LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Адсорбційно закріплені на кремнеземах хелати Купруму та Феруму - твердофазні редокс-реагенти для визначення органічних відновників

16

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
КРУШИНСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

УДК 541.83:543.42.062:543:615.7:543.4:543.8


АДСОРБЦІЙНО ЗАКРІПЛЕНІ НА КРЕМНЕЗЕМАХ ХЕЛАТИ
КУПРУМУ ТА ФЕРУМУ – ТВЕРДОФАЗНІ РЕДОКС-РЕАГЕНТИ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ВІДНОВНИКІВ

02.00.02. – аналітична хіміяАвтореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Київському національному університеті імені Тараса ШевченкаНауковий керівник: доктор хімічних наук, професор

Запорожець Ольга Антонівна,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри аналітичної хіміїОфіційні опоненти: доктор хімічних наук, старший науковий співробітник

Трохимчук Анатолій Костянтинович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

провідний науковий співробітник

кафедри неорганічної хімії


кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

Мілюкін Михайло Васильович,

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського

НАН України,

старший науковий співробітник відділу каталізуПровідна установа: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, кафедра хімічної метрології, м. Харків.

Захист відбудеться "13" червня 2005 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 64, хімічний факультет, аудиторія ВХА.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).

Автореферат розісланий "13" травня 2005 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Олексенко Л.П.

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Зростаюча популярність харчових продуктів та лікарських препаратів природного походження обумовлена їхньою високою біологічною активністю. Для ідентифікації органічних компонентів та контролю якості препаратів, як правило, застосовують хроматографічні методи. Дослідження останніх років показали, що загальна ефективність лікарської рослини не завжди корелює із сумарним ефектом її складових, що обумовлено синергетичною дією останніх. В аналітичній хімії фітопрепаратів останнім часом зростає тенденція використання для оцінки їхньої якості інтегральних показників, зокрема, загальної антиоксидантної активності (АОА) – здатності природного матеріалу нейтралізовувати шкідливу дію вільних радикалів, що утворюються у живих організмах внаслідок старіння, радіаційного опромінення, іншого негативного впливу довкілля. АОА препарату визначається вмістом у ньому природних органічних відновників – антиоксидантів. З літератури відомий широкий асортимент інструментальних методів визначення таких сполук, у тому числі флуориметричних, хроматографічних, електрохімічних, каталітичних, ензимних. Однак переважна більшість з них вимагає залучення спеціального обладнання та висококваліфікованого персоналу, а отже, характеризується високою собівартістю аналізу. При цьому лише незначна частка методів придатна для оцінки інтегральних показників якості. Тому розробка простих, але водночас надійних методів оцінки АОА препаратів природного походження є актуальною проблемою сучасної аналітичної хімії.

Останнім часом все більшу увагу аналітиків привертають тест-методи із застосуванням твердофазних аналітичних реагентів (ТР). Існує вже досить широкий асортимент індикаторних систем для визначення неорганічних сполук, зокрема, іонів металів. Для визначення ж органічних речовин, особливо біологічно активних сполук, їх кількість вкрай обмежена. Крім цього, більшість запропонованих методик є довготривалими, недостатньо чутливими та вибірковими. Відомості щодо застосування ТР для оцінки інтегральних показників якості, зокрема АОА, в літературі взагалі відсутні.

Таким чином, актуальність дослідження обумовлена необхідністю створення тест-методів визначення органічних відновників, зокрема, біоантиоксидантів, та оцінки загальної антиоксидантної активності, які б вдовольняли вимогам, що висуваються до сучасних методів контролю якості, зокрема, фітопрепаратів, а саме: експресність, одностадійність, простота виконання, відсутність потреби у складному обладнанні та висококваліфікованому персоналі.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за темою дисертації виконувались на кафедрі аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до науково-дослідної тематики кафедри та держбюджетної теми № 01БФ037-09 (№ держреєстрації 0101U002179) "Індикаторні системи та композиційні реагенти для екоаналізу та скрінінгового контролю якості фармпрепаратів та продуктів харчування" (2001-2005 рр.).


Мета і задачі дослідження: розробка твердофазних редокс-реагентів для визначення органічних відновників, зокрема, поліфенольних сполук, які виявляють антиоксидантні властивості, а також інтегрального показника якості – АОА.

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі задачі:

здійснити вибір індикаторних систем для визначення окремих біологічно активних відновників та АОА;

розробити оптимальні умови адсорбційного закріплення на поверхні кремнеземів біс-батокупроїнкупруму(І), фенантролінферуму(ІІІ) та тетрабензотетраазациклогекса-децинкупруму(ІІ) (CuTAAB) і дослідити хіміко-аналітичні властивості отриманих у такий спосіб ТР;

розробити оптимальні умови визначення аскорбінової кислоти та анальгіну методом твердофазної спектрофотометрії із застосуванням модифікованих сорбентів;

розробити оптимальні умови тест-визначення АОА за допомогою ТР;

перевірити метрологічні характеристики розроблених твердофазно-спектрофотометричних та візуальних тест-методик та провести їх апробацію при аналізі лікарських засобів, фітопрепаратів та харчових продуктів рослинного походження.

Об'єкт дослідження:адсорбційно закріплені на кремнеземах хелати купруму(І, ІІ) та феруму (ІІ, ІІІ).

Предмет дослідження: взаємодія іммобілізованих на кремнеземних сорбентах