LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → 1-Алкіл(арил)тіо-2-поліфлуороалкілацетилени

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
УДК 661.723.8 +661.719.2


Мусянович Ростислав Ярославович
1-Алкіл(арил)тіо-2-поліфлуороалкілацетилени


(02.00.03 - органічна хімія)
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук

Київ-2000Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у відділі хімії органічних сполук сірки Інституту органічної хімії НАН України.Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор

Шермолович Юрій Григорович (Інститут органічної хімії НАН України, м.Київ, завідувач відділом)Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор

Ягупольський Юрій Львович (Інститут органічної

хімії НАН України, м.Київ, , завідувач відділом)кандидат хімічних наук, старший наук.співр.

Герус Ігор Іванович (Інститут біоорганічної хімії та

нафтохімії НАН України, м.Київ)Провідна організація: Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ, кафедра органічної хімії


Захист дисертації відбудеться "12" жовтня 2000р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 при Інституті органічної хімії НАН України (02094, Київ-94, вул.Мурманська, 5).

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.

Автореферат розісланий "06" вересня 2000р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради доктор хімічних наук,

професор Н.Г.Фещенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Перфлуоровмісні ацетилени, як і алкіни з атомом сірки в a-положенні до потрійного зв'язку, завдяки своїм унікальним властивостям вивчені досить ґрунтовно. У той же час ацетилени, котрі поєднують в собі поліфлуороалкільний та тіоалкільний або тіоарильний замісник, майже не вивчались. Поєднання таких замісників при потрійному зв'язку вуглець-вуглець значно розширює можливість використання цих поліфлуорованих тіоацетиленів у різноманітних хімічних перетвореннях, а також дає можливість передбачити наявність виняткових фізико-хімічних властивостей, що надає актуальності дослідженню сполук цього класу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є частиною науково-дослідної теми "Хімія тіокарбонільних сполук та їх похідних з атомами чотири- і шестивалентної сірки" (№ Держреєстрації 0193 U 018738), що виконувалася в Інституті органічної хімії НАН України (1кв.1993р.-4кв.1996р.).

Мета роботи. Розробка методів синтезу і дослідження хімічних властивостей реакційноздатних поліфлуорованих тіоацетиленів, сульфінілацетиленів, сульфонілацетиленів та різноманітних похідних на їх основі, цікавих як потенційні сполуки з біологічною активністю чи інтермедіати для подальших хімічних перетворень.

Наукова новизна отриманих результатів. У результаті проведених досліджень:

Запропоновані до використання у синтетичній практиці нові сполуки з високою реакційною здатністю – поліфлуоротіоацетилени.

Вперше синтезовано і досліджено поліфлуоровані ацетиленсульфоксиди та ацетиленсульфони, які були отримані з високими виходами шляхом окиснення поліфлуоротіоацетиленів м-хлоронадбензойною кислотою.

Розроблено зручний препаративний метод отримання поліфлуорованих єнамінів, що полягає у дії диметилформаміду і надлишку лугу на 1,1-дигідрополіфлуороалкілсульфіди.

Показано, що реакції тіоацетиленів з амінами та меркаптанами проходять з високою селективністю з утворенням відповідних флуоросірковмісних єнамінів та сульфідів.

Взаємодією флуоросірковмісних єнамінів з сульфенілхлоридами синтезовано новий тип функціонально-заміщених флуоровмісних кетендитіоацеталів, котрі є зручними синтонами для подальших синтезів.

Встановлено, що при гідролізі кетендитіоацеталів у кислому середовищі утворюються дитіоацеталі дифлуоропіровиноградного альдегіду, які, судячи з результатів ПМР- та ІЧ-спектроскопії, у розчині дейтероацетону і в кристалічному вигляді, існують виключно у формі єнолу.

При термолізі тіоацетиленів синтезовано ряд функціоналізованих поліфлуоровмісних тіофенів.

Реакцією ацетиленсульфоксидів, ацетиленсульфонів з різними дієнами отримано широкий спектр поліфлуоровмісних циклоаддуктів Дільса-Альдера, які є зручними попередниками для синтезу флуоровмісних біологічно-активних циклічних кетонів.

За допомогою лужного гідролізу циклоаддуктів одержані ароматичні сульфоксиди і сульфони з флуорометильною групою в орто-положенні бензольного кільця.

Показана можливість синтезу флуоро- та сірковмісних дигідропіридинів на основі взаємодії поліфлуорованих сульфонілацетиленів з азадієнами.

Практична значимість. Доведено можливість використання поліфлуорованих тіоацетиленів як зручних інтермедіатів для отримання флуоросірковмісних речовин різних класів. Розроблено відповідні методики.

Апробація роботи. Основні результати роботи були представлені на 12-ому Європейському симпозіумі з хімії флуору, Берлін, Німеччина (29.08-02.09.1998) і на 18-ому міжнародному симпозіумі з органічної хімії сірки, Флоренція, Італія (13-18.07.1998)

Публікації. За матеріалами роботи опубліковано 3 статті.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, літературного огляду, двох розділів, висновків і списку використаних джерел. Робота викладена на 133 сторінках машинописного тексту і містить 10 таблиць і 7 малюнків. Список літератури нараховує 209 джерел.

Конкретний особистий внесок дисертанта. Автор дисертації власноручно здійснив синтез 55 нових сполук, провів аналіз спектральних даних та встановлення будови отриманих сполук. Автор особисто дослідив можливість використання у синтетичній практиці поліфлуорованих тіоацетиленів як попередників у синтезі нових типів флуоро- та сірковмісних сполук: сульфенілацетиленів, сульфонілацетиленів, кетендитіоацеталів,