LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Адсорбція катіонних поверхнево-активних речовин і білків та її вплив на стабільність суспензій високодисперсного кремнезему

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ

Михайлова Інна ВасилівнаУДК 541.183+ 615.4+547.96
АДСОРБЦІЯ КАТІОННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І БІЛКІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ СУСПЕНЗІЙ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ


01.04.18 – фізика і хімія поверхні
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук

Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано в Інституті хімії поверхні НАН України.


Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук,

старший науковий співробітник

Геращенко Ігор Іванович,

Інститут хімії поверхні НАН України,

провідний науковий співробітник


Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор

Нижник Валерій Васильович,

Київський національний універститет

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри хімії високомолекулярних сполук


кандидат хімічних наук

Богатирьов Віктор Михайлович,

Інститут хімії поверхні НАН України,

старший науковий співробітник


Провідна установа: Інститут колоїдної хімії та хімії води

ім. А.В.Думанського НАН УкраїниЗахист відбудеться „ 5 " червня 2003 р. о 14 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.210.01

в Інституті хімії поверхні НАН України за адресою:

03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту хімії поверхні НАН України, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17).Автореферат розісланий „ 30 " квітня 2003 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Приходько Г.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Вивчення стабільності й адсорбційних властивостей суспензій високодисперсного кремнезему в присутності фізіологічно активних речовин обумовлено такими основними причинами. Як відомо, адсорбцію лікарських субстанцій на твердих носіях, зокрема на поверхні дисперсного кремнезему, можна розглядати як один з підходів до створення комплексних лікарських засобів із пролонгованою дією. Для одержання адсорбованих препаратів із заданими властивостями шляхом адсорбції з розчину і для прогнозування поведінки таких препаратів у біологічних середовищах необхідно мати повну інформацію щодо параметрів адсорбційного процесу (ємність сорбенту, швидкість і оборотність адсорбції), а також умов стабільності таких систем. Перспективним представляється застосування в медицині суспензій кремнезему, що містять катіонні поверхнево-активні речовини (КПАР), які проявляють антимікробну дію. Колоїдно-хімічні властивості таких багатокомпонентних систем залишаються недостатньо вивченими. У літературі є лише окремі повідомлення про можливість за допомогою КПАР регулювати стабільність суспензій кремнезему. З огляду на інтерес до розробки лікарських препаратів на основі високодисперсного кремнезему, важливим є вивчення властивостей суспензій кремнезему у присутності біомолекул, зокрема білків, що знаходяться в біологічних рідинах. Характерною рисою ПАР і білків є їх виражена поверхнева активність.

З теоретичної точки зору вивчення механізму взаємодії поліелектролітів з поверхнею дисперсних адсорбентів залишається актуальним. Предметом дослідження ряду робіт є структура адсорбційного шару на оксидах кремнію, алюмінію, заліза в залежності від рН, іонної сили середовища і температури. Питання агрегативної стійкості систем дисперсна фаза - білок при цьому не порушуються. Це пов'язано зі складністю процесів, що відбуваються в досліджуваних системах: взаємодія біополімерів із твердою поверхнею є функцією молекулярної маси, конформаційної стабільності макромолекул, ступеня гомогенності білкових препаратів. Для вивчення багатокомпонентних систем на основі високодисперсного кремнезему, що містять фізіологічно активні добавки, перспективним є комплексний підхід до розгляду всіх процесів, що відбуваються при адсорбції вказаних речовин на поверхні адсорбенту.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в Інституті хімії поверхні НАН України згідно з планом науково-дослідної теми "Теоретичні дослідження і розробка лікарських композитів з адсорбційним механізмом дії і регульованою фармакодинамікою" (державний реєстраційний номер 0199U002299).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи - дослідження закономірностей взаємодії суспензій високодисперсного кремнезему з деякими фізіологічно активними речовинами (КПАР і білками) і вивчення умов стабільності даних суспензій у їхній присутності.

Для досягнення поставленої мети було необхідно вирішити такі задачі:

  • вивчити колоїдно-хімічні властивості індивідуальних суспензій високодисперсного кремнезему;

  • вивчити адсорбційні властивості суспензій високодисперсного кремнезему по відношенню до катіонних ПАР декаметоксину, етонію і броміду цетилтриметиламонію при різних значеннях рН і іонної сили середовища;

  • дослідити закономірності флокуляції суспензій кремнезему в присутності катіонних ПАР в залежності від їхньої концентрації, рН і присутності електроліту;

  • вивчити особливості флокуляції суспензій кремнезему в присутності деяких водорозчинних білків при різних рН і в присутності електроліту.

Об'єкт дослідження – стабільність багатокомпонентних систем на основі високодисперсного кремнезему.

Предмет дослідження – адсорбція катіонних ПАР і білків та її вплив на агрегативну стійкість суспензій високодисперсного кремнезему.

Методи дослідження. У роботі використовували: турбідиметричний метод для вивчення агрегативної стійкості суспензій високодисперсного кремнезему; концентраційний метод визначення адсорбції КПАР і білків; метод макроелектрофорезу для визначення ξ-потенціалу частинок суспензій; метод лазерної кореляційної спектроскопії для вивчення розподілу частинок за розмірами.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі вивчення адсорбційних властивостей і флокуляції в присутності катіонних ПАР і білків у