LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Адсорбція молібдену (VI), вольфраму (VI) та ванадію (V) на поверхні модифікованих силікагелів

13


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка
МАГЛЬОВАНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНАУДК 541.183:546.776:546.786:546.881.5

АДСОРБЦІЯ МОЛІБДЕНУ (VI), ВОЛЬФРАМУ(VI)

ТА ВАНАДІЮ (V) НА ПОВЕРХНІ МОДИФІКОВАНИХ СИЛІКАГЕЛІВ

02.00.01 – неорганічна хімія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук
КИЇВ – 2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Науковий керівник: доктор хімічних наук,

старший науковий співробітник

ТРОХИМЧУКАнатолій Костянтинович

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

провідний науковий співробітник

кафедри неорганічної хіміїОфіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор,

член.-кор. НАН України

ПЕХНЬО Василь Іванович

Інститут загальної та неорганічної хімії

НАН України,

замісник директора інститутукандидат хімічних наук, доцент

КУЛІЧЕНКО Сергій Анатолійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

доцент кафедри аналітичної хіміїПровідна установа: Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів.


Захист відбудеться "18" червня 2007 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.03 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 64, хімічний факультет, Велика хімічна аудиторія.


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).


Автореферат розісланий "18" травня 2007 року.


Вчений секретар cпеціалізованої вченої ради

кандидат хімічних наук, доцент Л.П. Олексенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Хімічно модифіковані силікагелі (ХМС) з прищепленими лігандами, що здатні до комплексоутворення, широко застосовуються в адсорбції, каталізі і багатьох напрямках сучасного матеріалознавства. Дослідження останніх років підтвердили широкі можливості їх використання в процесах експресного і ефективного концентрування неорганічних та органічних сполук, а також їхнього визначення безпосередньо в фазі сорбенту. Проте, метод хімічного модифікування поверхні є досить тривалим в часі та потребує дорогих реагентів. Це обмежує практичне використання ХМС.

Суттєво спрощується метод отримання сорбентів за рахунок нековалентного зв'язування, коли як модифікатор поверхні вибирають сполуки, що досить міцно адсорбуються на силікагелі. Одержанню модифікованих матеріалів з використанням полімерів, останнім часом приділяється значна увага. Завдяки багатоцентровій фіксації полімеру на поверхні кремнезему його неможливо зняти з поверхні без попереднього руйнування. Такі полімерно-модифіковані матеріали можуть бути використані для подальшого хімічного модифікування з одержанням на поверхні комплексоутворюючих центрів.

Цілком можливо, що комплексоутворення металів, на таких сорбентах може відрізнятись від комплексоутворення при відсутності полімерного оточення, але в літературі не розглядаються ці комплекси. Такі дослідження найбільш доцільно було проводити з металами, для яких встановлений суттєвий вплив повернево-активних речовин (ПАР) на процеси комплексоутворення в розчині, що супроводжується зміною їх стійкості та спектральних характеристик. До таких металів відносяться перш за все молібден(VI), вольфрам(VI) та ванадій(V). Проте, в літературі є лише декілька робіт які присвячені їх адсорбції на ХМС, а утворення комплексів на поверхні силікагелів, що модифіковані полімерами не розглядається взагалі.

Виявлення закономірностей комплексоутворення молібдену(VI), вольфраму(VI) та ванадію(V) на ХМС та силікагелях, модифікованих полімерними системами, що мають комплексоутворюючі центри, дозволяє не тільки встановити оптимальні умови адсорбції цих металів, а й прогнозувати оптимальні умови сорбційного концентрування інших металів, що проходить за рахунок утворення комплексних сполук на їх поверхні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано на кафедрі неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у відповідності з держбюджетною тематикою: "Синтез, просторова будова та функціональні властивості нових координаційних сполук та нанокомпозитів" (номер державної реєстрації 06БФ037-01).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є дослідження процесів адсорбції молібдену(VI), вольфраму(VI) та ванадію(V), що відбуваються за рахунок комплексоутворення на поверхні хімічно модифікованих силікагелів, та силікагелів, що модифіковані катіонними поверхнево- активними речовинами (КПАР), в тому числі полімерними, і співставлення комплексоутворення на поверхні з комплексоутворенням в гомогенних системах.

Для досягнення мети поставлено та вирішено наступні задачі:

-синтезувати силікагелі з однолігандним поверхневим шаром прищеплених до поверхні азот- і сірковмісних функціональних груп, а також мультифазні ХМС, що містять ті ж функціональні групи з різним мольним співвідношенням;

-вивчити адсорбційні властивості синтезованих однолігадних ХМС по відношенню до іонів молібдену(VI), вольфраму(VI) та ванадію(V);

-одержати на поверхні N-, S-вмісних біфункціональних ХМС поверхневі комплекси молібдену та порівняти одержані результати з процесами комплексоутворення на ХМС з монолігандним функціональним покриттям;

-встановити оптимальні умови сорбції КПАР – додецилпіридиній хлориду (ДПХ) та полімерного полігексаметиленгуанідин хлориду (ПГМГХ);

-дослідити можливості закріплення органічних аніонних барвників, на силікагелях, що імпрегновані довголанцюговими КПАР;

-на основі дослідження процесів адсорбції іонів молібдену(VI), вольфраму(VI) та ванадію(V) на вказаних модифікованих кремнеземах та в присутності в розчині інших компонентів, встановити оптимальні умови сорбції цих металів.

Об'єкт дослідження: Хімічно модифіковані силікагелі з