LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → 4-незаміщені З-ціанопіридин-2(1H)-тіони: синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінів з ціанотіоацетамідом, будова та властивостіХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.Н. Каразіна
Якунін Ярослав Юрійович
УДК 547.8254-Незаміщені 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіони:

синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінів

з ціанотіоацетамідом, будова та властивості


02.00.03 – органічна хіміяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук
Харків-2001

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі хімії

Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК –

доктор хімічних наук, доцент

Дяченко Володимир Данилович

(завідувач кафедри хімії Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка)

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ –

доктор хімічних наук, професор

Коваленко Сергій Миколайович,

(завідувач Державної лабораторії контролю якості лікарських засобів Національної фармацевтичної академії України, м. Харків)


кандидат хімічних наук, доцент

Колос Надія Миколаївна

(доцент кафедри органічної хімії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)

ПРОВІДНА УСТАНОВА –

Донецький національний університет


Захист відбудеться "18" травня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 при Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна (Україна, 61077 м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-80).

З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (Україна, 61077 м. Харків, пл. Свободи, 4).


Автореферат розіслано "10" квітня 2001 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В'юник І.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Інтерес до сполук ряду 3-ціанопіридин-2(1Н)-халькогенонів викликаний перш за все широким спектром біологічної активності, який мають його представники. Серед них знайдено речовини, що проявляють антивірусну, фунгіцидну, гербіцидну, інсектицидну, антиоксидантну, антимікробну та інші види активності. Особливо цінною є можливість застосування 3-ціанопіридин-2(1Н)-халькогенонів для одержання лікарських препаратів з кардіотонічною, коронарною, судиннорозширюючою, антиалергічною, анальгетичною, антигіпертензивною, нейротропною та антиснідовою дією. Серед них велика кількість 4-незаміщених похідних 3 ціанопіридин-2(1Н)-халькогенонів. Вони використовуються як попередники кардіотонічних препаратів, на їх основі синтезовані препарати-інгібітори дигідрофосфолатредуктази та росту клітин, одержані препарати для лікування астми, тромбозів, гіпертонії, серцевої недостатності, потенційні протипухлинні засоби.

Очевидно, що практична цінність сполук указаного ряду не вичерпується наведеними прикладами й до кінця ще не розкрита. Це стало стимулом до пошуку методів синтезу нових 4 незаміщених 3-ціанопіридинтіонів, а також вивчення особливостей їх утворення на основі реакції ціанотіоацетаміду з нуклеофільними олефінами, що містять легкозамісну етоксигрупу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами. З середини 70-х років тематика наукових робіт кафедри хімії Луганського державного педагогічного університету пов'язана з вивченням методів синтезу та властивостей піридинхалькогенонів. Дана робота є складовою частиною планових досліджень кафедри хімії: "Розробка методів синтезу, дослідження хімічних властивостей та біологічна активність піридин-, хінолінхалькогенонів та конденсованих 4Н піранів як сполук з широкою фармакологічною дією" (номер державної реєстрації 01980002637), та тісно пов'язана з постановою Міністерства освіти № 37 від 13.02.97р. "Нові біологічно активні речовини та екологічно безпечні технології для медицини, сільського господарства і захисту матеріалів від біопошкоджень".

Метою роботи була розробка методів синтезу раніше невідомих 4-незаміщених 3 ціанопіридин-2(1Н)-тіонів реакцією нуклеофільного вінільного заміщення карбонілфункціоналізованих етоксиолефінів з ціанотіоацетамідом, а також вивчення будови та хімічних властивостей одержаних сполук. У зв'язку з метою дослідження були поставлені наступні завдання: синтез нових 4 незаміщених 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіонів на основі взаємодії етоксиметиленмалонату, етоксиметиленацетилацетону, етоксиметилентрифтортеноїл(бензоїл)ацетонів та етоксиметиленацетилацетаніліду з ціанотіоацетамідом; дослідження хімічних властивостей отриманих 4-незаміщених 3 ціанопіридин-2(1Н)-тіонів: вивчення їх алкілування та синтезу конденсованих гетероциклічних систем; установлення будови синтезованих речовин, вивчення їх фізико-хімічних властивостей.

Наукова новизна та практична цінність роботи. Уперше проведено дослідження взаємодії у м'яких умовах етоксиметиленмалонату, етоксиметиленацетилацетону, етоксиметилентрифтортеноїл(бензоїл)ацетонів та етоксиметиленацетилацетаніліду з ціанотіоацетамідом у присутності N-метилморфоліну, на основі якого розроблені методи синтезу раніше невідомих 4 незаміщених 3-ціанопіридин-2(1Н)-тіонів. Визначені особливості перебігу вказаних вище реакцій та наведені хімічні та фізико-хімічні докази структури одержаних продуктів реакції. Вивчено взаємодію одержаних піридинтіонів з алкіл(арил,ароїл,гетароїл)метилгалогенідами і розроблені методи синтезу нових похідних 4-незаміщених сульфідів піридину та конденсованих гетероциклічних систем на їх основі. При цьому вперше використано одержаний нами заміщений 5-бромацетил-2-метилтіопіридин для алкілування піридинтіонів та для кватернізації азинів, які є зручними синтонами для одержання нових піридилзаміщених індолізіну та 4,5-дигідротіофену. Протягом дослідження одержано 75 раніше невідомих сполук. Проведено антиоксидантний та антитуберкульозний скрінінг окремих представників синтезованих сполук.

Особистий внесок автора полягає в систематизації літературних даних та участі в постановці мети дослідження, проведенні синтетичних експериментів по одержанню вихідних і цільових сполук, участі в інтерпретації фізико-хімічних та