасні підприємства харчової промисловості ставлять високі вимоги щодо забезпечення ресурсами відповідної якості, узгодженості за часом і місцем проведення сукупності технологічних процесів, а також до систем управління рівнів, що реалізують функції планування, організації та управління на всіх стадіях. Першочерговою задачею в цих умовах є вимоги щодо підвищення оперативності та достовірності виробничої інформації, своєчасного прийняття рішень, поліпшення прогнозування результатів діяльності підприємства з використання основних ресурсів — матеріальних, трудових та енергетичних.

В даній роботі обўєктом досліджень є ТК молочного заводу, оскільки підприємства молочної промисловості характеризуються високим ступенем складності технологічних процесів, покладених в основу випуску багатоасортиментної продукції. Аналіз ТК показав, що виробнича система молокозаводу, яка функціонує в умовах конкуренції, змінного попиту, стрибків цін, збурень фінансово-кредитної системи та соціальної нестабільності, буде ефективною, якщо при управлінні можна буде здійснювати контроль за раціональним використанням сировини та виробничих ресурсів, а також передбачити виникнення і динаміку несприятливих ситуацій, що є передумовою створення інтелектуальних підсистем прийняття рішень з урахуванням підвищення якості функціонування, а також забезпечення надійності та живучості системи управління.

У звўязку з цим для молочного виробництва доцільним є впровадження не лише традиційних систем автоматизованого управління певними технологічними процесами, але й розробка автоматизованої системи управління виробництвом в цілому. Причому друга задача є значно складнішою ніж перша, але може дати великий економічний ефект.

Таким чином, розробка принципів і методів автоматизованого управління ТК молочного заводу з урахуванням підвищення якості функціонування, а також забезпечення надійності та живучості системи управління є актуальною науково-технічною проблемою.

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом держбюджетних науково-дослід-них робіт Українського державного університету харчових технологій по кафедрі автоматизації і компўютерно-інтегрованих технологій на тему: “Наукові основи створення автоматизованих систем управління для компўютерно-інтегрованих виробництв харчової промисловості” та НВП “Енерготехнологія” на тему: “Розробка та впровадження мікропроцесорної системи управління дієтділянкою ВАТ “ГАЛАКТОН”” на замовлення Київського молочного заводу ВАТ “ГАЛАКТОН” (реєстраційний номер договору 1/98 від 27.04.98 р.).

Метою роботи є підвищення ефективності виробництва ТК молочного заводу шляхом створення компўютерно-інтегрованої системи управління технологічним комплексом молочного виробництва на основі інтелектуальних підсистем прийняття рішень, яка базується на основі ефективних критеріїв надійного управління, адекватних математичних моделей, вирішує задачі оптимізації та координації. ТК молокозаводу розглядається як складна технологічна та організаційно-економічна система, що складається із значної кількості стадій (підсистем). При створенні КІСУ ТК молочного заводу визначені такі основні задачі:

— дослідження процесу функціонування ТК молочного заводу та розробка автоматизованої системи управління на основі інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень;

— розробка потокових графових моделей та здійснення параметричної оптимізації математичних моделей для задач оптимального управління ТК молокозаводу;

— координація роботи ТК міського молочного заводу;

— забезпечення надійного функціонування розробленої системи;

— використання результатів досліджень для оптимізації структури КІСУ для умов роботи ТК молочного заводу.

Ці задачі визначено на базі виконаного аналізу існуючих розробок в суміжних галузях промисловості, сучасних світових тенденцій створення компўютерно-інтегрованих виробництв.

Наукова новизна. При вирішенні поставлених задач одержані нові наукові результати:

— розроблено методику формування структури ТК молокозаводу як об'єкта КІСУ з урахуванням матеріальних потоків та визначенням основних задач управління підприємством;

— сформовано систему критеріїв оптимізації технологічного комплексу та його підсистем;

— розроблено комплекс математичних моделей, в тому числі графових моделей структури ТК молочного заводу, як найбільш доцільних для вирішення поставлених задач, проведено параметричну оптимізацію математичних моделей, що характеризують організаційно-економічну діяльність виробничого комплексу молочного заводу та його підсистем, які доцільно використовувати при вирішенні задач оперативного управління;

— розроблено функціональну структуру компўютерно-інтегрованої системи управління молочним виробництвом;

— розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальних підсистем ТК молокозаводу та алгоритм координації їх роботи;

— сформовані підсистеми забезпечення надійності та живучості системи управління.

Практичне значення одержаних результатів. За результатами теоретичних та експериментальних досліджень розроблена мікропроцесорна система автоматизованого управління дієтділянкою технологічного комплексу молочного заводу, як складова частина компўютерно-інтегрованого виробництва багатоасортиментної молочної продукції. Розроблено технічну структуру компўютерно-інтегрованої системи управління молочним виробництвом. На основі отриманих алгоритмів розроблено