LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Реакції гідрокситолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у рідкій фазі

Лисак В.В. – визначення концентрації пероксидів; Самойлов С.І. – приготування розчинів для аналізу пероксидних сполук.

 • Каталитическое озонирование п-крезола в растворе уксусного ангидрида : тези доповідей II Міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів та молодих вчених ["Хімія і сучасні технології"], (Дніпропетровськ, 26–28 квіт. 2005 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський нац. ун-т, 2005. – 405 с. Особистий внесок здобувача – проведення експерименту, обговорення механізму каталітичної оксидації п-крезолу озоном; Галстян А.Г. – обговорення кінетики і механізму реакції озону з п-крезолом; Тарасенко О.І. – виділення ізомерних ацетоксибензойних кислот; Пасічник С.В. – приготування розчинів для визначення швидкостей реакції спектрофотометричним методом.

 • Спосіб отримання саліцилового спирту окисненням о-крезолу озоном в оцтовому ангідриді : зб. тез доповідей I регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів ["Перспективи розвитку фармацев-тичної науки та практики в Україні"], (Луганськ, 22 берез. 2005 р.) / М-во охорони здоров'я України, Луганський держ. мед. ун-т. – Луганськ: Луганський держ. мед. ун-т, 2005. – 50 с. Особистий внесок здобувача – розробка способу отримання саліцилового спирту; Галстян А.Г. – інтерпретація результатів; Самойлов С.І. – приготування розчинів для аналізів пероксидних сполук; В.В. Лисак – визначення концентрації пероксидів.

 • Окисление метилбензолов озоном в среде уксусного ангидрида : материалы первой Всероссийской конференции ["Озон и другие экологически чистые окислители. Наука и технологии"], (Москва, 7–9 июня 2005 г.) / Химический факультет МГУ.– М.: Изд-во ЧеРо-2005, "Книжный дом Университет", 2005. – 261 с. Особистий внесок здобувача – проведення експерименту, вивчення механізму каталітичної оксидації ізомерних крезолів озоном; Галстян А.Г. – обговорення кінетики і механізму реакції озону з ізомерними крезолами; Самойлов С.І. – приготування розчинів для аналізів пероксидних сполук.

 • Каталітичне окислення о-крезолу озоном у рідкій фазі : тези доповідей II Між-народної науково-практичної конференції ["Створення, виробництво, стандар-тизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок"], ( Харків, 12–13 жовт. 2006 р.) / М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевтичний ун-т. – Х.: Нац. фармацевтичний ун-т, 2006. – 372 с. Особистий внесок здобувача – проведення експерименту, обговорення механізму каталітичної оксидації о-крезолу озоном; Галстян А.Г. – обговорення кінетики і механізму реакції озону з о-крезолом; Солом'яний Р.Н. – хроматографічний аналіз о-ацетоксибензилацетату і о-ацетоксибензилі-дендіацетату; Лисак В.В. – визначення концентрації пероксидів і ацетокси-бензойної кислоти; Галстян Т.М. – розрахунок швидкості реакції озону з о-ацетокситолуолом в умовах каталізу ацетатом марганцю (II).

 • Каталитическое окисление м-крезола озоном в среде уксусного ангидрида : тези доповідей IX конференції молодих вчених та студентів-хіміків південного регіону України (Одеса, 16–17 жовт. 2006 р.) / М-во освіти України, Фізико-хім. ін.-т ім. О.В. Богатського. – Одеса : Фізико-хім. ін.-т ім. О. В. Богатського, 2006. – 78 с. Особистий внесок здобувача – вивчення каталітичної реакції оксидації м-крезолу озоном, обговорення механізму; Галстян А.Г. – обговорення кінетики і механізму реакції озону з м-крезолом; Пасечник С.В. – приготування розчинів для визначення швидкостей реакції спектрофотометричним методом; Г.Ю. Сизоненко – виділення та очищення м-ацетоксибензиліден-діацетату і м-ацетоксибензилацетату; Солом'яний Р.Н. – хроматографічний аналіз досліджуваних сполук.

 • Окисление амино- и гидрокситолуолов озоном в жидкой фазе : зб. тез доповідей III Міжнародної конференції ["Сучасні проблеми фізичної хімії"], (Донецьк, 31 серп. – 3 верес. 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т фізико-орг. хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАНУ. – Донецьк: Ін-т фізико-орг. хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАНУ, 2007. – 191 с. Особистий внесок здобувача – проведення експерименту, виявлення впливу гідроксильної групи на кінетику і механізм реакції озону з гідрокситолуолами; Галстян А.Г. – інтерпретація результатів; Бушуєв А.С. – визначення констант швидкостей реакції озону з ізомерними ацетамінотолуолами; Тарасенко О.І. – виділення ізомерних ацетоксибензойних кислот; Солом'яний Р.Н. – хроматографічний аналіз досліджуваних сполук.

 • Рідиннофазне окислення п–крезолу озоном у присутності каталізаторів : тези доповідей III Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ["Хімія і сучасні технології"], ( Дніпропетровськ, 22–24 трав. 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський нац. ун-т, 2007. – 375 с. Особистий внесок здобувача – проведення експерименту, виявлення впливу умов реакції, розчинників, каталізаторів на кінетику і механізм озонування п-крезолу; Галстян А.Г. – інтерпретація результатів; Тарасенко О.І. – виділення ізомер-них ацетоксибензойних кислот; Пасічник С.В. – приготування розчинів для аналізів.


  АНОТАЦІЯ. Сєдих Г.О. Реакції гідрокситолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у рідкій фазі. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – "Органічна хімія". Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Рубіжне), 2008р.

  У ході досліджень було встановлено, що у розчині оцтового ангідриду гідрокситолуоли реагують з озоном у вигляді ацетокситолуолів. Цей факт поясню-ється високою швидкістю ацилювання оцтовим ангідридом, яке в умовах дос-ліду завершується в процесі розчинення субстрату.

  В умовах некаталітичної реакції ацетокситолуоли оксидуються неланцюговим шляхом, а озон витрачається за двома маршрутами: неланцюговим на стадії ініціювання та ланцюговим – з продуктами озонолізу ароматичного кільця. При температурах до 288К озон витрачається по подвійних зв'язках бензольного кільця з утворенням мономерних гідропероксидів та по метильній групі з утворенням ацетоксибензойної кислоти, ацетоксибензилацетату, ацетоксибензилідендіацетату, сумарний вихід яких не перевищує 20,4%. В присутності мінеральної кислоти, механізм реакції озону з ацетокситолуолами не змінюється, але ацетоксибензойні кислоти не утворюються. Визначено реакційну здатність ацетокситолуолів і їх похідних у реакції з озоном. Константа швидкості знижується в ряді гідрокси-толуоли (пара > мета > орто) > 3-нітро-2-гідрокситолуол > 3,5-динітро-2-гідрокситолуол > толуол > ацетокситолуоли (пара > мета > орто) > 3,5-динітро-2-ацетокситолуол. Ацилювання і нітрування гідрокситолуолів сприяє зниженню реакційної здатності молекули на 3-4 порядки. Замісники в орто-положенні не


 •