LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

ЄГОРОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 547.759.4

1-метилтетразоло[5,1-a]ізоіндол у реакціях з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот

02.00.03 – органічна хімія


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук


Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса ШевченкаНауковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент

Войтенко Зоя Всеволодівна,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

доцент кафедри органічної хімії хімічного факультетуОфіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор

Ільченко Андрій Якович,

Інститут органічної хімії НАН України,

провідний науковий співробітник відділу кольору і будови органічних сполук

кандидат хімічних наук, доцентКушко Андрій Олегович,

Національний технічний університет

України "Київський політехнічний інститут",

доцент кафедри органічної хімії та технології органічних сполукПровідна установа: Національний університет "Львівська політехніка",

м. ЛьвівЗахист відбудеться " 15 " березня 2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.25 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, хімічний факультет, аудиторія 518.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий 14 лютого 2005 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 26.001.25, д.х.н. Комаров І. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми.Виходячи з літературних даних, нами проаналізована інформація про методи синтезу та властивості тетразолоізоіндолів, яка відображена в літературному огляді, надрукованому в журналі "Химия гетероциклических соединений". З огляду випливає, що, на відміну від методів синтезу, хімічні властивості тетразолоізоіндолів досліджені недостатньо. Розрахункові роботи, виконані співробітниками кафедри, вказують на високу дієнову активність тетразолоізоіндолів, але експериментально реакція циклоприєднання в ряду тетразолоізоіндолу не досліджувалась.

Гетероциклічна система тетразолоізондолу включає в себе два типи цікавих з теоретичної та практичної точки зору гетероциклів: 1) ізоіндол – найбільш яскравий в хімії гетероциклічних сполук феномен парадоксального поєднання ароматичності і реакційної здатності; флуоресцентні властивості і біологічна активність ізоіндолів – невичерпна база для подальшого дослідження їх корисних властивостей; 2) тетразол – гетероорганічна сполука, що має лише один атом Карбону – потенційний носій таутомерних перетворень; відомі також корисні властивості тетразолів. Крім того, вже існуючі дані з практичних властивостей саме конденсованої системи тетразолоізоіндолу вказують на їх високу антидепресивну та антиконвульсивну дію.

Враховуючи викладене, а також той факт, що хімічні властивості тетразолоізоіндолу систематично не вивчалися, тема данної роботи є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка згідно з планами наукових робіт кафедри (теми № 01БФ037-03 та № 01ДФ037-06). Ряд фізико-хімічних досліджень отриманих сполук було проведено у рамках договору про співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та університетом Поля Сабатьє, Тулуза, Франція.

Мета роботи. Дослідити реакції 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та хлорангідридами карбонових кислот за різних умов. Зіставити отримані практичні результати зі зробленими теоретичними прогнозами на основі проведених раніше на кафедрі розрахунків електронної будови тетразолоізоіндолу.

Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: дослідити хід циклоприєднання на прикладі реакції 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами, встановити склад продуктів реакції; розробити препаративні методи синтезу продуктів взаємодії 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндолу та його перхлорату з хлорангідридами карбонових кислот; синтезувати ці продукти та дослідити їх будову сучасними спектральними методами.

Об'єкти дослідження – 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндол та його похідні.

Предмет дослідження – хімічні властивості тетразолоізоіндолів.

Методи дослідження – синтетичні перетворення, ЯМР 1Н та 13С, ІЧ та електронна спектроскопія, мас-спектрометрія, зокрема, хромато-мас-спектрометрія та хромато-УФ-спектрометрія, рентгеноструктурний аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше для азолоізоіндолів досліджено циклоприєднання на прикладі реакції 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндолу і 1,2-диметил-1,2,4-триазоло[5,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та в умовах термодинамічного контролю знайдено перегрупування, що приводить до утворення перегрупованих адуктів Міхаеля-Дільса-Альдера.

Показано, що в умовах реації ацилювання поряд з очікуваними ацилпохідними утворюються не описані раніше мезо-заміщені монометинціаніни, структура яких встановлена за допомогою рентгеноструктурного дослідження.

Вперше досліджено будову ацилпохідних, амідів, тіоамідів ряду тетразолоізоіндолу спектральними методами. Дослідження ІЧ спектрів ацилпохідних в розчинниках різної полярності показало, що смуги валентних коливань групи С=О, які чуттєві до зміни полярності розчинника, знаходяться в інтервалі 1604 – 1561 см-1 в CDCl3 і зсуваються до 1596 – 1549 см-1 в CD3OD, що свідчить про значну поляризацію карбонільної групи в ацилпохідних 1-метилтетразоло[5,1-а]ізоіндолу, яка приводить до повного зникнення дієнової активності. Висновок про сильну дезактивацію карбонільної групи в досліджуваних ацилпохідних був підтверджений і за допомогою спектроскопії ЯМР 13С.

На основі рентгеноструктурного аналізу найпростішого монометинціаніну ряду