LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → 3,4,6-тризаміщені 1,2-дигідрохінолін-2-они і похідні на їх основі: синтез, структура, властивості

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. О.В. БОГАТСЬКОГО

ГРИЩУК

ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНАУДК 547.631.6.831+579.864+576.851.336.+547.831.83,4,6-ТРИЗАМІЩЕНІ 1,2-ДИГІДРОХІНОЛІН-2-ОНИ

І ПОХІДНІ НА ЇХ ОСНОВІ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ02.00.03 – органічна хімія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наукОдеса – 2005Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у відділі каталізу Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України і на кафедрі фармацевтичної хімії Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова МОН України


Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор

ІВАНОВ Едуард Іванович,

Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського

НАН України,

провідний науковий співробітник


Офіційні опоненти:доктор хімічних наук, професор

ДЕСЕНКО Сергій Михайлович,

НТК "Інститут монокристалів" НАН України,

заступник генерального директора з наукової роботи

кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник

ІШКОВ Юрій Васильович,

ПНДЛ-5 Одеського національного університету

ім. І.І. Мечникова,

провідний науковий співробітник


Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса

Шевченка,кафедра органічної хімії


Захист відбудеться "28" жовтня 2005 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради (Д 41.219.02) у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України (Україна, 65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86).


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України

(65080, м. Одеса, Люстдорфська дор., 86)


Автореферат розісланий "26" вересня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат хімічних наук, с.н.с. Литвинова Л.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Від часу створення одного з перших препаратів на основі хіноліну – анальгену (фенацетохіноліну) – і дотепер інтерес до хімії хінолінів не слабшає. Серед похідних хіноліну виявлені речовини, що мають різноманітну біологічну активність: антималярійну, анальгетичну, жарознижуючу, протипухлинну, антимікробну та ін. Заміщені хіноліни є ефективними імуномодуляторами, серотоніновими рецепторами, агоністами бенздіазепінового ряду, інгібіторами агрегації тромбоцитів, сильнодіючими селективними антагоністами гліцинової сторони D-аспартатного рецептора. Серед них є також сполуки, перспективні для лікування вірусу Herpes і СНІДу. У сучасному арсеналі антибактеріальних хіміотерапевтичних препаратів важливе місце належить препаратам на основі хінолінів. Незважаючи на величезну кількість робіт, присвячених хімії хіноліну, 3-R1-6-R2-4-Ph-1,2-дигідрохінолони-2 і відповідні анельовані похідні, що фрагментарно включають ядра азолів, на даний час залишаються практично маловивченими сполуками.

Враховуючи викладене вище, розробка нових методів синтезу 3-R1-6-R2-4-Ph-1,2-дигідро-1Н-хінолонів-2 та їх анельованих похідних, вивчення хімічних перетворень і біологічних властивостей синтезованих сполук визначає актуальність даної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертаційна робота виконувалась у відповідності до відомчих тем ФХІ

ім. О.В. Богатського НАН України "Розробка лікарських кардіотропних пре-паратів на основі похідних пурину і його гомологів (№ державної реєстрації 0193U041879, 1992-1996 рр.) і "Молекулярні механізми дії та конструювання біологічно активних речовин (нейротропних, противірусних, антимікробних)" (№ державної реєстрації 0102U001629, 2002-2006 рр.).

Мета і завдання дослідження.Розробка методів синтезу нових похідних 1,2-дигідрохінолін-2-ону, 1,2,4-триазоло-, тетразоло[a]-, 1,2,3-триазоло- і імідазо[b]хінолінів, вивчення їх будови, хімічних властивостей і біологічної дії.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

  • розробити оптимальні шляхи синтезу 3,4,6-тризаміщених 1,2-дигідрохі-нолонів-2, 2-хлоро-, 2-меркапто-, 2-R-аміно-3-нітро- і 2,3-діаміно-похідних на їх основі;

  • вивчити можливість здійснення і особливості реакції гетероциклізації на основі 2-гідразино-3-нітро-, 2-меркапто-3-нітро- і 3-аміно-2-R-аміно-6-R-4-фенілхінолінів;

  • за результатами PASS і QSAR аналізів синтезованих сполук визначити області їхнього можливого використання у біології та фармації; на прикладах вивчення протисудомної і антибактеріальної активності встановити зв'язок між будовою і біологічною активністю отриманих сполук.

Об'єкт дослідження: 3,4,6-тризаміщені 1,2-дигідрохінолін-2-они і гетеро-циклічні системи на їх основі – азолохіноліни, методи синтезу, властивості.

Предмет дослідження: розробка методів синтезу, структура, перетворення та біологічні властивості 1,2-дигідро-3-нітро(ціано)-4-фенілхінолін-2-онів і їх похідних.

Методи дослідження: органічний синтез, тонкошарова хроматографія, елементний аналіз, ІЧ, ЯМР та УФ спектроскопія, мас-спектрометрія, рентгеноструктурний аналіз, розрахунки методами молекулярної механіки та квантової хімії за допомогою програми "Hyper Сhem 6.0"(trial version, http: // www.hyper.com), PASS і QSAR аналізи.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено, що при обробці похідних 5-R-2-хлороацетиламінобензофенонів амінами і "неорганічними" нуклеофілами утворюються 3,4,6-тризаміщені 1,2-дигідрохінолін-2-они. Знайдено, що у присутності HNO2 гетероциклізація 2-гідразино-3-нітрохінолінів здійснюється по положенню 1 хінолінового ядра з утворенням тетразоло[1,5-a]хінолінів, а не фуроксано[3,4-b]хінолінів, що однозначно вказує на відсутність у даному випадку таутомерної рівноваги типу 2-азидохінолін тетразоло[1,5-a]хінолін. Вперше показано, що нагрівання розчинів 2-(6-R-3-нітро-4-фенілхінолін-2-іл-сульфаніл)-1-феніл-етанонів у середовищі ДМФА супроводжується екструзією атома сірки і утворенням 2-(6-R-3-нітро-4-феніл-1Н-хінолін-2-іліден)-1-фенілетанонів. Встановлено, що гетероциклізація 2,3-діамінозаміщених похідних хіноліну дією HNO2 або карбонових кислот відбувається з утворенням відповідних 1,2,3-триазоло[4,5-b]- або імідазо[4,5-b]хінолінів. За