LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Реакції різнолігандних ізо- та гетерополікомплексів з трифенілметановими барвниками і неіонними поверхнево-активними речовинамиУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ХІМІКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Вакулiч Анжела Миколаївна


УДК 543:547.632:547.775


Реакцiї рiзнолiгандних iзо- та гетерополiкомплексiв

з трифенiлметановими барвниками

i неiонними поверхнево-активними речовинами


02.00.02 - аналiтична хiмiяАВТОРЕФЕРАТ

дисертацiї на здобуття наукового

ступеня кандидата хiмiчних наук


Днiпропетровськ - 1999.
Дисертацiєю є рукопис.

Робота виконана в Днiпропетровському державному унiверситетi.

Науковий керiвник доктор хiмiчних наук, професор

Циганок Людмила Павлiвна,

професор кафедри аналiтичної хiмiї, м. Днiпропетровськ

Офiцiйнi опоненти:

доктор хiмiчних наук, професор

Супрунович Вiкторiя Iванiвна

Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет,

професор кафедри аналiтичної хiмiї, м. Днiпропетровськ

кандидат хiмiчних наук, доцент

Алемасова Антонiна Сергiївна,

Донецький державний унiверситет,

доцент кафедри аналiтичної хiмiї, м. Донецьк

Провiдна установа:

Львiвський державний унiверситет

iменi Iвана Франка,

кафедра аналiтичної хiмiї, м. ЛьвiвЗахист вiдбудеться " 19 " _листопада__1999 р. о __1000 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 08.078.01 при Українському державному хiмiко-технологiчному унiверситетi за адресою: 320005, м.Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, 8.

З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Українського державного хiмiко-технологiчного унiверситету за адресою: м.Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, 8.


Автореферат розiсланий_14 жовтня__ 1999 р.


Вчений секретар

спецiалiзованої вченої ради_____________Пiнiелле І.Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Аналiтична хiмiя Фосфору та Галiю характеризується значною кiлькiстю методiв аналiзу. Одним з них є спектрофотометричний метод, який грунтується на утвореннi гетерополiанiонiв (ГПА) структури Кеггiна - ХМе12О40 n-

(Me = Mo (VI); W (VI); X = P (V), Ga 3+). Без спецiальних прийомiв пiдвищення чутливостi iснуючi методи з використанням гетерополiсполук (ГПС) дозволяють визначати концентрацiї елементiв-гетероатомiв, починаючи з концентрацiй 10 -4 моль/л. Методик визначення елементiв -лiгандiв за допомогою гетерополiсполук або iзополiсполук (ІПС) практично немає. Вимоги до визначення названих елементiв у теперiшнiй час пiдвищуються як за чутливiстю, так i за селективнiстю (Фосфор - в стiчних водах, грунтах, харчових продуктах, Галiй - в пастах iндiй - галiйових, напiвпровiдникових сплавах, Вольфрам - у молiбденових матрицях). Тому дослiдження, якi спрямованi на розробку нових чутливих, селективних, простих та експресних методик визначення Фосфору, Галiю та Вольфраму слiд вважати актуальними.

З цiєю метою було проведене детальне дослiдження реакцiй утворення забарвлених асоцiатiв ГПА Фосфору, Галiю та iзополiанiонiв (IПА) з барвниками трифенiлметанового (ТФМ) ряду в присутностi неiонних поверхнево-активних речовин(НПАР).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйна робота виконувалась у вiдповiдностi з держбюджетною темою № 158-96, номер держреєстрацiї №0196000271 "Утворення, вiдновлення, структура гетерополiсполук iонiв металiв та їх аналiтичне застосування. Реакцiї гетерополiанiонiв з органiчними катiонами в iонометрiї", яка включена до координацiйних планiв Мiносвiти України та Вченої Ради з екологiчної та аналiтичної хiмiї АН Вищої школи України.

Мета i завдання дослiдження. Метою роботи є вивчення реакцiй утворення забарвлених асоцiатiв молiбдовольфрамових ІПА, ГПА Фосфору та Галiю з барвниками ТФМ-ряду в присутностi НПАР та розробка простих, чутливих, селективних методик визначення цих елементiв у рiзних об'єктах.

У вiдповiдностi з поставленою метою вирiшувались такi основнi завдання:

  • вплив неiонної ПАР на компоненти вивченої системи (катiон органiчного барвника (ОБ) та ГПА);

  • вивчення реакцiї утворення асоцiатiв: iзополiанiон - катiон ОБ; ГПА Фосфору, Галiю - катiони ОБ в присутностi НПАР;

- використання асоцiатiв ГПА-ОБ, ІПА-ОБ для розробки методик визначення Фосфору, Галiю та Вольфраму в реальних об'єктах.

Наукова новизна. Вперше досконально вивчена взаємодiя молiбдовольфрамового ІПА з катiоном ОБ в присутностi НПАР i використана для розробки методики визначення

W (VI) в молiбденових матрицях. За допомогою ІЧ спектрiв показано утворення сполук

(ОБ)6 Mo7-x WxO24.

Зафiксовано утворення нових сполук - асоцiатiв ГПА (РМо10W2О40 3-, РМо120403- ) з НПАР в присутностi котiонiв (Na+, K+) та Н+. Визначений склад, оцiнена умовна константа нестiйкостi асоцiатiв.

Знайденi умови утворення асоцiатiв (ОБ)3 РМо10W2 О40 и (ОБ)5 Ga Mо10 W2O40 в присутностi НПАР, визначений склад, всi сполуки iдентифiкованi методом IЧ-спектроскопiї, показане збереження хромофорної системи ОБ. Виявленi закономiрностi змiни їх стiйкостi залежно вiд заряду ГПА, сумарного дипольного моменту катiона барвника, позитивного заряду на активному атомi нiтрогену, якi одержанi квантово-хiмiчними розрахунками електронних параметрiв катiонiв ТФМ барвникiв. Цi закономiрностi дозволяють прогнозувати властивостi нових асоцiатiв (ОБ)п ГПА на основi електронної будови барвникiв.

Практичне значення одержаних результатiв. Одержанi експериментальнi данi розширюють знання про властивостi ГПА та IПА в присутностi НПАР. Вони використанi для розробки спектрофотометричних методик визначення Галiю, Фосфору та Вольфраму в рiзних об'єктах: промислових водах, грунтах, сплавах. Основною перевагою методик визначення Р (V) є висока чутливiсть (0,008 мкг/мл), усунення необхiдностi використовувати токсичнi органiчнi розчинники, простота та експреснiсть виконання; Ga (III) - висока селективнiсть i чутливiсть (0, 05 мкг/мл). Вперше реакцiю утворення асоцiата

(ОБ)6 Мо7-х Wх 024 використали для визначення Вольфраму в молiбденових матрицях.

Особистий внесок здобувача полягає в одержаннi експериментальних даних,

виборi об'єктiв аналiзу, узагальненнi одержаних результатiв, наведених у дисертацiї та публiкацiї матерiалiв дослiджень. Обговорення результатiв проведене автором спiльно з науковим керiвником.

Апробацiя роботи. Матерiали роботи доповiдались на Всеукраїнськiй конференцiї з аналiтичної хiмiї (Ужгород, 1998 р.); Мiжнародному конгресi з аналiтичної хiмiї (Москва, 1997 р.), II Мiжнароднiй конференцiї